طراحی الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های ناجا- قسمت ۲۰

فایل های دانشگاهی

a6 : مقایس های استنباطی : این مقیاسها بیان کننده تصورات مشتریان از سازمان است (برای مثال از طریق نظرسنجی مشتریان، ارزیابی فروشندگان، تشکرها و شاکیات به دست می آیند). متناسب با اهداف سازمان استنباط مشتریان سازمان می تواند شامل نکات مرتبط با محدوده های زیر باشد :
۱٫ تصورات کلی
○ ۲٫ محصولات و خدمات
۳٫ پشتیبانی های ضمن و بعد از فروش
۴٫ وفاداری
b6 : شاخصهای عملکرد : این شاخصها به صورت داخلی و به منظور پایش، درک، پیشبینی و بهبود عملکرد سازمان در رابطه با مشتریان بیرونی مورد استفاده قرار می گیرند. متناسب با اهداف سازمان شاخص های عملکرد در رابطه با مشتریان می تواند شامل نکات مرتبط با محدوده های زیر باشد :
۱٫ تصور کلی
۲٫ محصولات و خدمات
۳٫ شاخص های تدارکاتی
۴٫ وفاداری (کارلوس، مارتین: ، ۲۰۱۳: ۱۹).
۷) حوزه نتایج برای کارکنان:
تعریف : آنچه سازمان در رابطه با کارکنان خود به دست می آورد.
معیارها : حوزه کارکنان دو معیار زیر را که باید محقق شوند پوشش می دهد :
a7 : مقایس های استنباطی : این شاخص ها بیان کننده چگونگی آگاهی کارکنان یک سازمان از آن است و از طریق نظرخواهی ها، گروه های کار ویژه، مصاحبه ها و ارزیابی ها منظم قابل بررسی هستند و عمدتاً محدوده های زیر را شامل می شوند :
۱٫ ایجاد انگیزه و حرکت
۲٫ رضایتمندی
b7 : شاخص های عملکرد : این شاخص ها به صورت داخلی برای پایش، درک یا پیش بینی و بهبود عملکرد سازمان در رابطه با کارکنان مورد استفاده قرار میگیرند و با توجه به نوع اهداف سازمان، شاخص های عملکرد کارکنان می تواند شامل نکات مرتبط با محدو ده های زیر باشد :
۱٫ دستاوردها
۲٫ انگیزه و مشارکت
۳٫ رضایتمندی
۴٫ خدمات مهیا شده برای کارکنان سازمان (کارلوس، مارتین: ، ۲۰۱۳: ۲۱).
۸) حوزه نتایج برای جامعه:
تعریف : آنچه سازمان در رابطه با جامعه محلی، ملی و بین المللی به طور مطلوب به دست می آورد.
معیارها : حوزه نتایج برای جامعه دو معیار زیر را که باید محقق شوند پوشش می دهد :
a8 : مقیاس های استنباطی : این مقایس ها بیان کننده استنباط جامعه از سازمان است (بهط ور مثال از طریق نظرسنجی ها، گزارش ها، همایش های عمومی، نمایندگان جامعه و مسئولین دولتی به دست می آید). متناسب با اهداف سازمان مقیاس ها استنباطی جامعه میتواند شامل نکات مرتبط با محدوده های زیر باشد :
۱٫ عملکرد به عنوان یک شهروند مسئول
۲٫ مشارکت با انجمن ها و گروه های محلی
۳٫ فعالیت های اجرایی جهت کاهش و جلوگیری از صدمات ناشی از عملیات تولیدی و در طی چرخه عمر محصول
۴٫ اعلام فعالیتهای زیست محیطی و نگهداری منابع
b8 : شاخصهای عملکرد : این شاخصها در داخل سازمان با هدف پایش، درک، پیشبینی و بهبود عملکرد سازمان در رابطه با جامعه مورد استفاده قرار میگیرند و شامل محدو ده های زیر هستند :

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

    1. اداره امور مرتبط با تغییرات کارکنان

 

    1. پوشش خبری

 

    1. رفتار مناسب با مسئولین و سازمان ها در خصوص صدور :

 

  1. تقدیرنامه ها و جوایز دریافتی (کارلوس، مارتین: ، ۲۰۱۳: ۲۴).

