روانشناسی : راهبرد یادگیری از طریق تجربه

علمی

 

۵ ۱۲  ۲ : مطالعه جداگونه

این روش آموزشی روشی رو پوشش میده که به طور هدف دار تلاش دارن ابتکار عمل ، اعتماد به نفس و پیشرفت شخصی[۱] رو در دانش آموزان پرورش بدن . در حالی که روش مطالعه جداگونه به وسیله شاگرد و تحت نظر و با راهنمایی معلم کلاس انجام گیرد . یکی از غایتای پرورشی۲ اصلی این روش کمک کردن به دانش آموزان و دانشجویان واسه افزایش مفید بودن شخصی و شهروند مسئول شدن از راه افزایش تواناییای بالقوه آنانه ( رابرتسون و لانگ ،۱۹۹۱ ؛ به نقل کرد نوقابی ، ۱۳۸۶ ) .

دانش آموز

۱۳- ۲ : مروری بر پژوهشای انجام شده

۱  ۱۳  ۲ :  پژوهشای انجام شده در داخل کشور

۱- محمدجواد لیاقت دار به همراه جمعی از اعضاء هیأت علمی دانشگاه اصفهان ، پژوهشی رو با عنوان ” مقایسه اندازه اثر روش بحث گروهی با روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارتای ارتباطی دانشجویان در سال تحصیلی ۸۱ – ۸۰ ” به اجرا گذاشت .

دانشجو

هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه اندازه اثر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارتای ارتباطی دانشجویان بوده .      فرضیه های تحقیق عبارت بودن از :

۱- بین اندازه اثر روش تدریس بحث گروهی و روش سخنرانی در افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان فرق با معنی هست .

۲- بین اندازه اثر روش تدریس بحث گروهی و روش سخنرانی در افزایش        مهارتای ارتباطی دانشجویان فرق با معنی هست .

۳- بین اندازه اثر روش تدریس بحث گروهی و روش سخنرانی بر دانشجویان به صورت جدا شده از هم جنسیت ( دختر و پسر ) فرق با معنی هست .

جامعه آماری این تحقیق کلیه کلاسای دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان در نیم سال اول سال تحصیلی ۸۱ – ۸۰ بوده . واسه تأمین نمونه های آماری تحقیق ، چهار کلاس از کلاسای دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی انتخاب شدن . این چهار کلاس به وسیله دو مدرس دانشکده که نسبت به هر دو روش سخنرانی و بحث گروهی تسلط داشتن ، اداره شدن . هر مدرس یه گروه دلیل و یه گروه آزمایش رو با عنوان درس اداره می کردن .

واسه اجرای این تحقیق چهار کلاس نمونه انتخاب شد ، دو کلاس به عنوان گروه دلیل و دو کلاس به عنوان گروه آزمایش . تو یه ترم تحصیلی در دو کلاس روش بحث گروهی و در دو کلاس روش سخنرانی اجرا شد . در آخر ، نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون مهارتای ارتباطی دانشجویان هر دو گروه با هم مقایسه شد . یافته های تحقیق نشون داد که در کل ، روش بحث گروهی بر افزایش پیشرفت تحصیلی و هم مهارتای ارتباطی دانشجویان مؤثرتر از راه سخنرانیه . هم اینکه فرضیه سوم تحقیق درباره پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأیید شد . به این صورت که روش بحث گروهی واسه پسران مؤثرتر از دختران بود ، لکن این فرضیه در مورد مهارتای ارتباطی رد شد .

۲ – کمال آبادی فراهانی ( ۱۳۷۹ ) در تحقیقی با عنوان ” بررسی تاثیر روشای فعال بحث گروهی و سوال و جواب در یادگیری درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه ناحیه یه شهرستان اراک ” اثر روش بحث گروهی بر تقویت روحیه همکاری دانش آموزان و هم اینکه تقویت بیان اونا رو بررسی کرد .  اهداف کلی این تحقیق عبارت بودن از :

برنامه ریزی

۱- بررسی اندازه تاثیر روشای فعال بحث گروهی و روش سوال و جواب در یادگیری درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه ناحیه ۱ شهرستان اراک .

۲- تعیین رابطه بین نگاه دانش آموزان و دبیران درس برنامه ریزی ، دور و بر اثر روشای فعال بحث گروهی و سوال و جواب در یادگیری درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی .

پرسشای تحقیقاتی که در این تحقیق بررسی شدن عبارت بودن از :

۱- یادگیری درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی به روش بحث گروهی تا چه حد موجب تقویت روحیه همکاری و تعاون در دانش آموزان می شه ؟

روحیه

۲- یادگیری درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی به روش بحث گروهی چقدر موجب تقویت قوه بیان دانش آموزان می شه ؟

۳- یادگیری درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی چقدر موجب آشنایی         دانش آموزان با رشته های جور واجور تحصیلی می شه ؟

۴- یادگیری درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی به روش سوال و جواب تا چه اندازه موجب آشنایی دانش آموزان با مشاغل موجود در جامعه می شه ؟

روش تحقیق توصیفی – تحلیلیه و به خاطر جمع آوری اطلاعات از فن پرسشنامه استفاده شده . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه و کلیه دبیران درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی ناحیه ۱ شهرستان اراک در سال تحصیلی ۷۹ – ۷۸ بودن . حجم نمونه براساس فرمول کوکران ۳۷۶ نفر بودن که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدن .

یافته های تحقیق نشون داد که :

  • دانش آموزان و دبیران گروه نمونه تحقیق ، یادگیری درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی به روش بحث گروهی رو موجب تقویت روحیه همکاری و تعاون بین دانش آموزان می دونن .
  • اکثریت دانش آموزان و دبیران نمونه تحقیق فکر می کنند که یادگیری درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی به روش بحث گروهی موجب تقویت قوه بیان دانش آموزان  می شه .
  • به باور گروه کثیری از دانش آموزان و دبیران نمونه تحقیق ، یادگیری درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی به روش سوال و جواب موجب آشنایی دانش آموزان با رشته های جور واجور تحصیلی می شه .
  • بیشتر دانش آموزان و دبیران گروه نمونه تحقیق ، فکر می کنند که یادگیری درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی به روش سوال و جواب موجب آشنایی دانش آموزان با مشاغل موجود در جامعه می شه .

۳ – رحمتی ( ۱۳۸۳ ) هم در پژوهشی با عنوان ” بررسی اثر مهارتهای مقابله ای به روش بحث گروهی بر نگاه دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان نسبت به سوء مصرف موادمخدر در سال ۸۳” ، اثر آموزش مهارتای مقابله ای به روش بحث گروهی رو بر نگاه دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر و هم اینکه اثر این روش رو بر تقویت نگاه منفی دانش آموزان ، تغییر باورهای نادرست ، تغییر حالت هیجانی و احساس        دانش آموزان و هم تغییر در آمادگی عمل اونا در قبال سوء مصرف مواد مخدر بررسی کرد .

فرضیه های تحقیق عبارت بودن از :

۱- آموزش مهارتای مقابله ای به روش بحث گروهی بر نگاه دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر اثر داره .

۲- آموزش مهارتای مقابله ای به روش بحث گروهی موجب تقویت نگاه منفی دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر می شه .

۳- آموزش مهارتای مقابله ای به روش بحث گروهی موجب تغییر باورهای نادرست    ( مؤلفه های شناختی نگاه ) نسبت به مواد مخدر و مصرف اون می شه .

۴- آموزش مهارتای مقابله ای به روش بحث گروهی موجب تغییر حالت هیجانی و احساس دانش آموزان ( مؤلفه های عاطفی نگاه ) نسبت به مواد مخدر و مصرف اون         می شه.

۵- آموزش مهارتای مقابله ای به روش بحث گروهی در آمادگی عمل ( مؤلفه های رفتاری نگاه ) دانش آموزان در قبال سوء مصرف مواد مخدر تغییر بوجود میاره .

 

۱- self-improvement
۲- educational goals