مقاله درباره انحراف معیار و موقعیت

دانلود پایان نامه

M, V2
P, V, M
1. برش در قابهای خمشی فولادی ممکن است کنترل شونده توسط تغییر شکل باشد.
2. در بعضی اتصالات فولادی ممکن است نیروها از نوع کنترل شونده توسط تغییر مکان باشد.
3. لنگر و برش دیافراگم ناشی از تغییر موقعیت یا سختی اجزای باربر جانبی از نوع کنترل شونده متوسط نیرو محسوب می‌شوند.
3-11- مشخصات مصالح
مشخصات مصالح (Material property) به دو گروه کرانه پایین مقاومت مصالح
(Lower-bound strength) و مقاومت مورد انتظار مصالح (expected Strength) تقسیم می‌شود. اگر مقاومت اعضا را با حرف Q نمایش دهیم، مقاومت به دست آمده از مشخصات کرانه پایین مقاومت مصالح با و مقاومت بدست آمده از مشخصات مقاومت مورد انتظار با نمایش داده می‌شود.
– کرانه پایین مقاومت برابر متوسط منهای یک انحراف معیار مقادیر مقاومت است. مقاومت اسمی ‌یا درج شده در مدارک نیز می‌تواند برابر کرانه پایین مقاومت اختیار گردد.
– مقاومت مورد انتظار مصالح برابر متوسط مقادیر حاصل از آزمایش تعریف می‌شود. برای محاسبه این مقاومت می‌توان از ضرب مقادیر کرانه پایین مقاومت مصالح در یک سری ضرایب معرفی شده استفاده کرد.
در شکل 3-9 مقادیر مقاومت مورد انتظار (Expected strength) مقاومت اسمی
(Nominal Sterngth) و مقاومت طراحی (Design strength) در منحنی لنگر دوران نشان داده شده است.
شکل 3-9) مقاومت مورد انتظار، اسمی و طراحی در نمودار لنگر – دوران
3-12- روش به دست آوردن کرانه پایین مقاومت مصالح و مقاومت مورد انتظار مصالح در طراحی
– برای به دست آوردن مقاومت اعضای کنترل شونده توسط نیرو باید از مشخصات کرانه پایین مقاومت مصالح استفاده کرد. با توجه به این که می‌توان مشخصات کرانه پایین مقاومت مصالح را برابر مقادیر آورده شده در نقشه‌های اجرایی ساختمان در نظر گرفت، بنابراین برای به دست آوردن مقاومت اعضای کنترل شونده توسط نیرو می‌توان از و آورده شده در نقشه‌های اجرایی استفاده کرد.
هم چنین هنگامی که سازه‌ای را از ابتدا براساس عملکرد طراحی می‌کنید برای اعضای کنترل شونده توسط نیرو مقادیر و برابر مقادیر فرض شده در طراحی درنظر گرفته می‌شوند.
– برای به دست آوردن مقاومت اعضای کنترل شونده توسط تغییر شکل باید از مشخصات مقاومت مورد انتظار مصالح () استفاده کرد. با توجه به این که می‌توان مشخصات مقاومت مورد انتظار در بتن و میلگرد را برابر حاصل‌ضرب مقادیر آورده شده در نقشه‌های اجرایی ساختمان در ضرایب آورده شده در جداول 3-14 و 3-15 در نظر گرفت، بنابراین برای به دست آوردن مقاومت اعضای کنترل شونده توسط تغییر شکل می‌توان از حاصل ضرب و آورده شده در نقشه‌های اجرایی در ضرایب آورده شده در این جداول استفاده کرد هم چنین هنگامی که سازه‌ای را از ابتدا بر اساس عملکرد طراحی می‌کنید برای اعضای کنترل شونده توسط تغییر شکل مقادیر و برابر حاصل ضرب مقادیر فرض شده در طراحی در ضرایب آورده شده در این جداول در نظر گرفته می‌شوند.
براساس FEMA-356 مقاومت فشاری مورد انتظار بتن و مقاومت تسلیم کششی مورد انتظار میلگرد با استفاده از جدول 3-14 به دست می آید.
جدول 3-14) ضرایب تبدیل کرانه پایین مقاومت به مقاومت مورد انتظار در EFMA-356
بنابراین در المان‌هایی بتنی کنترل شونده توسط تغییر شکل، مشخصات مصالح مورد انتظار بر اساس FEMA-356 برابر است با:

براساس دستور العمل بهسازی مقاومت فشاری مورد انتظار بتن و مقاومت تسلیم کششی مورد انتظار میلگرد با استفاده از جدول 3-15 به دست می آید.
جدول 3-15) ضرایب تبدیل کرانه پایین مقاومت به مقاومت مورد انتظار
در دستورالعمل‌های بهسازی [3]
مشخصات مصالح
ضریب
مقاومت فشاری مشخصه بتن