پایان نامه ارشد: مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی

دانلود پایان نامه

فهرست عناوین
چکیده 1
فصل اول 2
کلیات پژوهش 2
مقدمه 3
1-1 بیان مساله 5
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-3 اهداف تحقیق 6
1-3-1 هدف اصلی 6
1-3-2 اهداف فرعی 6
1-4 پیشینه پژوهش 7
1-5 سوالات تحقیق 8
1-6 فرضیات تحقیق 8
1-7 روش تحقیق 9
1-7-1 تحقیق از نظر هدف 9
1-7-2 تحقیق از نظر نوع 9
1-8 روش گردآوری اطلاعات 9
1-9 قلمرو تحقیق 10
1-10 جامعه و نمونه آماری 10
1-10-1 جامعه آماری 10
1-10-2 نمونه آماری 10
فصل دوم 11
مبانی نظری پژوهش 11
2-1 اهمیت گردشگری 12
2-2 تاریخچه گردشگری 12
2-3 تعریف واژگان 13
2-3-1 تعاریف فنی گردشگری 14
2-4 انواع گردشگری 15
2-5 گونه شناسی گردشگران 16
2-6 عناصر صنعت گردشگری 18
2-7 آثار گردشگری 19
2-8 عوامل بروز آثار گردشگری 20
2-9 فرهنگ وگردشگری 21
2-10 منشور بین المللی گردشگری فرهنگی 22
2-11 اهداف گردشگران 23
2-12 مدیریت بازاریابی گردشگری 23
2-13 بخش بندی بازارگردشگری 25
2-14 پژوهش در گردشگری 25
2-15 گردشگری در قرن بیست و یکم 28
2-16 برنامه ریزی گردشگری 29
2-17 برنامه ریزی استراتژیک گردشگری 30
2-18 برنامه ریزی گردشگری در ایرانونمونه هایی از سایر کشورها 32
2-19 برنامه ریزی گردشگری در ایران 34
2-20 تجربه کشورهای خارجی در زمینه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری 37
2-21 پیشنهادات برای بهبود عمومی برنامه ریزی گردشگری در ایران 41
2-22 تعریف گردشگری ساحلی 42
2-23 انواع گردشگری ساحلی 43
فصل سوم 45
معرفی منطقه مورد مطالعه 45
3-1 معرفی استان بوشهر 48
3-2 معرفی شهرهای اصلی استان بوشهر 52
3-2-1 شهرستانبوشهر–بندربوشهر 52
3-2-2 شهرستانهای کنگان و جم- بندر کنگان و شهر جم 54
3-2-3 شهرستانهای دیر، گناوه، دیلم 55
3-2-4 شهرستانهای دشتستان، دشتی، تنگستان 55
3-3 ویژگیهای جمعیتی استان بوشهر 60
3-4 جغرافیای سیاسی استان بوشهر 61
3-5 آب و هوا 61
3-5-1 چشمه ها 62
3-5-2 جنگل ها و مراتع 63
3-5-3 مراتع 63
3-5-4 چشم اندازهای کوهپایه ای 64
3-5-5 بادهای محلی 64
3-6 جغرافیای اقتصادی استان بوشهر 65
3-6-1 وضعیت و جایگاه صنعت استان 65
3-6-2 روند تغییرات سیرتوسعه صنعتی استان بوشهر 66
3-6-3 وضع موجود محورهای توسعه صنعتی 68
3-7 هنرهای سنتی 68
3-8 جاذبه های گردشگری استان بوشهر 69
3-9 جاذبه‌های اجتماعی استان بوشهر 71
3-9-1 بنای گور دختر تنگارم 72
3-9-2 قلعه خورموج 72
3-9-3 بندر سیراف 73
3-9-4 قلعه نصوری 73
3-9-5 قلعه هلندی ها جزیرهخارک 74
3-9-6 عمارت ملک و پارک ساحلی آب شیرین کن ‌بوشهر 74
3-10 گردشگری ساحلی در ایران 74
3-11 گردشگری ساحلی در استان بوشهر 76
3-12 مشکلات گردشگری ساحلی استان بوشهر 76
3-13 راهکارهای توسعه گردشگری ساحلی استان 77
3-14 ایجاد دهکده های گردشگری ساحلی در استان بوشهر 79
فصل چهارم 81
یافته های تحقیق 81
مقدمه 82
4-1 سن پاسخگویان 83
4-2 جنس پاسخگویان 84
4-3 میزان تحصیلات پاسخگویان 84
4-4 وضعیت اشتغال پاسخگویان 85
4-5 تحلیلرضایتگردشگران اززیر ساخت ها و مجتمع هایگردشگری استان بوشهر 88
4-5-1 میزانرضایتازامکاناتتبلیغیوراهنمایی 88
4-5-2 میزانرضایتازامکاناترفاهیواقامتی 89
4-5-3 میزانرضایتازامکاناتدسترسیوحملونقل 89
4-5-4 میزانرضایتازامکاناتبهداشتی- درمانی 89
4-5-5 میزانرضایتازپاکیزگیمکانهایگردشگری 90
4-5-6 میزانرضایتازنحوهمدیریتمکانهایگردشگری استان بوشهر 90
4-6 تجزیه و تحلیل داده ها در مدلSWOT 90
4-6-1 ماتریس قوتها،ضعفها،فرصتها وتهدیدها (SWOT) 92
4-6-1-1 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) 93
4-6-1-2 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 1(EFE) 95
4-6-2 راهبرد‌های طبقه‌بندی شده 97
4-7 نمودار راهبردی روش سوات 100
4-8 مهمترین موارد نظرسنجی 100
فصل پنجم 101
بررسی فرضیات ، نتیجه گیری و پیشنهادات 101
5-1 مقدمه 102
5-2 نتایج آزمون فرضیات 102
5-2-1 آزمون فرضیه اول 103
5-2-2 آزمون فرضیه دوم 105
5-2-3 آزمون فرضیه سوم 106
5-3 نتیجه گیری 107
5-4 پیشنهادات 107
5-4-1 پیشنهادات در سطح ملی 108
5-4-2 پیشنهاداتی در سطح استانی 108
5-4-3 پیشنهادات مطالعاتی برای تحقیقات آینده 109
5-5 طراحی سایت پلان گردشگری و ورزشهای ساحلی 110
منابع 113

فهرست جدول ها
جدول 3-1 : خانوار و جمعیت استان بوشهر به تفکیک جنس در سال 1390 59
جدول 3-3 : فهرست امکانات و زیرساخت های گردشگری در استان بوشهر 79
جدول 4-1: توزیع پاسخگویان بر حسب سن 83
جدول 4-2: توزیع پاسخگویان بر حسب جنس 84
جدول 4-3: توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 84
جدول 4-4: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال 85
جدول4-5- توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ آزمودنی ها به سؤال: ( استان بوشهر به چه میزان از توانمندی های مربوط به گردشگری های ساحلی، آبی و تابستانی(قایقرانی، شنا و شیرجه و غواصی، والیبال و فوتسال ساحلی و موج سواری و دیگر جاذبه های مرتبط با آن..) برخوردار است؟ 85
جدول4-7 توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ آزمودنی ها به سؤال: استان بوشهر به چه میزان از توانمندی های مربوط به ورزش های آبی برخوردار است؟ 86
جدول4-10 توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ آزمودنی ها به سؤال : استان بوشهر به چه میزان از توانمندی های مربوط به بیابان گردی و کویر نوردی برخوردار است؟ 88
جدول 4-11- میزان رضایت گردشگران از امکانات تبلیغی و راهنمایی 88
جدول 4-12- میزان رضایت گردشگران از امکانات رفاهی و اقامتی استان بوشهر 89
جدول 4-13- میزان رضایت گردشگران از امکانات دسترسی و حمل و نقل 89
جدول 4-14- میزان رضایت گردشگران از امکانات بهداشتی 90
جدول 4-15- میزان رضایت گردشگران از پاکیزگی مکانهای گردشگری استان بوشهر 90
جدول 4-16- میزان رضایت گردشگران از نحوه مدیریت مکانهای گردشگری 90
جدول 4-17- آلفای کرونباخ 91
جدول4-18- ماتریسقوتها،ضعفها، فرصتها و تهدیدها (SWOT) 92
جدول 4-19- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نقاط قوت و ضعف (IFE) مدیریت گردشگری استان بوشهر 94
جدول 4-20- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) مدیریت گردشگری استان بوشهر 96
جدول 4-21- استراتژیهای تدوین شده در راستای توسعه گردشگری دریایی در استان بوشهر با استفاده از ماتریس عوامل داخلی و خارجی 97
جدول 5-1 نتایج ازمون تک متغیره t 104
جدول 5-2 رابطه بین میزان درآمد با تمایل به مشارکت 104
جدول 5-3 رابطه همبستگی بین توسعه توریسم ساحلی استان بوشهر و ایجاد مجتمع های گردشگری 105
جدول 5-4 تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) 106
جدول 5-5 رابطه همبستگی بین مدیریت گردشگری و توسعه ورزش های آبی استان بوشهر 107

فهرست شکل ها
شکل4-1-توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه های آماری 83
تصویر 5-1 : نمای ماهواره ای از محل سایت پلان پیشنهادی 111
تصویر 5-2 : سایت پلان پیشنهادی به تفکیک 112

فهرست نقشه ها
نقشه 3-1 : موقعیت جغرافیایی استان بوشهر در کشور 46
نقشه 3-2 : استان بوشهر به تفکیک شهرستان ها 47

چکیده
مناطق ساحلی از پربارترین وپویاترین منابع اکولوژیکی وبستر فعالیت های عظیم اقتصادی واجتماعی در جهان به شمار می روند. منابع ارزشمند اکولوژیکی، تنوع زیستی وذخایر سرشار نفت وگاز وفعالیت های عظیم اقتصادی این مناطق را به یکی از حساس ترین وارزشمندترین مناطق در جهان تبدیل نموده است.به دنبال افزایش جمعیت و فشار بر روی منابع طبیعی، مسئله توریسم و گردشگری نیز اثرات نامطلوبی بر محیط زیست برجای می گذارد. مسائلی از قبیل فرسایش خاک، تغییرات خط ساحلی، نابودی زیستگاههای ساحلی، خشک شدگی یا آلودگی آبهای زیرزمینی و به خطر افتادن بهداشت و سلامتی ناشی از شبکه های ناکافی دفع زباله و فاضلاب، جوامع انسانی را تهدید می کند. اما بهترین راه برای حل این مشکلات، توسعه پایدارگردشگری ساحلی است.در این میان استان بوشهر با دارا بودن بیش از 700 کیلومتر مرز دریایی یکی از مناسب ترین مناطق کشور جهت توسعه گردشگری ساحلی و ورزش های آبی می باشد. اما عدم سرمایه گذاری های مناسب و وجود کمبودهای فراوان در این زمینه سبب شده است تا با انتخاب این موضوع در این پژوهش به بررسی زمینه های توسعه گردشگری ساحلی و ورزش های آبی در استان بوشهر پرداخته و در پایان بتوانیم با طراحی سایت پلانی مناسب به رونق گردشگری ساحلی در این استان کمک کنیم .نوع تحقیق کاربردی ، بر مبنای روش swot و روش آن اسنادی ، میدانی بوده است. نتایج بررسی های صورت گرفته در این پژوهش نشان داد بین مدیریت و برنامه ریزی مطلوب گردشگری با توسعه توریسم ساحلی و ورزشهای آبی و همچنین ایجاد سایت پلان های گردشگری در استان بوشهر ارتباط معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی : مدیریت و برنامه ریزی ، گردشگری دریایی و ساحلی ، استان بوشهر

