مقاله با موضوع حفظ حریم خصوصی و تبلیغات پیامکی

دانلود پایان نامه

ایجاد ذهنیت مثبت در مخاطبان


416/3
731/0
49
02/4
00/0
6
مدیریت هزینه متناسب با نحوۀ تبلیغ
24/3
543/0
49
214/3
00/0
برای فرضیۀ 1 میانگین نگرش منفی مردم نسبت به دریافت پیامک های تبلیغاتی (50/3)، بالای سطح متوسط می‌باشد. با توجه به جدول 4-12، سطح معناداری (05/0>003/0=p) و همچنین آماره آزمون بدست آمده t (130/3) از t جدول (67/1) بزرگ‌تر است، لذا فرض صفر رد و فرض یک مبنی بر اینکه نگرش مردم نسبت به دریافت پیامک های تبلیغاتی به شیوه کنونی مثبت نیست، پذیرفته می‌شود.
برای فرضیۀ 2 میانگین حفظ حریم خصوصی مخاطبان (313/3)، بالای سطح متوسط می‌باشد. با توجه به جدول 4-12، سطح معناداری (05/0>00/0=p) و همچنین آماره آزمون بدست آمده t (984/4) از t جدول (67/1) بزرگ‌تر است، لذا فرض صفر رد و فرض یک مبنی بر اینکه شرکتها از سیستم تبلیغاتی که حریم خصوصی مخاطبان را نقض نکند، استقبال میکنند، پذیرفته می‌شود.
برای فرضیۀ 3 میانگین شخصی سازی تبلیغات برای مخاطبان (58/3)، بالای سطح متوسط می‌باشد. با توجه به جدول 4-12، سطح معناداری (05/0>00/0=p) و همچنین آماره آزمون بدست آمده t (984/4) از t جدول (67/1) بزرگ‌تر است، لذا فرض صفر رد و فرض یک مبنی بر اینکه شرکتها از سیستم تبلیغاتی که پیامکهای تبلیغاتی را برای مشتریها شخصی سازی کند استقبال میکنند، پذیرفته می‌شود.
برای فرضیۀ 4 میانگین تشویقی بودن تبلیغات برای مخاطبان (34/3)، بالای سطح متوسط می‌باشد. با توجه به جدول 4-12، سطح معناداری (05/0> 013/0=p) و همچنین آماره آزمون بدست آمده t (833/2) از t جدول (67/1) بزرگ‌تر است، لذا فرض صفر رد و فرض یک مبنی بر اینکه شرکتها از سیستم تبلیغاتی که شرایط تشویقی برای جذب بیشتر مشتری ایجاد کند استقبال میکنند، پذیرفته می‌شود.
برای فرضیۀ 5 میانگین ایجاد ذهنیت مثبت در مخاطبان (416/3)، بالای سطح متوسط می‌باشد. با توجه به جدول 4-16، سطح معناداری (05/0>00/0=p) و همچنین آماره آزمون بدست آمده t (02/4) از t جدول (67/1) بزرگ‌تر است، لذا فرض صفر رد و فرض یک مبنی بر اینکه شرکتها از سیستم تبلیغاتی که ذهنیت مثبت از نام تجاری در مشتری ایجاد کند، استقبال میکنند، پذیرفته می‌شود.
برای فرضیۀ 6 میانگین مدیریت هزینه متناسب با نحوۀ تبلیغ (24/3)، بالای سطح متوسط می‌باشد. با توجه به جدول 4-12، سطح معناداری (05/0>00/0=p) و همچنین آماره آزمون بدست آمده t (214/3) از t جدول (67/1) بزرگ‌تر است، لذا فرض صفر رد و فرض یک مبنی بر اینکه شرکت ها از سیستم تبلیغاتی که امکان مدیریت هزینه ها به تناسب نحوۀ تبلیغ را بدهد، استقبال میکنند، پذیرفته می‌شود.
4-5- اولویت بندی عوامل موثر بر استقبال از تبلیغات پیامکی
مخاطبان تبلیغات:
به منظور اولویت بندی از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این آزمون در جدول 4-13 آمده است.
جدول 4-13- اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقبال از تبلیغات پیامکی توسط مخاطبان
رتبه