ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین المللی- قسمت ۱۸

دسته‌بندی نشده
 • ۳- ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، همان مأخذ، ص۱۱۲ ↑

 

 • ۱- همان مأخذ، ص۱۱۲ ↑

 

 • ۲- همان مأخذ، ص۱۱۳ ↑

 

 • ۱- همان مأخذ، صص۱۱۳ -۱۱۴ ↑

 

 • ۲-CCPR/C/79/add.74.9 April 1997.concluding observation: Georgia. Para28.
  به نقل از ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، همان مأخذ، ص۱۱۴ ↑

 

 • ۳- آشوری، محمد، مجموعه مقالات عدالت کیفری، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۶، ص ۱۷۴ ↑

 

 • ۴-A/ Res/45/113. Art.17.
  به نقل از ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، همان مأخد، ص۱۱۵ ↑

 

 • ۵- همان مأخد، ص۱۱۵ ↑

 

 • ۱- همان مأخد، ص۱۱۵ ↑

 

 • ۲- همان مأخذ، ص۸۷ ↑

 

 • ۱-CRC/ C/GC/10. Art 28-c
  به نقل از ابراهیمی ورکبانی، فاطمه، همان مأخذ، ص۸۷ ↑

 

 • ۲- A/Res/45/113.Art 17-29
  به نقل از ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، همان مأخذ، ص۸۷ ↑

 

 • ۳- صفاری، علی، بازداشتگاه و افراد قابل پذیرش در آن ها، انواع زندان و افراد قابل پذبرش در آن‌ها، نشریه الهیات و حقوق بهار ۱۳۸۶، شماره۲۳، ص۶۷ ↑

 

 • ۱- Beijing Rules- Article (13).
  به نقل از عباچی، مریم، همان مأخذ، ص۱۵۸ ↑

 

 • ۱– Committee on the Rights of the Child, op cit, para13 ↑

 

 • Committee on the Rights of the Child, op cit, para60 2- ↑

 

 • ۱-Committee on the Rights of the Child, op cit, para77 ↑

 

 • ۱- روشن، محمد، پلیس کودک و نوجوان، همان مأخذ، ص ۱۸ ↑

 

 • ۲- ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۱، ↑

 

 • ۳- روزنامه همشهری مورخ ۳۰/۱/۸۸ ص ۱، به نقل از ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، ص۷۴ ↑

 

 • ۱- قماشچی، فردوس، کودک آزاری و پیامدهای آن بر روند رشد روانی- اجتماعی کودکان آزار دیده، به نقل از ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، همان مأخذ، ص۷۴ ↑

 

 • ۲- ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، همان مأخذ، ص۷۴٫ ↑

 

 • ۳- همان مأخذ، ص ۷۵ ↑

 

 • ۱- کشفی، سعید، نقش پلیس در دادرسی کودکان و نوجوانان، نشریه علوم اجتماعی، دانش انتظامی، بهار ۱۳۸۷ شماره۳۸، صص ۱۴۷-۱۴۸ ↑

 

 • ۲- کشفی، سعید، همان مأخذ، ص ۱۴۸ ↑

 

 • ۳- همان مأخذ، ص۱۴۹ ↑

 

 • ۱- همان مأخذ، ص۱۵۳ ↑

 

 • ۲- همان مأخذ، ص۱۴۹ ↑

 

 • ۱- همان مأخد، ص‌۱۵۰ ↑

 

 • ۲- همان مأخذ، ص ۱۵۳ ↑

 

 • ۱- همان مأخذ، ص ۱۵۳ ↑

 

 • ۲- همان مأخذ، ص ۱۵۷ ↑

 

 • ۳- سلیمی، صادق و بخشی زاده اهری، امین، تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری در مقایسه با قانون سابق، انتشارات جاودانه، چاپ دوم،۱۳۹۳، ص ۳۹ ↑

 

پایان نامه

 

 

 • ۱- سلیمی، صادق و بخشی زاده اهری، امین، همان مأخذ، ص۴۲ ↑

 

 • ۲- خالقی، علی، نکته ها در آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهر دانش، چاپ دوم، ۱۳۹۲، ص ۵۰ ↑

 

 • ۳- خالقی، علی، همان مأخذ، صص۵۴-۵۵ ↑

 

 • ۱- مظفری، احمد، نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در ارتباط با مواد مخدر، تهران، جلد اول، انتشارات سلسبیل، بهار ۸۴، ص ۲۶۱ ↑

 

 • ۲- الهی منش، محمدرضا، همان مأخذ، صص ۱۴۲-۱۴۳ ↑

 

 • ۱- ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، همان مأخذ، صص۸۲-۸۳ ↑

 

 • ۱- الهی منش، محمد رضا، همان مأخذ، ص۱۴۴ ↑

 

 • ۲- همان مأخذ، صص۱۹۹-۲۰۰ ↑

 

 • ۳- خالقی، علی، همان مأخذ، ص۲۴۷ ↑

 

 • ۱- همان مأخذ، ص۲۴۷ ↑

 

 • ۲- همان مأخذ، ص۲۴۷ ↑

 

 • ۱- الهی منش، محمد رضا، همان مأخذ، ص۱۹۸ ↑

 

 • ۲- رحیم نیا، جعفر، بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، به نقل از الهی منش، محمدرضا، همان مأخذ، ص ۱۵۴ ↑

 

 • ۳- بهرامی، عبدالمجید، بازداشت پیش از محاکمه در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، به نقل از الهی منش، محمد رضا، همان مأخذ، ص۱۵۴ ↑

 

 • ۴- الهی منش، محمدرضا، همان مأخذ، ص۱۹۹ ↑

 

 • ۱- همان مأخذ، صص‌۲۰۰- ۲۰۱ ↑

 

 • ۲- آخوندی، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد ۵، نشر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۵،ص ۱۶۴ ↑

 

 • ۱- خالقی، علی، همان مأخذ، ص ۱۹۱ ↑

 

 • ۲- همان مأخذ، ص ۱۹۱ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *