مقاله رایگان درباره روشهای ناپارامتری و آمار ناپارامتریک

دانلود پایان نامه

آمار ناپارامتریک که در خلال جنگ جهانی دوم شکل گرفت در برابر آمار پارامتریک قرار می گیرد. آمار پارامتریک مستلزم پیش فرضهائی در مورد جامعه ای که از آن نمونه گیری صورت گرفته می باشد. به عنوان مهمترین پیش فرض در آمار پارامترک فرض می شود که توزیع جامعه نرمال است اما آمار ناپارامتریک مستلزم هیچگونه فرضی در مورد توزیع نیست. به همین خاطر بسیاری از تحقیقات علوم انسانی که با مقیاس های کیفی سنجیده شده و فاقد توزیع (Free of distribution) هستند از شاخصهای آمارا ناپارامتریک استفاده می کنند.
فنون آمار پارامتریک شدیداً تحت تاثیر مقیاس سنجش متغیرها و توزیع آماری جامعه است. اگر متغیرها از نوع اسمی و ترتیبی بوده حتما از روشهای ناپارامتریک استفاده می شود. اگر متغیرها از نوع فاصله ای و نسبی باشند در صورتیکه فرض شود توزیع آماری جامعه نرمال یا بهنجار است از روشهای پارامتریک استفاده می شود در غیراینصورت از روشهای ناپارامتریک استفاده می شود.
لذا با توجه به توضیحات فوق جهت استفاده از آزمون ANOVA با رویه GLM و MEXID MODEL در این پژوهش ابتدا به بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و وجود شرایط لازم جهت استفاده از آزمونها اقدام شده است.
4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرها (کولموگروف – اسمیرنوف):
برای انتخاب آزمون درست برای تحلیل فرضیه‏ها، ابتدا باید از توزیع آماری متغیری که مورد آزمون قرار می‏گیرد، اطمینان حاصل کرد. به عبارتی دیگر باید به بررسی نرمال بودن توزیع آماری متغیر‏ها اقدام نمود. برای بررسی توزیع آماری متغیر‏ها از آزمون‏هایی که به آزمون‏های نیکویی- برازش معروفند، استفاده می‏شود که یکی از آنها آزمون کولموگروف- اسمیرنوف می‏باشد.
بر این اساس اقدام به آزمون فرض نرمال بودن توزیع آماری متغیرهای تحقیق اقدام گردید.
H0: مشاهدات جامعه از توزیع نرمال برخوردار است.
H1: مشاهدات جامعه از توزیع نرمال برخوردار نیست.
با توجه به نتیجه آزمون هر متغیری که سطح معنی داری آن از 5 درصد بیشتر باشد فرض نرمال بودن آن پذیرفته می شود ، ولی اگر کمتر از 5 درصد باشد فرض صفر یعنی ادعای نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته نمی شود. نتایج آزمون نرمال بودن کلموگروف-اسمیرنوف در جدول نشان داده شده است. سطح معنیداری بالای 05/0 در احتمال آماره در متغیرها نشان دهنده نرمال بودن متغیرها و استفاده از آزمون پارامتریک برای آزمون فرض است.
جدول 4-6 آزمون نرمال بودن توزیع داده‌های مورد بررسی
آمارهها
متغیرها
تعداد
میانگین
انحراف معیار
آمارهK-S
احتمال آمارهK-S
میانگین دما
36
21.04
14.6
0.654
0.786
متوسط بارندگی