مقاله با موضوع آزمایش فیزیک و اندازه گیری

دانلود پایان نامه

شکل1-2: دوره بی انتهای در تجزیه غیر هوازی مواد ازت دار، کربن دار و گوگرد دار در طبیعت(آصف خلدانی،1356).
1-6- لزوم آزمایش فاضلاب
فاضلاب را به منظور زیر آزمایش تحلیلی می کنند:
– تعیین و تشخیص مواد متشکله آن، که اطلاع از آن در رفع مشکلات تصفیه خانه سودمند است.
– تصمیم در انتخاب نوع وسایل و روش تصفیه
– تنظیم و کنترل هر یک از واحد های تصفیه خانه در جریان تصفیه فاضلاب
– تعیین مشخصات فاضلاب خروجی و مقایسه آن با مشخصات فاضلاب ورودی برای اطلاع از بازده تصفیه خانه.
1-7- آزمایش تحلیلی فاضلاب
آزمایشاتی که از فاضلاب به عمل می آید شامل: آزمایش های فیزیکی، مطالعات بهداشتی، آزمایش های شیمیایی و بالاخره آزمایش های زیستی است. مجموع تمام آزمایش های معمول در کار فاضلاب را آزمایش تحلیلی فاضلاب نامند.
1-7-1- آزمایش فیزیکی
آزمایش فیزیکی برای تعیین درجه حرارت، رنگ، بو و تیرگی فاضلاب است. اطلاع از درجه حرارت از نظر بازده عملیات واحد ها بسیار مهم است. رنگ فاضلاب در تشخیص ظاهر آن کمک می کند. فاضلاب تازه به رنگ خاکستری است، رنگ های تیره و سیاه دلالت بر کهنگی فاضلاب و همراه با تعفن است. بوی فاضلاب نیز ناشی از ماندگی فاضلاب است. باید توجه داشت که فاضلاب اصولا تیره می باشد، ولی فاضلاب کهنه تیرگی اش شدیدتر است.
1-7-2- مطالعات بهداشتی
تعیین و اطلاع از منابع دفع فاضلاب شهر به شبکه جمع آوری فاضلاب حائز اهمیت است.
1-7-3- آزمایشات شیمیایی
آزمایشات شیمیایی که اساسی ترین آزمایشات فاضلاب محسوب می شوند، به شرح زیر است:
– تعیین خاصیت اسیدی و یا قلیایی
– مواد متشکله (شیمیایی)
– اکسیژن محلول
– شدت آلودگی
خواص اسیدی و یا قلیایی فاضلاب: معمولا فاضلاب شهری قدری قلیایی است. یعنی PH آن از 7 بیشتر است. قلیایی بودن فاضلاب به ویژه در جریان تصفیه زیستی کاملا مطلوب است، زیرا باکتری ها در شرایط بهتری تکثیر و رشد و نمو می کنند. خاصیت اسیدی و یا قلیایی بیش از حد فاضلاب دال بر وجود پساب صنعتی در فاضلاب شهری است. از آن جا که اسیدی بودن فاضلاب بر روی مصالح ساختمانی و مکانیکی تصفیه خانه تاثیر می گذارد، لذا باید در روش تصفیه و انتخاب واحد های مربوطه توجه بیشتری مبذول داشت(محمد تقی منزوی،1360).
مواد شیمیایی: مواد شیمیایی موجود در فاضلاب خام و یا فاضلاب تصفیه شده خروجی، به حالات مختلفی مانند مواد جامد قابل ته نشین، مواد معلق کلوئیدی، مواد محلول و بالاخره گاز می باشند. مواد جامد و مواد معلق خود متشکل از مواد فرار و غیر فرار هستند. از آنجا که یکی از هدف های اساسی در بنای تصفیه خانه ها خارج نمودن مواد جامد از فاضلاب است، لذا اطلاع از مقدار آن قبل از تصفیه و بعد از تصفیه لازم است. مواد محلول نیز به طور کلی، عبارتند از: مواد ازت دار، کلرورها و کلر، چربی های حیوانی، مواد روغنی صنعتی، اسید های فرار، مواد گازی شامل متان، اکسید کربن، هیدروژن سولفوره و اکسیژن محلول است.
اکسیژن محلول: به طور کلی در فاضلاب تا زمانی که متعفن نشده باشد، مقداری اکسیژن به صورت محلول وجود دارد.
شدت آلودگی: شدت آلودگی فاضلاب عبارتست از مقدار مواد آلی و معدنی قابل تجزیه و اکسید شدنی که در حجمی معین از فاضلاب وجود دارد. بدین ترتیب هر قدر مواد اکسیده شدنی در فاضلاب بیشتر باشد، شدت آلودگی آن بیشتر است. تعیین شدت آلودگی از نظر انتخاب نوع تصفیه و واحدهای مربوطه بسیار مهم است، لذا باید در هر مورد مقدار آن تعیین شود(آصف خلدانی، 1356). آلودگی فاضلاب ها بیشتر به واسطه وجود مواد آلی در آن ها نمودار میشود. مواد آلی موجود در فاضلاب ناپایدار بوده و می توان آن ها را با کمک اکسیژن دهی و اکسیداسیون تبدیل به نیتریت ها، نیترات ها و فسفات ها کرده و سپس به صورت ته نشین کردن از فاضلاب جدا نمود. تبدیل مواد ناپایدار آلی به مواد پایدار معدنی، اساس کار و هدف ایجاد پالایشگاه های فاضلاب را در شهر ها تشکیل می دهند. برای نشان دادن درجه آلودگی فاضلاب معمولا به جای اینکه مقدار مواد آلی موجود در فاضلاب را اندازه گیری کنند، مقدار اکسیژن لازم برای اکسیداسیون مواد را اندازه گیری می کنند(محمد تقی منزوی،1360).
1-8- معیار شدت آلودگی
اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (Biochemical Oxygen Demand)پنج روزه در حرارت 20 درجه سانتیگراد ملاک عمل و مقایسه آلودگی فاضلاب است. با توجه به اینکه اکسید سازی کامل فاضلاب در مدتی طولانی انجام می گیرد، به منظور کوتاه نمودن زمان، آزمایش را به طور عرف، در5 روز و درجه حرارت را 20 درجه سانتیگراد انتخاب می کنند. در این مدت تقریبا 68 درصد اکسیژن مورد نیاز جهت اکسید سازی مواد کربن دار به مصرف می رسد(آصف خلدانی،1356).
1-9- تعیین مقدارBOD5