مقاله با موضوع دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه فردوسی

دانلود پایان نامه

صالحی، ت‏. احمدیان، پ‏. شاه‌نجات بوشهری، ع‏. فخرطباطبایی، م‏. مبصر، ح، 1386، بررسی تنوع ژنتیکی گندم وحشی ایران از طریق الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای آندوسپرم، مجله علوم کشاورزی ایران، شماره 2، صفحه321-335‏.


تولید محصولات زراعی (ترجمه) انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 97، دانشگاه فردوسی مشهد‏.
طاهری مقدر، م، 1375، مطالعه تنوع ژنتیکی علف‌باغ‌های منطقه آذربایجان از طریق الکتروفورز ایزوزیم‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز‏‏.
عبادی، علی، 1372، زراعت گیاهان علوفه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل‏‏.
عبد میشانی، س‏. ونجات بوشهری، ع، 1377، اصلاح نباتات تکمیلی، چاپ اول، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران‏‏.
علی پور، ح‏. رضایی، ع‏. میرمحمدی میبدی، ع‏. طاهری، م، 1380، بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های سویا با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های دانه، مجله علوم و فنون کشاورزی ومنابع طبیعی، جلد5، شماره4‏.
فارسی، م و باقری، ع، 1380، اصول اصلاح نباتات، چاپ دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ص179‏.
فارغی، ش‏. فرشادفر، م‏. فرشادفر، ع، 1386، ارزیابی از یونجه‌های چند ساله، فصلنامه علمی –پژوهشی تحقیقات، ژنتیک واصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، جلد 15، شماره3، صفحه 210-196‏.
فرشادفر، ع، 1377، کاربرد ژنتیک کمی در اصلاح نباتات، جلد اول، انتشارات دانشگاه رازی کرمانشاه، 528 صفحه‏‏.
قمری‌زارع، ع‏. رضوانی، س‏. فروتن، م، 1387، اثر تنش ناشی از PEG)) در چند گونه یونجه یکساله در شرایط آب‌کشت، مقاله، مجله تحقیقات واصلاح مرتعی وجنگلی ایران، جلد 6، صفحه 182-197‏.
کراد فورد، د، 1378، سیستماتیک گیاهی، ترجمه، رحیمی نژاد، م، انتشارات دانشگاه اصفهان‏‏.
مبین، صادق، 1359، رستنی‌های ایران، فلور گیاهان آوندی، جلد اول، شماره 1500، انتشارات دانشگاه تهران، تهران‏‏.
مداح عارفی، ح‏. وعبدی، ن، 1383، بررسی تنوع وروند زوال ژرم پلاسم علف‌باغ موجود در بانک ژن منابع طبیعی، مجله پژوهش وسازندگی، جلد17، صفحه :47-36‏.
محمدی، ر‏. خیام نیکویی، م‏.، میرلوحی، ا‏. ورزمجو، خ، 1387، بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف گونه علف‌باغ فصلنامه علمی وهشی تحقیقات ژنتیک واصلاح گیاهان مرتعی وجنگلی ایران، جلد 16، شماره1، صفحه 14-26‏.
محمدی، ع، 1384. بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر واجزای عملکرد در ژنوتیپ‌ها یا اگروپیرون دزرتروم در شرایط آبی و دیم استان مرکزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه اصلاح نباتات‏.
مرادی، پ‏. و جعفری، ع، 1385. از نظر کیفیت علوفه در استان زنجان به منظور تولید واریته های مصنوعی، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات ژنتیک واصلاح گیاهان مرتعی وجنگلی ایران، جلد 14، شماره 3، صفحه 180-175‏.
مصطفایی، ع، 1382. راهنمای نظری وعملی الکتروفورز پروتئین در ژل، چاپ دوم، انتشارات یادآوران، 147 صفحه‏‏.
مقدم، م‏. محمدی شوطی، ا‏. و آقایی سربرزه، م، 1373، آشنایی با روشهایی آماری چند متغیره‏. انتشارات پیشتاز علم تبریز‏‏.
مقدم، م1377. مرتع و مرتعداری، انتشارات دانشگاه تهران، 470 صفحه‏‏.