مقاله درمورد دانلود بخش های مختلف اقتصادی و نوآوری و رقابت

دانلود پایان نامه

به طوری که در نمودار فوق ملاحظه می شود درآمد در سطح پایینی در این جوامع باعث پس انداز در سطح کمی می شود.پس انداز کم خود عاملی برای انجام سرمایه گذاری به مقیاس محدود(و یا صفر )خواهد شد.وقتی سرمایه گذاری در جامعه ای تحقق پیدا نکند بدیهی است که بازدهی تولیددر سطح پایین خواهد بود.طبیعی است که بازدهی کم موجب درآمد کم می شود.این دور تسلسل طبق این نظریه با گذشت زمان ادامه می یابدو موجب عقب ماندگی این جامعه می شود.
اگر کمی دقت کنیم می فهمیم که این مفاهیم می توانند هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول فقر و عقب ماندگی به کار می رود.به طور کلی مفهوم دایره خبیثه فقر را می توان به صورت عبارت ساده زیر بیان کرد:(یک کشور فقیر است چون فقیر است) کشور های توسعه نیافته در این دور تسلسل فقر گرفتارآمده اند.
3-1-2-2-نظریه ی دو گانگی اقتصادی
برخی متفکرین در گذشته شرایط فرهنگی اجتماعی و آب و هوایی را به عنوان دلیل توسعه نیافتگی جوامع در نظر می گرفتند.
هانتیگتون، اعتقاد دارد افرادی که در مناطق معتدل زندگی می کنند در مقایسه با انسان ها یی که در مناطق خشک ساکن هستند دارای استعداد بیشتری برای توسعه اقتصادی میباشند!
بوک، مینویسد افرادی که در ممالکه عقب مانده زندگی می کنند محرکی برای فعاییت های اقتصادی ندارند .در نتیجه در بسیاری . این دو گانگی اقتصادی خود باعث عدم تحقق توسعه اقتصادی در این کشور ها می باشد.
از طرف دیگر هلا ماینت استدلال می کند که وجود دوگانگی اقتصادی و در نتیجه آن عدم تحقق توسعه اقتصادی نتیجه دخالت خارجی واستثمار افراد بومی کشور ها می باشد و نه به دلیل عدم وجود توانایی در آنها.
وجود دو گانگی اقتصادی در کشورها منجر به تشکیل گروه هایی در اجتماع خواهد شد که تمایلی به انجام اصلاحات و تغییرات نخواهند داشت. بدیهی است که دو گانگی غیر از بخش اقتصادی می تواند در بخش های فرهنگی وسیاسی کشورها نیز به وجود می آید.منظور از دو گانگی اقتصادی وجود دو یا چند بخش متضاد و بدون رابطه اقتصادی در چهار چوب یک کشور و اقتصاد ملی می باشد.
4-1-2-2-نظریه ی تکان بزرگ
براساس این نظریه که اولین بار توسط دوزن اشتاین رودن ،مطرح گردید برای به حرکت درآوردن ممالک در حال توسعه در جهت توسعه مبلغ قابل توجهی سرمایه گذاری لازم است که به صورت یک تکان بزرگ عمل می کند. به نظر او سرمایه گذاری های جزئی در بخش های مختلف اقتصادی این گونه کشور ها نمی تواند انها را از گردش و چرخش در دایره ی خبیثه فقررها سازد.
پروفسور لیبن اشتاین، یکی دیگر از نظریه پردازان توسعه اقتصادی نظریه ی دیگری شبیه به (تکان بزرگ) مطرح می کندکه به نام نظریه ی(حداقل کوشش لازم )مشهور شده است.بر اساس این نظریه کشورهای عقب مانده در دام تعادل در سطح پایین گرفتار آمده اند که در نتیجه هر تلاشی در جهت گام گذاشتن به مسیر توسعه اقتصادی را خنثی می کند.
5-1-2-2-نظریه ی کیندل برگر
کیندل برگر، محدودیت بازار را یکی از عوامل اصلی توسعه نیافتگی کشور ها می داند. او معتقد است قبل از شروع به توسعه ی اقتصادی مبالغ هنگفتی سرمایه گذاری برای ایجاد ساختار اقتصادی کشور ها لازم است.چنانچه ساختار اقتصادی از قبیل جاده ها پل ها بنادر و غیره وجودداشته باشد.بازارها می تواند در سطح منطقه ای و ملی گسترش یافته و باعث ایجاد نوآوری و رقابت گردد. ملاحظه می شود که نظریه ی کیندل برگر، تا اندازه ای با نظریه ی (تکان بزرگ )مشابهت دارد.
6-1-2-2-نظریه ی مارکسیستی توسعه اقتصادی
نظریه ی مارکسیستی بر مبنای دیالکتیک یا ماتریالیسم تاریخی پایه ریزی شده است.ماتریالیسم طرز تفکری است که موجودیت انسان ناشی از ماده می پندارد.در این ایده ماده به عنوان عامل مستقل از موجودیت و تفکر انسانی تفسیر می شود.
خاصیت اصلی ماده نیز تغییر پذیری و حرکت ان است. این تغییر پذیری و حرکت ناشی از جدال بین تز و آنتی تز که منجر به سنتز خواهد شد می باشد.
جامعه از نظر مارکس به صورت ارگانی در حال تکامل و توسعه در نظر گرفته می شود.او جنگ طبقاتی را عامل تحرک جوامع تلقی می کند.به نظر مارکس رابطه دیالکتیکی بین نیروهای تولیدی و روابط تولیدی روند توسعه را در جامعه تعیین می کند.مارکس مراحل توسعه را در پنج مرحله به صورت زیر تقسیم کرده است و اعتقاد دارد که جوامع از این مراحل گذر می کنند:
-جامعه ابتدایی
-جامعه برده داری
-فئودالیسم
-کاپیتالیسم
-سوسیالیسم/کمونیسم