مقاله رایگان درباره روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات و هدفمند کردن یارانه ها

دانلود پایان نامه

روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است بدین معنی که با استفاده ازگزارش های اداره آب و فاضلاب استان میزان مصرف آب وازطریق گزارش اداره هواشناسی استان متوسط دمای هوا و میزان بارندگی بدست خواهد آمد.
3-7-ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش از اسناد ومدارک که همان گزارشاتی است که اداره آب در اختیار محقق قرار داده و از خود آن اداره اخذ می شودوگزارش متوسط دمای هوا و میزان بارندگی میباشد که از اداره هواشناسی استان صادر میشود استفاده خواهد شد.
3-8-روایی وپایایی ابزار
با توجه به اینکه روایی و پایایی بودن ابزار به منظور تعیین میزان صحت و دقت و قابلیت اعتماد آن می باشد، لذا این مهم بر ابزار پژوهشی مورد نظر موجود می باشد.چون اطلاعات جمع آوری شده از گزارشات رسمی اداره آب واداره هواشناسی استخراج و محقق هیچگونه دخل وتصرفی درآنها نداشته است.
3-9-روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات
یافتههای موجود درپژوهش شامل دو بخش توصیف و تحلیل دادهها میباشد. در بخش اول، به توصیف ویژگیهای مصارف مختلف قبل و بعد از اجرای یارانه میپردازیم. برای تحلیل بخش نخست اطلاعات که شامل ویژگیهای دمایی و بارش و میزان مصرف شهر اردبیل می باشد از آمار توصیفی انجام شد.
در بخش دیگر این فصل به بررسی تفاوت بین مصارف مختلف در قبل و بعد از اجرای هدف مندی یارانه پرداخته شده و به تحلیل دادههای گردآوری شده میپردازیم. برای این منظور ابتدا مقادیر متغیرها را طبق داده ها و آنچه که از سازمان آب و فاضلاب و هواشناسی اخذ گردیده است بعد از اصلاحات لازم وارد نرم افزار SAS9.1 شده است. سپس با استفاده از نتایج حاصل از نرم افزار به توصیف متغیرهای تحقیق (ثابت و تصادفی) و آزمون فرضیات پرداخته شده است. برای آزمون فرضیه ها از ANOVA و رویه GLM و MIXED برای بررسی اثرات ثابت و تصادفی استفاده شد.
3-10- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق متمرکز بر روی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر کاهش مصرف آب در بخش های خانگی، عمومی و صنعتی می باشد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق نیز شهر اردبیل می‌باشد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش شامل طراحی، توزیع، جمع آوری و تحلیل پرسشنامه تحقیق از تاریخ تصویب پروپوزال تا پایان آذرماه سال 93 بوده است.
فصل چهارم
تحلیل دادهها
4-1- مقدمه
یافتههای موجود درپژوهش شامل دو بخش توصیف و تحلیل دادهها میباشد. در بخش اول، به توصیف ویژگیهای مصارف مختلف قبل و بعد از اجرای یارانه میپردازیم. که در این فصل به رسم نمودارهای میلهای برای آنها خواهیم پرداخت. برای تحلیل بخش نخست اطلاعات که شامل ویژگیهای دمایی و بارش و میزان مصرف شهر اردبیل می باشد از آمار توصیفی انجام شد. در بخش دیگر این فصل به بررسی تفاوت بین مصارف مختلف در قبل و بعد از اجرای هدف مندی یارانه پرداخته شده و به تحلیل دادههای گردآوری شده میپردازیم. در این فصل به توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس هدفی که پیش از این ارائه گردیده بود پرداخته می شود. ابتدا مقادیر متغیرها را طبق داده ها و آنچه که از سازمان آب و فاضلاب و هواشناسی اخذ گردیده است بعد از اصلاحات لازم وارد نرم افزار SAS9.1 شده است. سپس با استفاده از نتایج حاصل از نرم افزار به توصیف متغیرهای تحقیق (ثابت و تصادفی) و آزمون فرضیات پرداخته شده است. برای آزمون فرضیه ها از ANOVA و رویه GLM و MIXED برای بررسی اثرات ثابت و تصادفی استفاده شد.
فرم ماتریسی مدل فوق به صورت زیر است:
y = Xb + Za + e
که در آن y، بردار مشاهدات برای متغیر مورد بررسی؛X وZ به ترتیب ماتریسهای ضرایب عوامل ثابت (سال و فصل) و تصادفی (بارش و دما). b: بردار اثرات ثابت سال ، فصل a، بردار اثر تصادفی دما و بارش، e؛ بردار اشتباه
4-2- توصیف متغیرهای تحقیق
در این قسمت ابتدا به توصیف متغیرهای مصرف خانگی، عمومی و صنعتی آب در شهر اردبیل در طی 18 دوره قبل و 18 دوره بعد از اعمال یارانه پرداخته شده است. همانگونه که قبلا نیز ذکر شد کل حجم آماری این تحقیق 36 دوره در طی سالهای 1386 الی 1392 می باشد.
4-2-1- توصیف ویژگیهای مصرف در دوره های مختلف
آمار توصیف مصارف صنعتی
متوسط مصارف صنعتی دوره ماه های قبل از اجرای هدف مندی یارانه و بعد از هدفمندی یارانه در طی 36 دوره نشان دارد که دوره های قبل از اجرای هدف مندی یارانه متوسط مصرف صنعتی بیشتر از دوره های بعد از اجرای هدف مندی یارانه بوده است. جدول 4-1 آمار توصیفی مصارف صنعتی و شکل 4-1 نمودار میله ای متوسط مصارف صنعتی در هر دوره را نشان میدهد.