مقاله رایگان درباره هدفمندسازی یارانه و اعتبار و پایایی

دانلود پایان نامه

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دوبرابر افزایش دهد.
قانون فوق مشتمل‌بر 16 ماده و 16 تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ23/10/1388به تأیید شورای نگهبان رسید (چرخ دار، 1389، ص 42).
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1-مقدمه
تحقیق عبارتست از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک وضعیت نامعین. هر تحقیق و پژوهشی با یک مساله آغاز میشود. مساله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه یا فرضیاتی منجر میشود. وظیفه محقق اینست که با گرد آوری داده‌ها و اطلاعات ازمحیط، با استفاده از شیوه‌های علمی‌پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، فرضیات را رد یا اثبات کرده و به سوالات تحقیق پاسخ دهد. هدف از انتخاب روش تحقیق اینست که پژوهشگر مشخص نماید که چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیق تر و آسان‌تر به پاسخهای احتمالی برساند(سرمد و دیگران، 1381، 22).
در این فصل به بررسی روش تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش پرداخته میشود که شامل تشریح روش تحقیق، قلمرو‌های تحقیق، ابزار تحقیق، سنجش اعتبار و پایایی تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌باشد.
3-2-روش تحقیق
«روش تحقیق» مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر( قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی‌به راه حل مشکلات است (خاکی، 1388، 155).
تحقیق حاضر، توصیفی، پس رویدادی (علی – مقایسه ای) می باشد. تحقیق پس‌رویدادی به تحقیقی گفته می شود که پژوهشگر علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می دهد. چون متغیر مستقل و وابسته در گذشته رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر آزمایشی را تحقیق پس رویدادی می گویند.
3-3-متغیرهای تحقیق
3-3-1- متغیر مستقل
3-3-1-1-متغیر مستقل اصلی
متغیر مستقل متغیری است محرک، و پیش بینی کننده که در اختیار پژوهشگر جهت دستکاری آن می باشد. لذادرپژوهش حاضر متغیر مستقل اصلی موجود، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هامی باشد.
3-3-1-2-متغیر مستقل فرعی
متغیر مستقل فرعی متوسط دمای هوا و بارندگی شهر اردبیل میباشد.
3-3-2-متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است معلول و پیش بینی شونده که پژوهشگر هیچ گونه دخل و تصرفی در آن ندارد. بنابراین در پژوهش حاضر متغیر وابسته موجود، میزان مصرف آب شهراردبیل می باشد.
3-4-جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر همه مصرف کنندگان آب در بخش های خانگی، عمومی و صنعتی در شهر اردبیل می باشد.
3-5-نمونه وروش نمونه گیری
نظر به اینکه جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر، تمامی مصرف کنندگان می باشند و این جامعه با توجه به گستردگی فراوان در قسمت شهری و بخش ها و مناطق مختلف، و همچنین جهت قابلیت اجرای بهتر آزمون، تنها شهر اردبیل و بدون در نظر گرفتن بخش ها و روستاها و مناطق مختلف، جهت آزمون انتخاب گردیدند.
3-6-روش گردآوری اطلاعات