مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی

دانلود پایان نامه

همان‌طور که ملاحظه می‌شود در کلیه متغیرهای مستقل و وابسته و تعدیل P-Value در آزمون ریشه واحد کوچک ‌تر از 05/0 است که نشان‌ دهنده این است که متغیرها مانا هستند. این بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال‌های مختلف ثابت بوده است. در نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.


5-4 مفروضات رگرسیون
انجام آزمون فرضیهها، مستلزم برقراری فرضهای نرمال بودن متغیرهای وابسته، همسانی واریانس و خود همبستگی است. زیرا در صورت عدم برقراری، نتایج بدست آمده قابلیت اتکا ندارند و این امر موجب استنتاجهای غلط میشود. پس از اطمینان از برقراری فروض رگرسیون، به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شده است. در ادامه به تشریح آزمونهای آماری پرداخته خواهد شد.
6-4 روش تخمین مدل با استفاده از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن
بعد از این که مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت حال نوبت آن رسیده است که روش تخمین گردد. با توجه به آن چه در فصل سوم مطرح شد، داده های این پژوهش از نوع ترکیبی می باشد. اما قبل از تخمین مدل ها لازم است که روش تخمین (تلفیقی یا تابلویی) مشخص گردد. برای این منظور از آزمون F لیمر استفاده شده است. برای مشاهداتی که احتمال آزمون آن ها بیشتر از 5% باشد یا به عبارتی دیگر آماره آزمون آنها کمتر از آماره جدول باشد، از روش تلفیقی استفاده می شود و برای مشاهداتی که احتمال آزمون آن ها کمتر از 5% است، برای تخمین مدل از روش تابلویی استفاده خواهد شد. روش تابلویی خود با استفاده از دو مدل “اثرات تصادفی” و “اثرات ثابت” می تواند انجام گیرد. برای تعیین این که از کدام مدل استفاده شود، از آزمون هاسمن استفاده شده است. مشاهداتی که احتمال آزمون آن ها کمتر از 5% است از مدل اثرات ثابت و مشاهداتی که احتمال آزمون آن ها بیشتر از 5% است از مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل استفاده می شود. نمودار زیر را در نظر بگیرید:
8-4- آزمونF لیمر برای مدل های تحقیق (بررسی همسانی عرض از مبدأ های مقاطع)
برای انتخاب بین روش های داده های تابلویی و داده های تلفیقی ، از آزمون F لیمر1 استفاده شده است . در آزمون F لیمر ، فرضیه H0 یکسان بودن عرض از مبدأ ها (داده های تلفیقی) در مقابل فرضیه مخالف H1، ناهمسانی عرض از مبدأها (روش داده های تابلویی) قرار می گیرد. خلاصه نتایج آزمون F لیمر ،به شرح ذیل در جدول 4-3 ارائه شده است:
جدول شماره 4-3: نتایج آزمون F لیمر
فرضیه صفر () 
مدل های تحقیق
آماره اِف لیمر
احتمال
نتیجه آزمون
داده های تلفیقی (عرض از مبدأهای تمامی مقاطع با هم یکسان می باشند.)
مدل (1)
18.322
0.000
رد می شود
داده های تلفیقی (عرض از مبدأهای تمامی مقاطع باهم یکسان می باشند.)
مدل (2)
19.452
0.000
رد می شود
همان طور که نتایج نشان میدهد، احتمال آزمون F لیمر برای مدل تحقیق کوچک تر از 5% است؛ بنابراین فرض 0 H(مدل تلفیقی) برای هیچ یک مدل ها تائید نمی شود به بیان دیگر، اثرات فردی و یا گروهی وجود دارد و باید از روش داده های تابلویی برای برآورد مدل ها استفاده شود .
8-4 آزمون هاسمن ( انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی )
همان گونه که در فصل سوم اشاره شد، آماره آزمون هاسمن که برای تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت های واحدهای مقطعی محاسبه می شود دارای توزیع کای- دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل است. خلاصه نتایج آزمون هاسمن برای مدل های تحقیق ، به شرح ذیل در جدول 4-4 ارائه شده است: