مقاله رایگان درباره قانون هدفمندی یارانه ها و هدفمند کردن یارانه ها

دانلود پایان نامه

نتیجه آزمون:


تجزیه واریانس مصارف خانگی که برای مقایسه بین مصارف دورهای (دوماهه) در قبل و بعد از اجرای هدفمندی یارانه انجام شد، نشان داد که بین دو دوره مختلف(قبل و بعد از اجرای هدفمندی یارانه) تفاوت معنی داری وجود ندارد. در ضمن نتایج نشان داد که در مصارف خانگی میزان مصرف با دمای هوای دوره ارتباط معنی‌داری داشته است، ولی متوسط بارندگی تاثیر معنی داری بر میزان مصرف خانگی نداشته است. پس فرضیه اول پژوهش مورد تایید نمی باشد.
تفسیر آزمون:
نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد مصرف آب بین دو دوره مختلف (قبل و بعد از اجرای هدفمندی یارانه) تفاوت معنی داری وجود ندارد، در تفسیر این نتیجه باید به این امر اشاره نمود که آب همانند حامل‌های دیگر مانند برق و گاز در سطح مصارف خانگی انرژی گرانی محسوب نمی شود و با هدفمند کردن یارانه و افزایش قیمت این حامل انرژی، در سطح مصارف خانگی موجب افزایش زیاد آبونمان این حامل نشده است، از سوی دیگر فرهنگ نادرست استفاده و عادت به مصرف بی‌رویه این حامل انرژی دلیل دیگر این امر می باشد درواقع بدون اصلاح فرهنگ مصرف بخصوص در مصرف آب نمی‌توان مصرف آن را کاهش داد.
فرضیه دوم: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها (با کنترل اثر دما) بر الگوی مصرف و میزان مصرف آب مراکز عمومی شهر اردبیل تاثیر دارد.
نتیجه آزمون:
تجزیه واریانس مصارف عمومی که برای مقایسه بین مصارف دورهای(دوماهه) در قبل و بعد از اجرای هدفمندی یارانه انجام شد، نشان داد که بین دو دوره مختلف(قبل و بعد از اجرای هدفمندی یارانه) تفاوت معنی داری وجود دارد. در ضمن نتایج نشان داد که در مصارف عمومی میزان مصرف با دمای هوای دوره ارتباط معنی‌داری نداشته است، و همچنین متوسط بارندگی تاثیر معنی داری بر میزان مصرف عمومی نداشته است. در نتیجه فرضیه دوم پژوهش مورد تایید می باشد.
تفسیر آزمون:
نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد مصرف آب در بخش عمومی بین دو دوره مختلف (قبل و بعد از اجرای هدفمندی یارانه) تفاوت معنی داری وجود دارد، در واقع هدفمند کردن یارانه ها باعث کاهش مصرف این حامل انرژی در سطح مصارف عمومی شده است. در تفسیر این نتیجه می تواند گفت با توجه به گران‌تر شدن قیمت این حامل و با توجه به مقیاس استفاده آب در مصارف عمومی تاثیر آن بر آبونمان بخش‌های عمومی محسوس بوده و با توجه به این نکته که محاسبه آبونمان مصرف بصورت تصاعدی بوده، در نتیجه این حامل در مقیاس استفاده وسیع مانند مصارف عمومی، انرژی گرانی بشمار می آید و باعث کاهش مصرف آن در مصارف عمومی شده است، دلیل دیگر کاهش مصرف این حامل در مصارف عمومی این امر می باشد که اغلب مراکز عمومی تحت تملک دولت می باشد، و دولت برنامه‌ و طرح هایی در این بخش ها برای کاهش مصرف آب به اجرا گذاشته که این امر دلیل دیگر کاهش مصرف این حامل انرژی در سطح مصارف عمومی می باشد. این نتیجه با نتایج (ابراهیمی سالاری و همکاران، 1390)، (مهاجرپور و همکاران، 1391)، (مهرابی، 1390) همسو می باشد.
فرضیه سوم: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر روی الگوی مصرف ومیزان مصرف آب مراکز صنعتی شهراردبیل تأثیر دارد.
نتیجه آزمون:
تجزیه واریانس مصارف صنعتی که برای مقایسه بین مصارف دورهای (دوماهه) در قبل و بعد از اجرای هدفمندی یارانه انجام شد، نشان داد که بین دو دوره مختلف(قبل و بعد از اجرای هدفمندی یارانه) تفاوت معنی داری وجود دارد. در ضمن نتایج نشان داد که در مصارف عمومی میزان مصرف با دمای هوای دوره ارتباط معنی‌داری نداشته است، و همچنین متوسط بارندگی تاثیر معنی داری بر میزان مصرف عمومی نداشته است. به عبات دیگر فرضیه سوم پژوهش مورد تایید واقع شده است.
تفسیر آزمون:
نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد مصرف آب در بخش صنعتی بین دو دوره مختلف (قبل و بعد از اجرای هدفمندی یارانه) تفاوت معنی داری وجود دارد، در واقع هدفمند کردن یارانه ها باعث کاهش مصرف این حامل انرژی در سطح مصارف صنعتی شده است.
در تفسیر این نتیجه می تواند گفت با توجه به گران‌تر شدن قیمت این حامل و با توجه به مقیاس استفاده آب در مصارف صنعتی و همچنین شیوه محاسبه آبونمان به صورت تصادی تاثیر آن بر آبونمان بخش‌های خصوصی محسوس می باشد، از این رو اغلب صنایع (هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی) برای کاهش مصرف آب اقداماتی از جمله نوسازی و استفاده از تکنولوژی های جدید برای کاهش مصرف انرژی، تغییر در تکنولوژی تولید و خطوط تولید قدیمی که موجب مصرف بالای انرژی به ازای هر واحد تولید می شد، توسعه فناوری های کم آب بر و بازچرخانی آب و . . . انجام داده و باعث کاهش این حامل انرژی شده اند. این نتیجه با نتایج (جبل عاملی و همکاران، 1392)، (محمد زاده چمازکتی و همکاران، 1389)، (ابراهیمی سالاری و همکاران، 1390)، (مهاجرپور و همکاران، 1391)، (مهرابی، 1390) همسو می باشد.
5-4- پیشنهادهای پژوهش
1- یکی از مهمترین موضوعات در عرصه پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان انرژی به ویژه در بخش تولید، مدیریت واحد انرژی است. این در حالی است که در کشور ما تلاش های ناموفقی در جهت ایجاد مدیریت واحد انرژی صورت پذیرفته است. در وضعیت کنونی برنامه ریزی بر روی حامل های انرژی به صورت بخشی صورت می گیرد و نهادی واحدی برای این منظور در کشور وجود ندارد. بنابراین اصلاح سبد انرژی کشور در بخش های تولیدی و مصرفی که یکی از اهداف قانون هدفمند کردن یارانه ها است هنوز متولی واحد و مشخصی ندارد و از مدیریت چندگانه رنج می برد. لازم به ذکر است اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش تولید تنها نباید به کاهش مصرف انرژی توجه کند بلکه باید همچنین به دنبال سبد بهینه انرژی در این بخش باشد. اصلاح الگوی تولید به سه روش امکانپذیراست:
الف- تغییرتکنولوژی
ب- اصلاح تکنولوژی موجود
ج- اصلاح مدیریت تولید
برای اجرای هر سه روش فوق نیاز به سرمایه گذاری است که باید توسط نهادهای مالی تأمین گردد. اولین مسئله برآورد میزان دقیق سرمایه گذاری مورد نیاز برای اصلاح الگوی تولید است. هنوز تخمین دقیقی از این رقم برای کلیه صنایع ارائه نشده است.
2- اصلاح الگوی تولید با تکیه بر سیاستهای قیمتی که در قالب قانون هدفمندکردن یارانه ها مورد توجه قرار گرفته است با توجه به سهم قابل توجه دولت در تولید به ویژه صنایع بزرگ، انرژی بر و مولد انرژی در کشور ما چندان منطقی به نظر نمی رسد وباید پیش از اصلاحات قیمتی، سیاستهای غیرقیمتی در بخشهای مختلف اقتصاد مورد توجه قرار گیرد. ایجاد یک مدیریت واحد انرژی درکشور تابتواند سبد بهینه سوخت رادر بخش تولید ومصرف تعیین نماید ازجمله این اصلاحات است. همچنین باید وضعیت هزینه ها ودرآمدهای شرکتهای دولتی درقالب بودجه سنواتی دولت روشن شود تا بتوان آثار اجرای این قانون را بر این شرکتها به طور دقیق تر ارزیابی نمود. همچنین بررسی وضعیت نهادهای مالی کشور واصلاح آنها برای توان پاسخگویی در برابر تقاضای تسهیلات باید در اولویت قرار گیرد.
3-آموزش وآگاه سازی، اطلاع رسانی بیشتر، استقرار سیستم اندازه گیری هوشمند، ایجاد بازار رقابتی، در دسترس قرار دادن انواع تجهیزات مصرف کننده از نوع حاملهای انرژی تجدید پذیر، اجرای گسترده طرحهای ملی جایگزینی لوازم آبی با کارایی بالا واعمال روشهای تشویقی نسبت به رعایت الگوی مصرف برای مصرف کنندگان، از مهمترین راهکارهای پژوهش حاضر جهت اجرای دقیق و موثرتر قانون هدفمند کردن یارانه ها می باشد.
4- میتوان پژوهشی با موضوع مقایسه نحوه اجرا وتأثیر آن در ایران وسایر کشورهایی که این قانون در آن کشورها به اجرا درآمده است، انجام داد.