مقاله درباره نرم افزار مورد استفاده و مقاوم سازی

دانلود پایان نامه

1.03
3.9
0.64
5.9
0.48
شکل 3-14) نمودار طیف
در شکل 3-15 منحنی پوش آور با یک منحنی دو خطی ایده آل Bilinear Idealized Response که نمایانگر رفتار الاستیک – پلاستیک کامل است Elastic-perfectly plastic Response است معادل شده است. این منحنی دو خطی نشان می‌دهد که ضریب رفتار سازه در روش LRED, LSD وابسته به و در روش ASD وابسته به است.
در این پژوهش محاسبه می‌گردد و ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری از روابط نیومارک – هال محاسبه می‌شود.
شکل 3-15) تعیین پارامترهای موثر در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها با استفاده از منحنی پوش‌آور
3-17-3- نام گذاری سازه‌ها
باتوجه به اینکه از بادبندها در دهانه‌های مختلف استفاده شده است برای شناسائی بهتر و راحتر سازه‌ها از نوعی فرمت نامگذاری استفاده شده است. شکل عمومی شناسه به صورت Fmnop می‌باشد. که F به معنی mn , Frame نشان دهنده تعداد دهانه (01 و 03) و op نشان دهنده تعداد طبقات است. اما چون قابهای یک دهانه تنها در همان دهانه تقویت می‌شوند از فرمت مذکور استفاده می‌شود ولی در قابهای سه دهانه چون از 3 نوع جانمائی برای تقویت قابها استفاده می‌شود لذا فرمت مذکور به صورت Fmnop-** خواهد بود که به جای ستاره‌ها FS(First-Span)، MS(Middle-Span) و TS(Two-Span) قرار خواهد گرفت. مثلاً F0306-TS به این معنی است که یک قاب 3 دهانه با 6 طبقه که در دو دهانه اول و آخر بادبندی دارد مورد نظر است.
در شکل زیر قابهای تقویت شده با شناسه آنها نشان داده شده است.

شکل 3-16)
3-18- نرم افزار مورد استفاده
در این تحقیق از نرم افزار SAP2000-11 استفاده شده است. مطابقت آئین‌نامه‌های موجود در این نرم‌افزار با FEM-356 که با دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ایران مشابهت زیادی دارد، مهمترین دلیل برای استفاده از این نرم افزار می‌باشد. از دیگر توانائی‌های این نرم افزار رسم منحنی ظرفیت (Push-over)، محاسبه تغییرمکان هدف، الگوهای بارگزاری لرزه‌ای متنوع آئین نامه‌های رایج طراحی (ACI) می‌باشد.
3-19- سطح عملکرد مورد مطالعه
در این پژوهش هدف از بهسازی، بهسازی مبنا می‌باشد که طبق جدول 3-2 سازه باید سطح عملکرد K یعنی ایمنی جانی (C-3) در سطح زلزله « سطح خطر – 1 » را تأمین کنند.
فصل چهارم
« نتایج و پیشنهادات »
4-1- مقدمه
در این فصل به بررسی نتایج مدل سازی در سه زمینه دوره تناوب، تغییر مکان هدف و مهمترین بحث یعنی ضریب رفتار که اصلی‌ترین موضوع این پژوهش است خواهیم پرداخت.
4-2- دوره تناوب
ستون چهارم جداول (TT) 4-1 تا 4-5 بیان‌گر دوره تناوب سازه‌های قابی بدون بادبند می‌باشد، و مقادیر دوره تناوب قابهای تقویت شده در ستون سوم (T) بیان شده است. در هر چهار حالت مقاوم سازی مشهود است که دوره تناوب سازه‌ها به شدت کاهش می‌یابد. در بین سازه‌های سه دهانه، سازه‌هایی که در دو دهانه تقویت شده‌اند این دوره تناوب را بیشتر کاهش داده‌اند و همچنین در مورد آن دسته از سازه‌های سه دهانه‌ای که در یک دهانه تقویت شده‌اند، آن سازه‌هایی که در دهانه وسط تقویت شده‌اند نسبت به سازه‌هایی که در دهانه اول تقویت شده‌اند دوره تناوب کمتری را دارند. در بین سازه‌های یک دهانه و سه دهانه که تنها در یک دهانه تقویت شده‌اند سازه‌های یک دهانه دارای دوره تناوب کمتری می‌باشند. در بین سازه‌های یک دهانه و سه دهانه‌ای که این قاب‌های سه دهانه در دو دهانه تقویت شده‌اند، سازه‌های سه دهانه تقویت شده دارای دوره تناوب کمتری هستند.
جدول 4-1) جدول 4-2)
Name