مقاله با موضوع نیروی انسانی و تولید سرانه

دانلود پایان نامه

تعیین BOD5عبارتست از، تعیین مقدار اکسیژنی که باید به فاضلاب داده شود، تا باکترهای هوازی، مواد آلی موجود در فاضلاب را اکسید نموده و به موادی پایدار نظیر نمک های معدنی تبدیل سازد. مقدار BOD5فاضلاب در زمان های مختلف تغییر می کند. این تغییرات نه فقط به غلظت مواد آلی فاضلاب، بلکه به میزان فعالیت باکتری ها، درجه گرما و شدت درهمی(توربولانت) فاضلاب بستگی دارد(آصف خلدانی،1356).
1-10- درجه آلودگی فاضلاب های خانگی در شهرهای ایران
برای تعیین درجه آلودگی فاضلاب های شهری لازم است، که شبکه جمع آوری فاضلاب وجود داشته باشد. متاسفانه بیشتر شهرهای ایران فاقد شبکه جمع آوری می باشند و برخی از آنها نیز که شبکه های موضعی در برخی از قسمتهای خود دارند، فاقد آمارگیری از آزمایش روی فاضلابهایشان می باشند. تنها نتایج نسبتا دقیقی که در دست است، مربوط به شهرهای اصفهان و تهران می باشند.برای تعیین مشخصات فاضلاب در شهر تهران از سال 1349 به مدت 2.5 سال از شبکه های جمع آوری فاضلاب در شهرک های موجود در آن نمونه های فاضلاب برداشت شده و در آزمایشگاه سازمان آب تهران، مورد آزمایش قرار گرفته است) Taylor and Gibb,1977 ، مرتضی حسینیان،1360 و مرتضی حسینیان،1354). براساس آزمایش های نامبرده مقدار تولید سرانه BOD5و مواد معلق در تهران برابر40 و50 گرم تعیین گردید، که مبنای طرح مقدماتی فاضلاب تهران قرار گرفت. در اصفهان نیز در سالهای 1350 تا 1353 آزمایش هایی برای تعیین BOD5 فاضلاب شهری انجام گرفت، که مقدار40 گرم برای هر نفر در شبانه روز را نشان داده است(محمد تقی منزوی، 1375).

