مقاله با موضوع اطلاعات و مطالعه

دانلود پایان نامه

شکل 4-5- تصویری از یک نمونه ژل آکریل آمید


2-3- پلی مورفیسم
نتایج پلیمورفیسم حاصل از الکتروفوز پروتئینهای کل گیاه علف گندمی به روش SDS-PAGE در شرایط آبی و دیم در جدول 4-6 درج شده است. در شرایط آبی تعداد باندهای پلی مورفیسم بین 22 تا 44 با میانگین 77/32 باند پلی مورفیسم متغیر بود. بیشترین تعداد باندهای پلی مورفیسم به ترتیب با 44 و 22 باند در ژنوتیپهای 301-p8 و 301-p14 مشاهده گردید. همچنین کمترین تعداد باندهای پلی مورفویسم نیز مربوط به ژنوتیپهای 774-p15 و 1360-m بود. از نظر فراوانی باندهای مساوی و کوچکتر از 50% پلی مورفیسم ژنوتیپهای 301-p8 و 685-p11 دارای بیشترین تعداد باند پلی مورفیسم بودند و ژنوتیپ 301-p8 از بیشترین تعداد باندهای پلی مورفیسم مساوی و کوچکتر از 25% برخوردار بودند (جدول 4-6). علاوه بر میزان باندهای پلی مورفیسم میتوان به میزان اطلاعات چند شکلی نیز توجه کرد که در این رابطه میزان اطلاعات چند شکلی (PIC) دارای دامنه تغییراتی از 38/40 تا 69/82 درصد بود که بیشترین و کمترین این مقدار به ترتیب مربوط به ژنوتیپها 310m و 1755m بود. تحت شرایط دیم نیز تعداد باندهای پلی مورفیسم بین 27 تا 39 با میانگین 9/32 باند پلی مورفیسم بود. ژنوتیپهای 774-p15 و 301-p13 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تعداد باند پلی مورفیسم بودند. از نظر فراوانی باندهای مساوی و کوچکتر از 50% پلی مورفیسم ژنوتیپهای 774-p7 و 774-p15 بیشترین تعداد باند پلی مورفیسم را داشتند و ژنوتیپ 301-p8 و 774-p15 از بیشترین تعداد باندهای پلی مورفیسم مساوی و کوچکتر از 25% برخوردار بودند (جدول 4-7). میزان اطلاعات چند شکلی نیز تحت شرایط دیم متغیر و دارای دامنهای از 31/42 تا 69/82 درصد با میانگین 76/55 درصد چند شکلی بود. بیشترین و کمترین PIC به ترتیب مربوط به ژنوتیپهای 301-p8 و 774-p7 بود. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه مشاهده شد که میزان باند چند شکل و محتوی چند شکلی در ژنوتیپهای مورد مطالعه تحت تنش خشکی قرار گرفته است. استفاده از پارامترهای PIC و اطلاعات باندهای چند شکل در مطالعه بسیاری از گیاهان با استفاده از مارکرهای مولکولی و پروتئینی گزارش شده است.
2-4- الگوی تنوع
میانگین تنوع ژنتیکی (هتروزیگوسیتی مورد انتظار) هر یک از ژنوتیپهای مورد مطالعه در جداول 4-6 و 4-7 و شکلهای 4-6 و 4-7 نشان داده شده است. همانطور که مشاهده میشود در شرایط آبی کمترین میانگین تنوع ژنتیکی مربوط به ژنوتیپ 774-p15 بود و ژنوتیپ 301-p14 نیز از بیشترین مقدار میانگین تنوع ژنتیکی برخوردار بود (با میانگین 21/0 در مجموع ژنوتیپها). تحت شرایط دیم نیز ژنوتیپ 685-m و 301-p8 به تریتب با مقادیر 180/0 و 236/0 کمترین و بیشترین میانگین هتروزیگوسیتی را داشتند (با میانگین 208/0 در مجموع ژنوتیپها). بنابراین با توجه به اینکه هر چقدر مقدار این شاخص بالاتر باشد میزان تنوع ژنتیکی در آن ناحیه نیز بالا خواهد بود لذا به نظر میرسد این ژنوتیپ و خویشاوندان آن از سطح بالایی از تنوع برخوردار باشند (جهت مشاهده منشأ ژنوتیپهای ذکر شده در متن به جدول 3-1 مراجعه شود).
جدول 4-6- مشخصات پلی مورفیسم و میانگین هتروزیگوتی در ژنوتیپهای مورد بررسی تحت شرایط آبی
ژنوتیپ تعداد باند تعداد باندهای با فراوانی
q >= 5% تعداد باندهای با فراوانی
q<=25% تعداد باندهای با فراوانی
q<=50% میانگین هتروزیگوسیتی SE PIC (%)
R-1360-m 26 26 0 2 159/0 028/0 15/46
R-774-p4 30 30 0 1 210/0 030/0 92/51
R-774-p15 22 22 0 2 143/0 027/0 31/42
R-301-m 28 28 0 1 204/0 031/0 00/50
R-301-p8 44 44 6 8 266/0 026/0 69/82
R-301-p1 34 34 0 3 220/0 026/0 38/65
R-301-p14 38 38 2 5 271/0 027/0 15/71
R-301-p13 37 37 3 5 247/0 028/0 23/69
R-1755-m 36 36 3 5 228/0 028/0 23/69