مقاله علمی با منبع : مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۳۵

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد
۷۸۲/۰

تحصیلات مادر

۱۳۸/۴

۲۴۲/۰

نوع پیش دبستانی

۰۲۶/۱

۹۷۵/۰

نیم سال تولد

۲۴۴/۱

۸۰۴/۰

درآمد

پیش فرض شش: هیچ مقادیر پرت[۲۷۱] قابل توجهی نباید در رگرسیون باشد، اگر این مقادیر پرت در مدل رگرسیون وارد شود اعتبار نتیجۀ تحلیل را کاهش میدهد. البته حذف خود به خودی مقادیر پرت هم میتواند خطرناک باشد زیرا ممکن است در نهایت بعضی از مهمترین اطلاعات به این طریق از بین برود، به همین منظور میبایست مقادیر پرتها در مدل رگرسیون شناسایی شود و تحلیل آماری یک بار با مقادیر پرت و یک بار بدون مقادیر پرت محاسبه شود. اگر در مدل رگرسیون تحلیل یک بار با حذف مقادیر پرت و یک بار با مقادیر پرت محاسبه شد و نتیجه نشان داد که وجود یا عدم وجود مقادیر پرتها در نتیجۀ رگرسیون سلسله مراتبی تغییر قابل توجهی ایجاد نمیکند نشاندهندۀ آن است که مقادیر پرتها مشکل جدی را ایجاد نمیکنند و حذف شدن یا نشدن آنها مسئلۀ مهمی نیست و برعکس.
در مدل رگرسیون این پژوهش، دو مقادیر پرت وجود داشت به همین جهت یک بار رگرسیون سلسله مراتبی با حذف مقادیر پرت و یک بار با مقادیر پرت محاسبه شد. نتیجه نشان داد که وجود یا عدم وجود مقادیر پرتها در نتیجه رگرسیون سلسله مراتبی تغییر قابل توجهی ایجاد نمی کند، بنابراین بدون حذف مقادیر پرتها رگرسیون سلسله مراتبی محاسبه شد.
پیش فرض هفتفرض دیگر توزیع نرمال باقی ماندهها[۲۷۲] می باشد. برای بررسی این که باقی ماندهها نرمال توزیع شده اند از نمودار توزیع نرمال باقی مانده ها استفاده شد، در زیر این نمودار را مشاهده میکنید.
نمودار (۴-۱): نمودار توزیع نرمال باقی ماندهها جهت اثبات پیش فرض هفت رگرسیون
همان طور که مشاهده میشود باقی ماندهها نرمال توزیع شده اند، بنابراین این پیش فرض هم مورد تأیید قرار گرفت.
با توجه به آنچه توضیح داده شد هفت مفروضه رگرسیون مورد تأیید قرار گرفت. از آنجا که متغیر پیش بین اسمی فقط هنگامی میتواند در رگرسیون مورد استفاده قرار گیرد که به صورت دوبخشی باشد یعنی بیش از دو طبقه نداشته باشد، از طریق کدگذاری مجدد برای متغیرهای سهارزشی همچون تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، درآمد، نوع مرکز پیش دبستانی و طول دورۀ پیش دبستانی متغیر ساختگی[۲۷۳]، ساخته شد. سپس سه دسته متغیر وارد مدل رگرسیون سلسله مراتبی شدند که سهم هر دسته از متغیرها در تبیین واریانس متغیر تحت مطالعه مشخّص گردید. بدین ترتیب که در مرحلۀ اول تمام متغیرهای تعدیل کننده وارد مدل رگرسیون شد، سپس در مرحلۀ دوم، متغیر آموزش پیشدبستانی و در مرحلۀ سوم طول دورۀ آموزش پیشدبستانی وارد مدل رگرسیون شد. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی را در زیر مشاهده میکنید.
جدول (۴-۶): خلاصه ای از نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی

مدل R مجذور R مجذور R تعدیل شده خطای برآورد
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.