مقاله درمورد دانلود برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت زنجیره تامین

دانلود پایان نامه

واژه مدیریت زنجیره تامین در سال 1982 برای نخستین بار توسط کت الیور مشاور شرکت بوز آلن همیلتون مطرح شد .با توجه به نقایص (MRPII)و همزمان با تحول در سیستم ها و شبکه اطلاعاتی مفهوم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) توسط گروه گارنتر در سال 1990 مطرح شد .


در اواسط دهه 1990 مدیریت زنجیره تامین با انتشار مقالات و کتاب های مختلف مقبولیت جهانی یافت و سازمان ها به سمت توسعه روابط با تامین کنندگان استراتژیک و عملیات لجستیک در زنجیره تامین متمایل شد.
مفهوم مدیریت زنجیره تامین از سال 2000 در حال تکامل بوده است تحولات جدید در تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطاتی در خلق نگرش های جدید و نوظهور مدیریت زنجیره تامین بی تاثیر نبوده است در حالی که انتظارات مدیران از مدیریت زنجیره تامین بیشتر بر محور کاهش هزینه ها بوده اکنون آنها به مدیریت زنجیره تامین از نقطه نظر استراتژیک می نگرند..( احمدی و بهزادیان ،1392)
2-9پیشینه تحقیقات انجام شده.
گاروین در مطالعات خود در سال 1993 به تفضیل شاخص های عملکرد را ارائه نموده است در این مطالعات 5شاخص پیشنهاد شده است که عبارت اند از:کیفیت ،هزینه ،تحویل به موقع ،خدمات و انعطاف پذیری.هر کدام یک از این شاخص ها دارای مولفه هایی است که بررسی در بیش از 100 مورد از مراجع مختلف تحقیق نشان می دهد که شاخص های کیفیت،تحویل به موقع ،خدمات(قبل و بعد از فروش)،قیمت (هزینه)،انعطاف پذیری ،پاسخگویی ،فناوری ،اعتبار ،مدیریت و سازمان بیش از سایر موارد مورد توجه بوده اند.( امانی شورباریکی، 1392 )
دیکسون در سال 1996 در زمینه انتخاب تامین کنندگان پرسشنامه ای را برای 273 آژانس خرید و مدیران آنها فرستاد و حدودا 170 شرکت به آن پاسخ دادند این مطالعه دارای 50 شاخص بود.
ویلیام دمپسی 20 شاخص ارزیابی تامین کننده را مورد بررسی قرار داده است وی معتقد است که اهمیت شاخص های انتخاب مهم تر از سایر بخش های فرآیند تامین کنندگان است .او سه عامل خاص ،عوامل مخصوص صنعت ،عوامل سازمانی،عامل اثرگذاری شاخص ها بر هم را در انتخاب شاخص ها و استراتژی خرید موثر می داند.
گلهر و همکارانش در سال 1993 یک تحقیق میدانی را درباره انتخاب تامین کنندگان انجام دادند .آنها پرسشنامه های را طراحی نمودند و برای مدیران خرید فرستادند که نتایج آنها نشان دهنده اهمیت قابل توجه کیفیت ،پاسخ تامین کنندگان به تغییر، سهولت ارتباطات ،ثبات مالی تامین کنندگان ،مهارت فنی و کنترل آماری فرآیند می باشد.(ghodsypour &brien, 1998)
استم و گلهر ،با مطالعه 11 مقاله در رابطه با انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان شاخص های 15 گانه جهت ارزیابی تامین کنندگان ارائه نمود که این شاخص ها عبارت اند از :
جدول (2-2)شاخص های ارزیابی تامین کننده استم و گلهر
دفعات تحویل
اطمینان تحویل
کیفیت تعداد محموله ها
محموله کوچک
قیمت گذاری رقابتی
مهارت فنی
انعطاف پذیری
کنترل آماری فرآیند
تعهد
سرمایه گذاری عمده
ارتباطات
روابط همکاری
قابلیت طراحی محصول
کیفیت