مقاله با موضوع تجزیه وتحلیل همبستگی و وزارت جهاد کشاورزی

دانلود پایان نامه

اسلام دوست، م‏. 1383. بررسی همبستگی و روابط بین عملکرد وسایر صفات کمی وکیفی در ارقام وارداتی پنبه در منطقه دارآباد فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه نباتات واصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد‏.
اطمینان، ع‏. بی‌همتا، م‏. شاه‌نجات بوشهری، ع‏. زالی، ع‏. پیغمبری، ع، 1386، مطالعه توارث پروتئین وبرخی صفات دیگر درگندم نان تحت شرایط معمول رطوبتی وتنش خشکی، مجله علوم کشاورزی ایران، شماره 2، صفحه 407-419‏.
جعفری، ع، 1380. تحقیقات ژنتیک واصلاح گیاهان مرتعی وجنگلی ایران شماره 6 صفحه 79-102 انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور‏‏.
جعفری، ع‏. و جاروسینه، ش، 1384. تجزیه ژنتیکی عملکرد وکیفیت علوفه در والدین وخانواده های ناتنی festuca arundinaceaفصلنامه پژوهشی تحقیقات ژنتیک واصلاح گیاهان مرتعی، جنگلی ایران، 13 (1) :124-99‏.
جعفری، ع، 1383. بررسی تنوع عملکرد بذر و تعیین فاصله ژنتیکی در 29 رقم، اکوتیپ علف‌باغ Dacylis glomerata با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره، مجله علوم کشاورزی ایران، 35 (4) 825-817‏‏.
جعفری، ع، 1382. بیومتری (1و2)، گروه اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحدبروجرد‏.
جعفری، ع‏. بشیرزاده، ع‏. وحیدری شریف‌آباد، ح‏.، 1381. بررسی عملکرد بذر واجزاء عملکرد در 29 رقم و اکوتیپ علف‌باغ Dactylis glomerata، تحقیقات ژنتیک واصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، جلد 10 : 129 – 91
شریف‌آبادی، ح‏. و دری، م، 1380. نباتات علوفه‌ای (نیامدارن) جلد اول، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع‏‏.
حیدری شریف‌آبادی، ح‏. ودری، م، 1382. نباتات علوفه‌ای (گندمیان) جلد دوم، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع، صفحه 311، تهران،
رحمانی، ا‏. جعفری، ا‏. هدایتی، پ، 1383. تجزیه وتحلیل همبستگی، رگرسیون وعلیت برای عملکرد بذر در چاودار کوهی (secale montaunm Guss)، خلاصه مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران، گیلان، صحفه 46‏.
رضایی، ع، 1383، مفاهیم آمار و احتمالات، نشر مشهد، ص (431) ‏.
زینالی، خ‏. حسین زاد، ح‏. حق‌نظری، ع، 1383، اصول ایجاد رقم زراعی (تئوری وتکنیک)، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 652 صفحه‏.
سرمدنیا، غ، 1375، تکنولوژی بذر (ترجمه) انتشارات جهاد دا نشگاهی مشهد، شماره 144، دانشگاه مشهد‏.
ستاورز، ح، 1383، بررسی تنوع ژنتیکی بذر واجزای عملکرد در والدین وفامیل‌های ناتنی فستوکای پابلند، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد‏.
سند گل، ع، 1368، اصول تولید ونگهداری بذر گیاهان مرتعی وعلوفه‌ای، موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع‏‏.
سندگل، ع، 1368، چگونگی رشد گراس‌ها (ترجمه) انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها ومراتع، شماره54‏.
شیدایی، گ، 1348، توسعه واصلاح مراتع ایران از طریق مطالعه تبایکی واکولوژیکی (ترجمه) وزارت منابع طبیعی‏.
صالحی شانجانی، پ‏. عصاره، م‏. کلاگری، م، 1388بررسی تمایز فرم تنه درخت راش توسط نشانگرهای ژنی ایزوآنزیمی، مقاله، تحقیقات ژنتیک واصلاح گیاهان مرتعی وجنگلی ایران شماره 17 ص139-154‏.
صالحی شانجانی، پروین، 1386، بررسی نقش عوامل ژنتیکی در فرم ظاهری درخت راش استانهای گیلان، مازندران وگلستان، گزارش نهایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور‏.