مقاله رایگان درباره ارائه الگوی تحلیلی تابع تقاضای آب و آشنایی با صنعت آب

دانلود پایان نامه

که در آن ها و به ترتیب مقدار تقاضا و قیمت کالای iام و M درآمد است. هر کدام از این الگوها که با انتظارات نظری و آزمون های آماری مورد قبول واقع شود. مبنای عمل و تحلیل قرار می گیرد. البته در این بین، الگوی لگاریتمی به لحاظ برآورد مستقیم کشش قیمتی و درآمدی از کاربرد بیشتری برخوردار است. (رنجبر، 1390)


2-1-24-متغیرهای مؤثر در تقاضای آب
عوامل مؤثر بر میزان تقاضای آب که به عنوان متغیرهای توضیحی در الگوها لحاظ شده اند عبارتند از: قیمت آب ، درآمد سرانه، درجه حرارت دما و تعداد مشترکین.
میزان تقاضای آب به عوامل دیگری، مانند تعداد وسایلی که بوسیله آب کار می کند ، میزان استفاده از این وسایل و کارا بودن کالاهای انرژی بر مورد استفاده مصرف کنندگان بستگی دارد که به دلیل وجود نداشتن اطلاعات ریز در مورد برخی از این عوامل و نیاز به صرف هزینه های بالا برای جمع آوری اطلاعات، از این عوامل و متغیرها صرف نظر شده است.
2-1-25-ارائه الگوی تحلیلی تابع تقاضای آب
یکی از روش های مورد استفاده در تحلیل تقاضای انرژی، روش های اقتصاد سنجی است که به دو صورت تک معادله ای و سیستم معادلات مورد استفاده قرار می گیرد. در الگوهای مبتنی بر نظریه های اقتصاد خرد مبنای نظری رفتار مصرف کننده ملاک اصلی الگوسازی است. این الگوها شکل سیستمی توابع تقاضا بوده و به مسیله تخصیص کل بودجه مصرف کننده به یک مجموعه از کالاهای مختلف مربوط می شوند که از طریق شرایط حداکثر سازی تابع مطلوبیت خاصی با توجه به قید بودجه مصرف کننده به دست می آیند. توابع سیستمی تقاضا به طور همزمان، تقاضا را برای هر کالا در ارتباط با قیمت آن کالا و سایر کالاها و درآمد مدنظر قرار می دهند. در کارهای تجربی به دلیل مشکل بودن انتخاب مناسب فرم تابع مطلوبیت و استخراج تابع تقاضا از روی آن، که با مشکلات و پیچیدگی هایی همراه است، معمولاً از تابع تقاضا در حالت های غیرمستقیمی یا منفرد استفاده می شود. زیرا تابع تقاضای منفرد، نه تنها همه محدودیت های تابع تقاضا در حالت سیستمی را ندارد بلکه، الزامی نیست که از شرایط حداکثر کردن تابع مطلوبیت خاص به دست آمده باشد. در تحقیق حاضر، جهت برآورد تابع تقاضای آب از روش تقاضای منفرد یا تک معادلات تقاضا استفاده شده است. (رنجبر، 1390)
می توان گفت که آب از نظر خانوارهای مصرف کننده یک کالای تقریباً بدون جانشین محسوب می شود. در نتیجه قیمت کالاهای جانشین در تابع تقاضای آب خانوارها در نظر گرفته نشده است. (ابراهیمی و همکاران، 1390)
2-2-بخش دوم:آشنایی با صنعت آب
2-2-1-مقدمه
دراین بخش درباره آب وجایگاه جهانی ایران درمصرف آب بررسی خواهد شد.
2-2-2-درباره آب
آب به عنوان یک کالای اقتصادی – اجتماعی است که هر چند از منابع تجدید شونده بشمار می رود اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد جمعیت ، گسترش صنعت ،بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی،سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش است . نظر به رشد جمعیت در ایران پیش بینی می شود سرانه منابع آب تجدید شونده سالانه تا سال 1400 ، به حدود 800 متر مکعب کاهش یابد که پائین تر از مرز کم آبی یعنی 1000 متر مکعب است. نزولات جوی کشور علاوه بر کم بودن توزیع مکانی، بسیار ناهمگن است به طوری که فقط 1% از مساحت ایران بارشی بیش از 1000 میلی متر دارد و 28% سطح کشور از بارش سالانه کمتر از 100 میلی متر برخوردار است . همچنین از 415 میلیارد متر مکعب نزولات سالیانه در ایران حدود 70% آن تبخیر می شود.
