مقاله درمورد دانلود تصمیم گیری چند معیاره و حل روش ویکور فازی

دانلود پایان نامه

قدم سوم: تشکیل ماتریس تصمیم متوسط:


پس از اینکه خبرگان نظرات خود را در مورد تاثیر متقابل عامل‌ها در ماتریس تصمیم ارائه کردند متوسط کل این ماتریس ها تشکیل می شود.
قدم چهارم: تشکیل ماتریس متوسط نرمال شده:
با استفاده از فرمول شماره (3-10) ماتریس متوسط را نرمال می نماییم
(3-10)
(3-10)
قدم پنجم: تشکیل ماتریس رابطه کل
(3-11)
(3-11)
در این قدم جهت محاسبه ماتریس رابطه کل از معادله شماره (3-11) استفاده شده است
قدم ششم: محاسبه جمع سطر ها و ستون ها (riو ci)
پس از تشکیل ماتریس رابطه کل، جمع سطرهای این ماتریس(ri)، نشان دهنده کل تاثیری است که معیار i ام روی معیارهای دیگر داشته است و جمع ستون های این ماتریس (cj)، نشان دهنده، کل تاثیری است که معیار j ام از معیارهای دیگر دریافت کرده است.
قدم هفتم: محاسبه ri+cj و ri-cj و وزن شاخص ها:
در این مرحله میزان ri+cj و ri-cj و وزن شاخص ها محاسبه و در جدول وارد می شود .
قدم هشتم: رسم دیاگرام رابطه علی و معلولی:
دیاگرام نشان دهنده رابطه علت و معلولی بین معیارها می باشد بطوریکه محور افقی نشان دهنده ri+cj و محور عمودی نشان دهنده ri-cj می‌باشد. معیارهایی که بالای خط افق قرار دارن نشان دهنده علت‌ها و معیارهایی که پایین خط افق قرار دارن نشان دهنده معلول‌ها می‌باشد.
قدم نهم: محاسبه مقدار آستانه p و رسم نمودار CRM
هر یک از درایه ها در ماتریس رابطه کل این اطلاعات را به ما می‌دهد که عامل i عامل j را تا چه اندازه تحت تاثیر قرار می‌دهد. جهت تعیین مقدار آستانه p جهت جداسازی علت‌های کوچک، تنها عواملی که مقدار تاثیرشان در ماتریس رابطه کل بزرگتر از مقدار آستانه (p) باشد در نمودار CRM نمایش داده می شود. مقدار p برابر میانگین عناصر ماتریس رابطه کل تعریف می‌شود.
3-8-7روش ویکور فازی:
اپریکوویک و تزنگ در سال 1988 روش ویکور را ارائه و سال های 2004،2003،2002و 2007 این روش را توسعه دادند . این روش که مبتنی بر برنامه ریزی تواقی مسائل تصمیم گیری چند معیاره است مسائلی با معیارهای نامتناسب و ناسازگار را مورد ارزیابی قرار می دهد .در شرایطی که فرد تصمیم گیرنده قادر به شناسایی و بیان برتی های یک مسئله در زمان شروع و طراحی آن نیست ،این روش می تواند به عنوان ابزاری موثر برای تصمیم گیری مطرح شود .
3-8-7-1 حل روش ویکور فازی:
قدم اول تشکیل ماتریس تصمیم :
با توجه به تعداد معیارها ،تعداد گزینه ها و ارزیابی همه گزینه ها برای معیارهای مختلف ،ماتریس تصمیم به صورت زیر تشکیل می شود:
که در آن عملکرد گزینه i(i=1,2,3,…..n) در رابطه با معیار j(j=1,2,3,….m) می باشد