مقاله درمورد دانلود کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه

ضریب جینی


مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مقدار F سطح معنی داری
بین گروهی 247/447 2 624/223 996/9 004/0
درون گروهی 703/223 10 370/22
کل 951/670 12

جدول12-4- LSD (ضریب تعقیبی) عوامل اقتصادی مؤثر بر میزان درجه توسعه یافتگی کشورها
متغیر وابسته درجه توسعه یافتگی درجه توسعه یافتگی تفاوت میانگین ها سطح معنی داری
کیفیت درآمد توسعه یافته کشورهای توسعه نیافته *21832/6- 030/0
توسعه نیافته کشورهای درحال توسعه *21832/6 030/0
ضریب جینی کشورهای توسعه یافته کشورهای توسعه نیافته *7667/14- 001/0
کشورهای درحال توسعه کشورهای توسعه نیافته *85000/11- 008/0
همان طور که از جدول فوق استنباط می شود از میان عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعه اقتصادی ،کیفیت درآمدها و نابرابری اقتصادی بر درجه ی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی کشورها از لحاظ آماری معنی دار می باشد.تفاوت میانگین به دست آمده از کیفیت درآمد در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای توسعه نیافته معنی دار می باشد. همچنین تفاوت میانگین به دست آمده از کیفیت درآمد کشورهای توسعه نیافته نسبت به کشورهای درحال توسعه به لحاظ آماری معنی داری می باشد. تفاوت میانگین به دست آمده از ضریب جینی در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای توسعه نیافته به لحاظ آماری معنی داری می باشد.همچنین تفاوت میانگین ضریب جینی کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه نیافته به لحاظ آماری معنی دار می باشد.

1-5- نتایج تجربی
همان طوری که در بخش اهداف پژوهش آمده است بررسی توسعه ی کشورها و تأثیر آن بر روی نابرابری اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن مد نظر می باشد با توجه به نتایجی که از آزمون فرضیه های تحقیق به دست آمد هدف اصلی ما را تبیین کرد.
آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که:
1-بین کیفیت درآمد در کشورهای توسعه یافته ،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
2-بین درآمد ملی در کشورهای توسعه یافته ،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود ندارد.
3-بین درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته ،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود ندارد.
4-بین تولید ناخالص ملی در کشورهای توسعه یافته ،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
5-بین بیکاری در کشورهای توسعه یافته ،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد.
6-بین اشتغال زنان در کشورهای توسعه یافته ،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
2-5-نتایج استنباطی
فرضیه شماره 1
بین کیفیت درآمد در کشورهای توسعه یافته ،درحال توسعه و توسعه نیافته و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.