علاوه بر محدودیت مقدار منابع آب، هزینه های استحصال آب و محدودیت منابع مالی نیز طرحهای توسعه منابع آب جدید را با مشکل مواجه کرده است . محدودیت منابع قابل استحصال در کشور، هزینه سنگین طرحهای جدید توسعه منابع آب و از طرف دیگر آثار محیط زیستی و اجتماعی آنها، از جمله دلایلی هستند که مدیریت تقاضا را بعنوان حلقه مکمل مدیریت تولید برای کمک به حل مشکلات موجود ضروری نموده است . بیشترین مصرف آب در شهرها مربوط به مصارف خانگی مانند آشامیدن ، پخت و پز ، ظرفشویی ، مصارف بهداشتی ، کولر و غیره است. مقدار مصرف آب در بخش خانگی به طور کلی تحت تاثیر رفاه اقتصادی و الگوی مصرف جامعه است . در شهرهای بزرگ که مردم بیشتر به بهداشت توجه دارند و از نظر مالی در سطح بالاتری هستند ، مصرف روزانه آب بیشتر است . بر اساس برآورد وزارت نیرو و با توجه به شرایط آب و هوایی ایران حدود متوسط مصرف سرانه خانگی بدون در نظر گرفتن آب مورد نیاز برای فضای سبز منازل در سال 1395 معادل 75 تا 150 لیتر در شبانه روز پیشنهاد شده است. (ابراهیمی و همکاران، 1390)
منشاء آب طبیعی
آب در همه جا وجود دارد بیش از 70 درصد سطح زمین را آب اقیانوسها ، دریاها ، دریاچه ها و رودخانه ها پوشانده است . در زیرزمین و در هوایی که تنفس می کنیم نیز آب وجود دارد. 60 تا 90 درصد وزن گیاه ، جانور یا انسان را آب تشکیل می دهد . بیشتر دانشمندان عقیده دارند که زندگی در آب آغاز شده است و نخستین موجودات زنده آبزی بوده اند . در قرآن نیز آمده است که همه چیز از آب زنده است. (ابراهیمی و همکاران، 1390)
پالایش و آماده سازی آب طبیعی
برای مصرف آب طبیعی به هنگام استخراج دارای ناخالصی هایی مانند شن و ماسه، آب شور می باشد که تصفیه شده و به صورت آب قابل مصرف در می آید. آب تصفیه شده از طریق خطوط لوله انتقال آب فشار قوی به شهرها و مراکز مصرف منتقل می شود.
مشخصات آب طبیعی
آب طبیعی و خالص آبی است بی طعم ، بی بو و شفاف . آب ماده ای مرکب از هیدروژن و اکسیژن بوده و تنها ماده ای است که در طبیعت و در شرایط عادی همزمان در سه حالت مایع ، جامد و گاز می تواند وجود داشته باشد و اغلب ناخالص است . مقدار کم آن بی رنگ ولی مقدار زیاد آن آبی به نظر می رسد. آب خالص در سطح دریا در صفر درجه سانتیگراد یخ می زند و در 100 درجه سانتیگراد می جوشد. (ابراهیمی و همکاران، 1390)
عوامل موثر بر تقاضای آب
تقاضای آب شهری شامل تقاضا برای مصارف خانگی ، صنعتی ،تجاری و عمومی است . تقاضای آب خانگی به استفاده از آب توسط خانوارها در داخل یا خارج از محدوده مسکونی گفته می شود . مصرف خانگی شامل بهداشت فردی ، پخت و پز ، شستن لباس ، ظروف و غیره است . مصارف بیرونی شامل آبیاری باغچه ، شستن اتومبیل ، حیاط و غیره است . در تعیین الگوی مصرف معمولاً مصارف داخلی آب از ضرورت و اهمیت بیشتری برخوردار است . متغیر های تاثیر گذار بر تقاضای آب خانگی بشرح زیر است :
– قیمت آب
– درآمد
– متغیرهای جوی