مقاله درمورد دانلود کشورهای توسعه یافته و نتایج تحلیل مسیر

دانلود پایان نامه

جدول(9-4)جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره
مقدار R مقدار R2 R تصحیح شده مقدار F سطح معنی داری


73/0 53/0 42/0 70/0 006/0
جدول(10-4)جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره نابرابری اقتصادی کشورها
متغیرها Betaمقدار مقدار T سطح معنی داری
کیفیت درآمدها(GNP) 57/0- 97/1- 0.018
درآمد ملی 23/0 33/1 31/0
درآمد سرانه 18/0- 28/2- 023/0
تولید ناخالص ملی(GDP) 26/0 55/1 0.000
بیکاری 42/0 93/1 0.000
اشتغال زنان 48/0- 2.33- 0.000
با انجام تحلیل رگرسیون چند متغیره بین متغیر وابسته (نابرابری اقتصادی ) و متغیرهای مستقل تحقیق،که نتایج آن در جدول (10-4) نشان داده شده است به این نتیجه می رسیم که مقدار ضریب تعیین (R2 ) نشان می دهدکه متغیرهای مستقل ذکر شده روی هم رفته به میزان 73 درصد از تغییرات نابرابری اقتصادی را تبیین می کند، یعنی به 73 درصد از نابرابری های اقتصادی از متغیرهای مستقل تحقیق اشاره دارد.همچنین نتایج این جدول حاکی از آن است که کیفیت درآمدها به میزان 57/0- و درآمد ملی به میزان 23/0،درآمد سرانه به میزان 18/0- ،تولید ناخالص ملی به میزان 26/0، بیکاری به میزان 42/0 و اشتغال زنان به میزان 48/0- بر نابرابری های اقتصادی تأثیر گذار است.که این ارقام با توجه به سطح معنی داری به دست آمده به لحاظ آماری معنی دار می باشند(به جز درآمد ملی که سطح معنی داری به دست‌آمده از آنها نشان دهنده ی عدم وجود رابطه ی معنی دار بین متغیرها می باشد).همچنین نتایج متغیرهای کیفیت درآمدها (GNP) ،درآمد سرانه و اشتغال زنان نشان دهنده ی رابطه ی منفی با نابرابری اقتصادی می باشد که به معنای این است که هر چه میزان درآمدها بهبود یابد، نابرابری اقتصادی کاهش پیدا می کند و هرچه میزان اشتغال زنان در یک جامعه کاهش یابد در آن جامعه نابرابری اقتصادی افزایش خواهد یافت.
بنا بر نتایج به دست آمده از رگرسیون چند متغیره تحقیق، مهمترین متغیر تأثیر گذار بر نابرابری اقتصادی، بیکاری می باشد و کم اهمیت ترین متغیر تأثیرگذار بر نابرابری اقتصادی، متغیر درآمد سرانه می باشد.

مدل شماره 2-نتایج تحلیل مسیر
4-4-بررسی میزان نابرابری اقتصادی بر اساس میزان توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی کشورها
برای اینکه بتوانیم روند نابرابری را در کشورها بر اساس درجه توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی آنها مشاهده کنیم کشورها را به 3 درجه تقسیم بندی کرده ایم.بررسی اول مربوط به بررسی میزان نابرابری اقتصادی در کشورهای توسعه یافته می باشد ،در بررسی دوم به میزان نابرابری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می پردازیم و در بررسی سوم به بررسی نابرابری اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته خواهیم پرداخت.
برای بررسی اینکه آیا تفاوت بر اساس تقسیم بندی کشورها به 3 درجه ی توسعه یافته،درحال توسعه و توسعه نیافته معنی‌دار است یا خیر؟ از تحلیل واریانس استفاده شد، که نتایج نشان می‌دهد تفاوت نابرابری اقتصادی بین کشورها از نظر توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی می باشد، در سطح 004/0 > P معنادار است
جدول (11-4)تفاوت میانگین‌های نابرابری اقتصادی بر اساس درجه ی توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی
ANOVA