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
گردشگری ساحلی از قدیمیترین انواع گردشگری بوده و سابقه برخی از گردشگاههای ساحلی در جهان ، به قرن 19 میلادی باز میگردد. اما نکته قابل تامل در این میان ، تغییر ذائقه و تنوع طلبی گردشگران ساحلی در دهه های اخیر است. در حالی که در گذشته گردشگران تنها بر تماشای سواحل دریا به این گردشگاهها مراجعه مینمودند ، امروزه آنها به دنبال اقامت در سواحل دریا و انجام فعالیتهای ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و تفریحات خاص این فضاها هستند.(آقاجانی،1390، 15)
گردشگری ساحلی به مجموعه فعالیتهای تفریحی، ورزشی و سرگرمی که توسط گردشگران در محدوده سواحل انجام میگیرد ، گفته می شود. این گردشگری شباهتهایی با گردشگری دریایی داشته و گاهی نیز با همین عنوان تعریف میشود اما باید در نظر داشت ، گردشگری ساحلی از نظر ماهیت متفاوت است. بدین ترتیب که نوع فعالیتهای تفریحی صورت گرفته در گردشگری دریایی ، بیشتر در آبهای عمیق و دور از خشکی انجام می گیرد و نیازمند تجهیزات ، امکانات و آموزشهای ویژه است. تفریحاتی چون غواصی ، سفر دریایی ، جت اسکی و … در آبهای عمیق از عمده ترین جذابیتهای گردشگری دریایی هستند.
از میان تمامی فعالیتهایی که در مناطق ساحلی و دریاها در جهان انجام می گیرند ، هیچ کدام از نظر گستردگی و تنوع، به اندازه مبحث گردشگری و تفریحات ساحلی مطرح نیست. به دلیل طبیعت پویای این بخش و تقاضای رو به رشد آن ، اغلب طرحهای مربوطه را در زمره طرحهای ملی و منطقه ای قرار داده و سبب شده اند تا سرمایه گذاریهای قابل توجهی در جهت فراهم نمودن زیرساختها و ایجاد تسهیلات در این زمینه صورت بگیرد.(منصور،1390، 15)
در این میان کشور ما با داشتن شهرها و بنادر ساحلی و جزایری چون قشم ، کیش در جنوب ایران و شهرها و بنادر شمالی ایران هنوز در میان کشورهای فعال در زمینه گردشگری ساحلی٬ جایگاهی را کسب نکرده است. و این در شرایطی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس با این که از امکانات طبیعی کافی برای رونق گردشگری ساحلی بهره های نبرده اند اما با ساخت جزایر مصنوعی و تسهیلات متنوع اقدام به توسعه این گردشگری و در آمدزایی در این بخش کرده اند. کارشناسان گردشگری برگزاری تورهای غواصی، تورهای دیدن از تخمگذاری لاکپشت های عظیم الجثه، برگزاری مسابقات والیبال ساحلی و ورزشهای آبی در سواحل کشور، فروش صنایع دستی، پرواز بادبادکها، جشنواره های ساخت مجسمه های شنی و نقاشی غروب دریا، ماهیگیری، جشنهای ملی و …. را از جمله اقداماتی عنوان می کنند که میتواند در رونق گردشگری ساحلی کشورمان موثر باشد.همچنین حضور در نمایشگاههای بزرگ گردشگری و تفریحی که در کشورهای مختلف برگزار میشود، تصویری مناسب از جایگاه واقعی ایران در این صنعت را به جهانیان عرضه خواهد نمود. از سوی دیگر مسوولان و دست اندرکاران گردشگری کشور نیز میتوانند ضمن اتخاذ سیاستهای حمایتی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جهت فعالیت در این بخش ترغیب نمایند. شناسایی الگوهای موفق در دنیا و چگونگی استفاده آنها از جاذبه گردشگری ساحلی نیز میتواند راهها و ایدههای مناسبی را برای موفقیت در این حوزه ارایه نماید.توسعه گردشگری ساحلی و تفریحات مربوط به آن به طور مستقیم و غیرمستقیم در رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی ساکنان این مناطق اثرگذار خواهد بود. در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که توسعه این صنعت به عاملی مخرب و تهدیدکننده برای هویت، محیط و میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی ساکنان محلی سواحل تبدیل نشود. مراکز اقامتی ساحلی سالم، محیطی ایمن و لذتبخش و آب پاک و همچنین آبزیان و منابع دریایی (ماهیها، نرمتنان، تپه های مرجانی و تالابها) از موارد تاثیرگذاری است که برای داشتن گردشگری ساحلی موفق مورد توجه میباشد.(حناچی،1390، 60)

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی