شناسایی وتبیین رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان ۹۳- قسمت ۲۱

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

بر اساس اطلاعات ارائه شده در قسمت جامعه آماری و مناسب با اهداف پژوهش(بررسی رابطه ساده میان مولفه های هوش هیجانی با عملکرد شغلی و همچنین پیش بینی عملکرد شغلی از طریق مولفه های هوش هیجانی و همچنین بررسی روابط یک سویه و معین بین مولفه های هوش هیجانی وعملکرد شغلی) با استفاده از روش محاسبه شاخصهای توصیفی مقیاسهای پژوهش(نظیر میانگین، انحراف معیار و واریانس) و با استفاده از فرمول زیر اقدام به برآورد حجم نمونه شد.
N =
N =736
۱٫۹۶ t =سطح خطا
واریانس =
۱/۰ ۰۱/۰
بر اساس جایگزین کردن مقادیر مذکور در فرمول فوق، حجم نمونه ۳۰۰ نفر برآورد گردید.
۳-۷- روش نمونه گیری
با توجه به عدم دسترسی به تمامی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران و عدم امکان بررسی نظرات همه کارکنان به دلیل محدودیت زمانی در این پژوهش از روش نمونه گیری بصورت خوشه ای استفاده شده است. بر اساس اطلاعات واصله از اداره روابط عمومی راه آهن شهر تهران، در سال ۱۳۹۱ راه آهن تهران شامل ۳۰ اداره کل می باشد. این ادارات در بخشهای ستادی، فنی و دفتری مشغول به کار می باشند، لذا به تعداد ۱۰ پرسشنامه در هر یک از ادارات به صورت تصادفی توزیع گردید.
۳-۸- اعتبار و روایی پرسشنامه
اعتبار محتوای یک آزمون، معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. روایی محتوای پرسشنامه این تحقیق توسط اساتید راهنما، مشاور و همچنین افراد صاحب‌نظر در زمینه موضوع تحقیق همچون ۳ نفر از اساتید دانشگاه دانشگاه آزاد، مورد تأیید قرار گرفت.
۳-۹- پایایی پرسشنامه
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی به دلیل عمومیت داشتن و کاربری بیشتر، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این روش اجزا یا قسمت‌های آزمون برای سنجش ضریب پایایی آزمون به کار می‌روند. در این مطالعه یک نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسشنامه در یک مرحله پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده‌های بدست آمده از این پرسشنامه و به کمک نرم افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد و مقدار حاصل همان طور که در جدول ۳- ۳، آمده است می‌باشد. از آنجائی که ضریب آلفای کرونباخ حاصله از عدد ۸/۰ بزرگتر است، لذا مشخص می‌گردد که پرسشنامه مربوطه از پایایی مطلوب برخوردار می‌باشد.
جدول ۳- ۳- آزمون پایایی پرسشنامه تحقیق

مؤلفه‌های متغیرهای تحقیق تعداد پرسش آلفای کرونباخ
خود آگاهی ۴ ۹۰۶/۰
خود مدیریتی ۴ ۹۲۶/۰
آگاهی اجتماعی ۴ ۹۱۶/۰
مدیریت اجتماعی ۴ ۹۰۸/۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.