مقاله با موضوع بهره بردار و کشاورزی

دانلود پایان نامه

شکل2-13: شمای یک حوض کلرزنی(منزوی،1375)
2-12- تصفیه و دفع لجن (Sludge Disposal)
مجموع مواد موجود در فاضلاب، اعم از مواد کف زا در حوض ته نشینی و یا مخازن هاضم که به صورت کفاب و لجناب در می آیند، مواد دانه ای قابل ته نشینی و معلق که عموما به صورت جامد هستند و بالاخره آشغال هایی که در آشغال خردکن، خرد و ریز شده اند، لجن نامیده می شوند. لجنی را که در مراحل مختلف تصفیه جمع آوری میگردد، باید تصفیه نموده و سپس به هر نحوی که ممکن است از محوطه تصفیه خانه خارج کرد. زیرا انباشته شدن لجن موجب بروز انواع مشکلات و خطرات می گردد. معایب عمده دفع لجن به صورت خام و هضم نشده به شرح زیر است: الف) دیر خشک شدن ب) ایجاد تعفن در مجاورت هوا ج) ایجاد محیط غیر بهداشتی به علت وجود انواع کرم ها و میکروب های در آن د) کمی خاصیت باروری در مصارف کشاورزی.


این مرحله از تصفیه فاضلاب اساسی ترین و پرخرج ترین مرحله بوده و بیش از50 درصد مخارج بنای تصفیه خانه را تشکیل می دهد. از لجن تصفیه شده، درکشاورزی برای باروری خاک استفاده می کنند(خلدانی،1356).لجن حاصله از تصفیه فاضلاب با کمک لجن فعال شده نیز با لجن حاصله از صافی های چکنده از نظر کمی و کیفی فرق دارد، زیرا در روش تصفیه با کمک لجن فعال شده مقداری از مواد محلول آلی و یا معدنی موجود در فاضلاب نیز به علت اکسیده شدن ته نشین شده و در نتیجه به میزان حجم لجن افزوده می شود. این نوع لجن از نظر باروری زراعتی بهتر از لجن حاصله از سایر روش های تصفیه است، هر چند مشکلات بی آب کردن، هزینه بهره برداری را افزایش می دهد.
2-13- هضم لجن
اگر لجن خام را در مخزنی سربسته انبار نمایند، لجن به تدریج می گندد و گازهایی تند و بدبو از آن متصاعد می شود. گازهای حاصله، ناشی از کنش و واکنش های شیمیایی است، که در مجاورت باکتری های غیرهوازی صورت می گیرد، ولی پس از مدتی دیگر گازی از لجن متصاعد نشده و بوی تندی از آن به مشام نمی رسد.
2-14- مخازن هاضم) (Digestion Tank
مخازن هاضم را برای تامین مقاصد زیر بنا می کنند: الف) کاستن حجم لجنی که باید از تصفیه خانه دفع شود. ب) کاستن حجم مواد آلی با ترکیبات شیمیایی پیچیده موجود در لجن خام بر اثر تبدیل ترکیبات آلی پیچیده به ترکیبات آلی ساده و بی ضرر ج) تسهیل در امر بی آب کردن لجن د) از بین بردن بوی بد و زننده لجن ه) تسهیل در دفع و تخلیه لجن و) استفاده از گاز های قابل احتراق حاصل از هضم لجن، جهت گرمایش و احتمالا مصارف دیگر در محوطه تصفیه خانه.

شکل2-14: نمایی از مخازن هاضم) (www.cee-environmental.com

شکل2-15: مخازن هاضم مجهز به ادوات بهمزن مکانیکی(www.cee-environmental.com )
2-15- حوض تغلیظ لجن (Consolidation Tank)
به منظور کاهش حجم لجن جمع آوری شده ممکن است آن را تغلیظ کنند. این عمل با جدا کردن لجناب از لجن که موجب افزایش غلظت لجن می گردد، صورت می گیرد. تاثیر بنای حوض تغلیظ لجن در سایر واحد ها به قرار زیر است: الف) حجم مخازن هاضم کم می شود ب) ادوات تلمبه زنی و تلمبه های لجن ظرفیت کمتری پیدا می کنند. ج) واحدهای بی آب کردن لجن ظرفیتی کمتر و بستر های خشک کن نیز مساحتی کمتر احتیاج خواهند داشت.
2-16- دفع لجن هضم شده) (Disposal of Digested Sludge
دفع لجن هضم شده عبارت است از: الف) بی آب کردن لجن ب) دفع لجن بی آب شده که اصطلاحا لجن خشک نامیده می شود، به نقطه ای خارج از محوطه تصفیه خانه.
برای دفع لجن هضم شده یا خام روش های مختلفی وجود معمول است، که به کار بردن هر یک از آن ها بستگی به شرایط محلی، امکانات موجود و ظرفیت تصفیه خانه دارد. ولی به طور کلی دفع لجن به دو صورت ساده و یا مکانیکی انجام می گیرد.
روش های ساده دفع لجن: منظور از دفع ساده لجن، عدم استفاده از ادوات مکانیکی برای دفع آنست. بدین منظور روش های مختلفی معمول است که عبارتند از:
1) تلمبه کردن و انتقال مستقیم لجن به مزارع
2) پخش لجن در زمین از طریق لوله کشی
3) انتقال لجن توسط کشتی و دفع آن در دریا
4) ریختن لجن در داخل استخر های روباز تبخیر