مقاله با موضوع منابع طبیعی و جغرافیایی

دانلود پایان نامه

محاسبه کمیت تشابه یا عدم تشابه بین افراد
گروه‌بندی افراد براساس کمیت‌های بندیک
معمول‌ترین معیارهای نوع اول از نوع معیارهای فاصله یا عدم تشابه هستند که بر اساس صفات کمی افراد محاسبه می‌شود در صورتیکه خصوصیات کیفی افراد یک جامعه مدنظر باشند، معمولا از معیارهای تشابه استفاده می‌شود. برای شرایطی که صفات مورد بررسی تلفیقی از کمی یا کیفی باشند می‌توان از معیارهای تشابه یا عدم تشابه استفاده نمود (Johanson و Wichern، 1988)‏. روشهای زیادی در انجام تجزیه کلاستر وجود دارد، اما این کار عمدتا به دو روش طبقاتی و غیرطبقاتی صورت می‌گیرد. روش طبقاتی نیز خود به دو صورت طبقاتی تجمعی و طبقات تقسیم کننده انجام می‌شود (Romesburg، 1990)‏. روش طبقاتی با محاسبه فاصله هر فرد از سایر افراد شروع می‌شود. در روش تجمعی هر فرد در ابتدا یک گروه مجزا را تشکیل می‌دهد، سپس گروه نزدیک به هم بتدریج ترکیب شده تا در نهایت کلیه افراد در یک گروه قرار گیرند (Jolliffe، 1986)‏.
انجام تجزیه کلاستر شامل مراحل زیراست:
تشکیل ماتریس داده‌ها
استاندارد کردن ماتریس داده‌ها
محاسبه ماتریس فاصله یا عدم تشابه در اعمال روشهای کلاستر
مرتب کردن مجدد ماتریس داده‌ها
در صورت لزوم محاسبه ضریب همبستگی کوفتیک (Romesburg، 1990)‏.
در مرحله تشکیل ماتریس داده‌ها باید داده را برای n فرد درp متغیراندازه‌گیری شده مرتب نمود در این ماتریس ستونها معرف افراد و ردیفها عبارتند از متغیرها مورد بررسی خواهند بود و سپس داده‌ها استاندارد می‌شود. لازم به توضیح است که این مرحله الزامی نیست و اگر واحد متغیرهای اندازه‌گیری با یکدیگر متناسب باشند و یا اینکه واریانس بین داده‌ها زیاد نباشد می‌توان داده‌ها را استاندارد نکرد، استاندارد کردن باعث می‌شود تا داده‌ها بدون واحد شوند و مقایسه بین تمامی داده‌ها امکان‌پذیر گردد. برای استاندارد کردن داده‌ها چندین روش وجود دارد (مقدم و همکاران، 1373)‏.
2-3-6-1 تجزیه به مولفه‌های اصلی
تکنیک تجزیه به مولفه‌های اصلی برای اولین بار توسط (Pearson، 1901)‏.شرح داده شد. وی معتقد بود که این روش راه حل مناسبی برای برخی از مسائل مورد توجه دانشمندان بیومتری می‌باشد. باوجود این پیرسون یک روش عملی برای محاسبه بیش از 2یا3 متغیر ارائه ننمود. روشهای محاسباتی عملی سالها بعد توسط (Hotelling، 1933)‏. توضیع داده شد. چون در آن زمان محاسبات بادست انجام می‌شد، انجام محاسبات برای بیش از چند متغیر بسیار مشکل بود (Jolliffe، 1986؛ Wichern، 1988)‏. ولی بعد از استفاده از کامپیوتر درسطع وسیع، این تکنیک نیز در سطح گسترده‌ای مورد استفاده واقع شد. هدف از این تجزیه یکی توصیف جامعه بر اساس اطلاعات کلی جامعه یا نمونه‌ای ازجامعه روی p صفت است و دیگر کاهش حجم داده‌ها برای استفاده‌های عددی می‌باشد (مقدم و همکاران، 1373)‏. به هنگام تجزیه به مولفه‌های اصلی اغلب این امید وجود دارد که واریانس‌های بسیاری از مولفه‌ها آن قدر کم باشد که قابل صرف ‌نظر باشند. در این حالت، تغییرات درمجموعه داده‌ها می‌تواند به طور کافی بوسیله تعداد کمی از شاخص‌های z که دارای بیشترین واریانس هستند، توضیح داده شوند. در این حالت کارایی تجزیه بالا می‌رود، زیرا تغییرات درp متغیر اولیه x بوسیله تعدادکمی متغیر z بیان می‌شود. لازم به ذکر است که تجزیه به مولفه‌های اصلی همواره نمی‌تواند تعداد زیادی از متغیرهای اولیه را به تعداد کمتری از شاخص‌ها تغییردهد. در واقع اگر متغیرهای اولیه همبستگی نداشته باشند، این تجزیه بی‌ارزش خواهد بود. بهترین نتیجه زمانی عاید می‌شود که متغیرهای اولیه همبستگی بسیار شدید مثبت و یا منفی داشته باشند. اگر چنین حالتی وجود داشته باشد نمایش 20 یا 30 متغیر اولیه بوسیله 2یا3 مولفه اصلی به نحو مطلوبی امکان‌پذیر خواهد شد. اگر این حالت مطلوب رخ دهد، مولفه‌های اصلی مهم می‌توانند به عنوان معیارهایی جهت نشان دادن جنبه‌های متفاوتی از داده‌های جالب توجه باشند. دانستن این موضوع نیز حائز ارزش خواهد بود که امکان کاهش تعداد متغیرهای اولیه وجود دارد و بسیاری از آنها موارد مشابهی را اندازه می‌گیرد (مقدم و همکاران، 1373)‏.

فصل سوم:
مواد و روش ها
3-1 مشخصات اقلیمی و زراعی منطقه اجرای طرح
ایستگاه تحقیقات مراتع همندآبسرد در 70 کیلومتری شرق تهران، در مسیر جاده تهران و فیروزکوه و 15 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان دماوند واقع شده است. طول و عرض جغرافیایی آن به ترتیب ً25 15 ْ52 درجه شرقی و ً9 4 35 درجه شمالی و ارتفاع آن از سطح دریا 1960 متر می باشد. این منطقه در دامنه جنوبی رشته کوه البرز با شیب ملایم واقع شده است.در این بررسی، از آماراقلیمی ایستگاه استفاده گردیده که اغلب بارش آن به صورت برف در طول ماههای آذر، دی، بهمن و اسفند است (جدول1). از نظر اقلیمی ایستگاه همند جزء منطقه نیمه استپی سرد (Sub steppic) بوده و دارای تابستان کوتاه و معتدل و زمستانی سرد می باشد(جدول2).خاک ایستگاه جزء خاکهای قهوه ای و دارای مقدار زیادی آهک در عمق 100-80 سانتیمتری می باشد. اسیدیته آن برابر 7/7 بوده که از نظر مواد آلی فقیر و بافت آن نیمه سنگین (Clay loam) است.
3-2 مواد گیاهی مورد آزمایش
بذر 23 ژنوتیپ علف گندمی بلند (Agropyrone elongatum) از بانک ژن منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تهیه گردید. نام و منشا ًژنوتیپ ها در جدول (3-1) آمده است.