مقاله درمورد دانلود مدل های تصمیم گیری چند معیاره و تصمیم گیری چند معیاره گروهی

دانلود پایان نامه

روش میدانی: ابزارهای روش میدانی عبارت است از :مشاهده ،مصاحبه ،پرسش نامه ، نظرسنجی ،پیمایش ،تکنیک دلفی ،تحلیل محتوا ،طوفان مغزها و فن گروه اسمی (خلیلی شورینی ،1390) که در این تحقیق برای جمع آوری داده و اطلاعات مورد نیاز از تحلیل محتوا ، پرسشنامه و استفاده از نظرات خبرگان استفاده شده است .


3-6ابزارهای گردآوری اطلاعات:
منظور از ابزارهای گرد آوری اطلاعات ،ساختن ابزارهایی است که بتوانند اطلاعاتی را که شاخص های فرضیه یا سوال پژوهش ، تجویز کرده اند را جمع آوری یا تولید نمایند (جوانمرد ،1388)
با توجه به روش های گردآوری داده ابزارهای مورد استفاده در روش میدانی پرسشنامه به منظور پیمایش از خبرگان و در روش کتابخانه تخصصی استفاده از کتابهای علمی و تخصصی ،مقالات علمی داخلی و خارجی ،پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و سایت های آکادمیک اینترنتی انتخاب گردیده است.
3-7جامعه و نمونه پژوهش:
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد هایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. (سرمد و همکاران ،1390)در پژوهش حاضر، جامعه آماری شرکت پاک وش از صنایع شوینده است و به جای تعریف نمونه آماری ،از روش نظر سنجی از جامعه خبرگان استفاده شده است و در پژوهش های تصمیم گیری چند معیاره و نظر سنجی از خبرگان ،آن چه مهم تر از تعداد خبرگان است سطح تخصصی آنها در موضوع مورد مطالعه است (،حمیدی و همکاران 2012)
3-8روش تجزیه و تحلیل داده ها :
در پژوهش حاضر ،به منظور شناسایی شرایط حاکم بر معیارهای اصلی و فرعی شناسایی شده و تعیین شدت تاثیر شاخص ها از روش دیمتل فازی و سپس به منظور رتبه بندی تامین کنندگان از روش ویکور فازی استفاده شده است .
از آنجایی که حل مسائل با دو روش ویکور فازی و دیمتل فازی نیازمند آگاهی و شناخت کافی پیرامون علم تصمیم گیری چند معیاره و علم فازی است ابتدا به تعریف و بحث پیرامون این موضوعات خواهیم پرداخت .
3-8-1تعریف تصمیم گیری :
تصمیم گیری عبارت است از جستجوی راه حل های ممکن برای انتخاب بهترین راه حل جهت ارزیابی گزینه های موجود براساس معیارهای تعریف شده برای نیل به بهترین گزینه .به عبارت دیگر عبارت است از :انتخاب بهترین راه حل های ممکن موجود .( معمارزاده ،1390)
پیش بینی ،ارزیابی و مقایسه نتایج راه حل های موجود و انتخاب قطعی یک راه حل برای رسیدن به هدف مطلوب ،تصمیم گیری نامیده می شود.تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و عمل تصمیم گیری در واقع دشوارترین و در بعضی مواقع خطرناک ترین کار هر مدی می تواند تلقی شود. (عطایی ،1389)
در دنیای امروز ،اداره امور سازمانی نمی تواند صرفا بر نبوغ و قضاوت شخصی افراد متکی باشد ، بلکه تصمیم گیری ها باید بر پایه بررسی های علمی ،اطلاعات دقیق و به موقع و بر طبق اصول و روش های مشخصی صورت گیرد.تکنیک های تصمیم گیری و استفاده از فنون تصمیم گیری ،یکی از گزینه هایی است که می تواند نقش و تاثیر به سزایی را در این راستا ایفا کند(عطایی ،1389)
در این میان ،مدل های تصمیم گیری چند معیاره در دو دهه اخیر ،مورد توجه محققین در حوزه تصمیم گیری بوده اند و این تکنیک ها مسائل مربوط به تصمیم گیری را در قالب یک ماتریس تصمیم گیری فرموله می کنند و تحلیل های لازم را روی آنها انجام می دهند(میر فخرالدینی و همکاران ،1390)
3-8-2تصمیم گیری چند معیاره گروهی:
در زندگی روزمره اغلب با مسائلی روبرو هستیم که در آنها چندین معیار برای تصمیم گیری وجود دارد و انسان با داشتن معیارها به بررسی ،مقایسه ،قضاوت و انتخاب می پردازد .اگر در تصمیم گیری تنها یک معیار را در نظر بگیریم کار قضاوت و اتخاب مشکل نخواهد بود اما دنیای پیچیده امروزی با تصمیم گیری چند معیاره توام می باشد و تصمیم گیری با معیارها و ضوابط متفاوتی روبه رو است که ممکن است مساعد کردن یکی باعث نامساعد شدن دیگری شود(شور باریکی ،1392).بسیاری از این تصمیم ها از طریق فرآیندهای تصمیم گیری در دنیای واقعی در محیطی اتخاذ می شود که در آن محیط اهداف، محدودیت ها و پیامد اقدامات ممکن ناشناخته است .بخش زیادی از این تصمیم ها در سازمان توسط گروهی از افراد اتخاذ می شود .فرآیند تصمیم گیری گروهی به عنوان موقعیتی توصیف می شود که در آن :
الف:دو یا چند نفر در آن مشارکت دارند که اولویت های (سیستم های ارزشی)متفاوتی دارند اما به اطلاعات دسترسی یکسانی دارند .هر کدام از اعضای گروه با ادراک ، طرز نگرش ،انگیزه و شخصیت منحصر به فردشان توصیف می شوند.
ب:وجود یک مسئله مشترک را تشخیص می دهند.
ج:برای رسیدن به یک تصمیم جمعی و مشترک کوشش می کنند(گل سفیدی علوی،1391)
اولین کنفرانس بین المللی تحت عنوان “تصمیم گیری چند معیاره “در 26 و 27 اکتبر 1972در دانشگاه کارولینای جنوبی برگزار شد که در آن تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یک سمبل میدان عملی مطرح شد
در سال 1989 تایپا و مورتا بکارگیری فاکتورهای اولویتی در مسائل برنامه ریزی چند معیاره را مطرح ساختند .در سال 1992 توسط کورهیئی، ینگ شی و پولانگ یو ،در تشریح و کاربرد تصمیم گیری چند معیاره مقالاتی ارائه شد.(شور باریکی،1392)
3-8-3مدل های تصمیم گیری چند معیاره :
تکنیک MCDM ابزاری قدرتمند است ،که بطور گسترده در ارزیابی و رتبه بندی مسائلی با چندین معیار که معمولا پیچیده هستند بکار رفته است .به طور کلی این تکنیک ها قادرند مسئله را به طور شفاف و سیستماتیک ساختاردهی نماید با توجه به این خصوصیات این امکان برای تصمیم گیران وجود دارد تا به آسانی مسئله را مورد بررسی قرار داده ،مطابق نیازمندی های خود درجه بندی نمایند (دانش شکیب،1388)
معیار در تصمیم گیری ممکن است به دو صورت شاخص و یا هدف ارائه شودبر این اساس مسائل چند معیاره به دو دسته چند شاخصه (MADM) و چند هدفه (MODM) تقسیم می شود