فصل دوم:
واحد هایی بکارگیری در تصفیه خانه فاضلاب

2-1- مقدمه
تجزیه و تصفیه فاضلاب، یعنی کنش و واکنش های شیمیایی، با کمک باکتری های هوازی و غیرهوازی که در طبیعت به صورت خود بخودی همواره انجام می گیرد. با توسعه شهرها و نزدیکی آنها به یکدیگر و عوامل دیگری که سبب تهدید اهالی شهر از نظر بهداشتی گردید، تصفیه تحت کنترل فاضلاب شهرها در جهان معمول گشت( منظور از تصفیه تحت کنترل آن است، که با بنای واحدهای مختلف و تعبیه واحدها و ادوات مکانیکی مختلف، همان عملیاتی که در طبیعت در مدتی طولانی و بدون کنترل بشر انجام می گرفت، در زمانی بسیار کوتاهتر و تحت نظم و شرایطی دقیق و کاملا کنترل شده صورت گیرد). تصفیه فاضلاب در دو مرحله جدا از هم، یعنی تصفیه مقدماتی(فیزیکی) و تصفیه زیستی انجام می گیرد. اگر فاضلاب خام مراحل فوق را طی نماید، مواد موجود در آن به مواد غیر قابل تجزیه و تثبیت شده ای تبدیل می شوند، که هیچ گونه اشکالی از دفع آن به آب های طبیعی و یا استفاده از آن جهت آبیاری وجود نخواهد داشت. ولی از نظر اطمینان کامل و رعایت اصول بهداشتی به ویژه در کشورهایی که در معرض خطر امراض مسری قرار دارند، فاضلاب را پس از تصفیه و قبل از دفع، کلر زده و گند زذایی می کنند. برای کنترل لجن جمع آوری شده، که خود یکی از مشکلات عمده و پردردسر در تصفیه خانه هاست، مرحله دیگری که تصفیه لجن نامیده می شود، باید در نظر گرفته شود. در این مرحله لجن جمع آوری شده ابتدا با کمک باکتری های غیر هوازی تجزیه و اکسیده می شود و پس از آنکه به صورت کاملا غیر قابل تجزیه و تثبیت شده در آمد، برای بی آب کردن آن، از نظر تسهیل در دفع نهایی، لجن هضم شده را تغلیظ و سپس بی آب کرده و دفع می نمایند. یا آنکه مستقیما می توان لجن را خشکانید و سپس از تصفیه خانه خارج ساخت(آصف خلدانی،1356).
با توجه به توضیحات بالا، تصفیه فاضلاب در سه مرحله اساسی زیر انجام خواهد گرفت:
– تصفیه مقدماتی
– تصفیه بیولوژیکی
– تصفیه و دفع لجن های حاصل از تصفیه
2-2- هدف تصفیه مقدماتی
اشیاء گوناگون به طرق مختلف به شبکه های جمع آوری فاضلاب راه پیدا کرده و نهایتا به تصفیه خانه وارد می شوند. به عنوان نمونه، میتوان قوطی، قطعات فلز، شیشه، چوب، سنگ، آجر، پلاستیک، پارچه، شن و ریگ را نام برد. وجود این مواد در فاضلاب باعث انسداد لوله ها، صدمه یا گرفتگی کامل پمپ ها و از کار افتادن مکانیسم های جمع آوری لجن در تانک های ته نشینی می شوند. شن، ریگ، پوسته تخم مرغ و مواد مشابه، می توانند باعث سایش بیش از حد پمپ ها شده و فضای مفید هاضم های لجن را کاهش دهند. این حالت می تواند سلامتی شهروندان در پایاب تصفیه خانه را تهدید کرده، باعث تجمع لایه های لجن در کف رودخانه و دریاچه پذیرنده و نهایتا ایجاد بو، منظره ناخوشایند و در بعضی مواقع باعث مرگ ماهی ها و دیگر موجودات آبزی گردد. برای رفع این گونه نواقص غالبا هزینه های سرسام آور، زمان و نیروی انسانی زیادی لازم است(کاظمی،1378).
2-3- تصفیه مقدماتی فاضلاب
فاضلاب پس از ورود به تصفیه خانه، در مجموعه ای از فرایندها جریان پیدا می کند، تا زائدات، حذف شده و پتانسیل بیماریزایی آن از بین برود. تعداد فرایندها و میزان تصفیه، معمولا به استفاده های مورد انتظار از آب های پذیرنده بستگی دارد. تصفیه مقدماتی، اولین فرایندی است، که روی فاضلاب انجام گرفته و طی آن مواد درشت از فاضلاب جدا می شوند. سنجش دبی معمولا پس از تصفیه مقدماتی جهت تعیین دبی و حجم فاضلاب ورودی انجام می گیرد. خطرات بالقوه زیادی در تصفیه خانه فاضلاب وجود دارد. با حفاظ دار کردن راهروها، تمیز نگه داشتن محل های رفت و آمد، تمیز کردن فوری مواد شیمیایی از روی زمین و خاموش کردن و قطع برق دستگاهها قبل از هر گونه تعمیر، احتمال بروز حوادث را به حداقل رسانده و از سلامتی خویش محافظت نمایید(کاظمی، 1378).
مراحل مختلف تصفیه مقدماتی فاضلاب به صورت زیر می باشد:
– آشغالگیری) (Screening
– آشغال خردکن ها(Comminutor)
– حوض های دانه گیر (Grit Chamber)
– شناورسازی) (Floatation
– متعادل کردن کیفیت و جریان
– تنظیم PH
– ته نشینی ساده و شیمیایی (خلدانی،1356 و حسینیان،1369).
2-4- آشغال گیری و آشغالگیرها