 

۹) حوزه نتایج عملکردهای کلیدی:
تعریف : آنچه سازمان در رابطه با عملکرد برنامه ریزی شده خود به دست میآورد.
معیارها : نتایج عملکردهای کلیدی دو معیار را که باید محقق شوند پوشش می دهند. از معیارهای گنجانده شده دربخش بروندادهای عملکردهای کلیدی می توان متناسب باموضوع و اهداف سازمان به عنوان شاخصهای عملکرد کلیدی (KPI) [۱۱۴] استفاده نمود.عکس این موضوع هم صادق است.
a9 : بروندادهای عملکردهای کلیدی : این مقیاس ها نتایج کلیدی طرح ریزی شده به وسیله سازمان هستند که متناسب با موضوعات و اهداف سازمان می تواند شامل نکات مرتبط با محدوده های زیر باشند :
۱٫ دستاوردهای مالی
۲٫ دستاوردهای غیرمالی
b9 : شاخص های عملکرد کلیدی : این شاخص ها در رابطه با عملیات سازمان هستند و برای پایش، درک، پیش بینی و بهبود دستاوردهای عملکردهای کلیدی سازمان مورد استفاده قرار می گیرند که متناسب با موضوع و اهداف و فرایندها می توانند شامل نکات مرتبط با محدوده های زیر باشند :
۱٫ فرایندها
۲٫ منابع خارج، از جمله شراکت ها
۳٫ مالی
۴٫ ساختمان ها، تجهیزات و مواد
۵٫ تکنولوژی
۶٫ اطلاعات و دانش (کارلوس، مارتین[۱۱۵]: ، ۲۰۱۳: ۲۶).
نتایج عملکرد کلیدی
۱۵۰
امتیاز
فرایند ها
۱۴۰
امتیاز
رهبری
۱۰۰
امتیاز
رضایت کارکنان
۹۰ امتیاز
مدیریت کارکنان
۹۰ امتیاز
راهبرد و خط مشی
۸۰ امتیاز
رضایت مشتری
۹۰ امتیاز
منابع و شرکا
۹۰ امتیاز
تأثیر بر جامعه
۶۰ امتیاز
نتایج ۵۰۰ امتیاز عوامل توانمندساز ۵۰۰ امتیاز
نمودار۲-۲) چارچوب نحوه توزیع امتیازات(رازانی، ۱۳۸۳: ۱۴۹)
۱۱-۲-۱۱-۲- ترازیابی (بنچ مارکینگ[۱۱۶]، فرایند استراتژیک و تحلیلی اندازه گیری عملکرد):
عبارت «بنچ مارک» برگرفته از لغت بنچ مارک در زمین شناسی می باشد که در آنجا به معنی اندازه گیری و مقایسه نقاط مختلف زمین با یک مرجع می باشد.
بنچ مارکینگ فرایند استرتژیکی و تحلیلی اندازه گیری مداوم تولیدات، خدمات و رویه های سازمان در مقایسه با سازمان های موفق و پیشرفته در محیط موضوعات مورد مطالعه می باشد. بنچ مارکینگ ابزار کیفی مورد مطالعه جهت شناسایی ایجاد و تحصیل استانداردهای عالی می باشد. بنچ مارکینگ تنها جستجوی راه های بهتر نیست بلکه بدنبال بهترین راه است. قبل از هرگونه تلاش برای مقایسه، بنچ مارکینگ نیاز به شناسایی دقیق فرایندهای تجاری سازمان ها دارد و وابسته به تحقیقاتی است که نیازمند برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل دسته بندی و همچنین وجود یک برنامه فعال برای اجرای تغییرات در پروژه های سازمانی می باشد. هنگامی که بنچ مارکینگ با برنامه استراتژیک سازمان ها مطابقت داشته و از آن نیز حمایت کند موثرتر خواهد بود (صمدی، ۱۳۸۰: ۱۱).
بنچ مارکینگ یعنی آنقدر متواضع باشید که قبول کنید یک نفر دیگر در یک چیز بهتر از شماست و آنقدر عاقل باشید که یاد بگیرید چگونه به او رسیده و یا حتی از او جلوتر بروید. بنچ مارکینگ هیچگاه متوقف نمی شود بلکه فرایندی همیشگی است که نیاز به تعدیل و اصلاح دارد. «بنچ مارکینگ به فرایند مداوم مقایسه عملیات سازمان شما با شرکتی یا سازمانی که بهترین عملکرد را در آن عملیات دارد گفته می شود.» این مقایسه هم کیفی و هم کمی می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *