مقاله رایگان درباره هدفمندی یارانه ها والگوی مصرف و تعریف یارانه و انواع آن

دانلود پایان نامه

به لحاظ تجربی الگوی مصرف (تابع تقاضا)را می توان درصورت های گوناگون خطی،نمایی و لگاریتمی به شکل زیر بکاربرد:


1)xi=a+bpi+cm+ui 2)Xi=a pi mc ui 3) ln Xi=a=b lnpi +c lnm+lnu
که درآن ها XI وpIبه ترتیب مقدار تقاضا وقیمت کالای iام M درآمد است.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1-بخش اول:هدفمندی یارانه ها والگوی مصرف
2-1-1- مقدمه
در این فصل ابتدایارانه ها وانواع آن بعنوان یکی ازمباحث مطروحه درتحقیق وسپس هدفمندی یارانه هاوچگونگی اجراواهداف آن موردبررسی قرارگرفته و الگوی مصرف تبیین میگردد.ودرنهایت شرکت آب شهرستان اردبیل وادبیات تحقیق درایران وجهان بیان خواهد شد.
2-1-2-تعریف یارانه و انواع آن
یارانه در فرهنگ لغت آکسفود این گونه معنی شده است: «مقدار منابعی که از محل بودجه عمومی به صنایع و یا بازرگانی کمک می شود تا قیمت خدمات و کالایشان را در سطح پایین نگاه دارند.» همچنین در تعریف دیگری، سود اقتصادی که معمولاً دولت ها به تولید کنندگان کالا برای تقویت بازار رقابتی کشورشان پرداخت می کنند به عنوان یارانه تعریف شده است.(مهدی علیزاده،89)
2-1-3-یارانه چیست؟
آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان یارانه از آن نام برده می شود، در واقع عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم نوعی کمک مالی، امتیاز اقتصادی یا اعطای برتری ویژه ای به موسسات خصوصی، خانوارها و یا واحدهای دولتی که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد. از مهمترین اهدافی که دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما با پرداخت یارانه دنبال می کنند، جلوگیری از گسترش فقر و بحران های اجتماعی تلاش برای برقراری عدالت حتی به بهای از دست رفتن بخشی از کارایی اقتصادی است. (قادری و همکاران، 1388).
اما دسته بندی های متعدد و تعاریف گوناگون از یارانه وجود دارد که در ادامه جهت آشنایی بیشتر به چند نمونه از این دسته بندی ها و تعاریف اشاره خواهد شد.
2-1-4-انواع یارانه
از نظر دسته بندی در حساب های مالی، یارانه در دو دسته مستقیم و غیرمستقیم طبقه بندی می شود.
الف) یارانه مستقیم:
یارانه مستقیم، مقدار هزینه هایی است که دولت به طور کلی برای حفظ منافع اقشار با درآمد پایین جامعه برای خرید کالاها و خدمات می پردازد. این نوع هزینه کرد عمدتاً دریافت کنندگان کامل مشخص و برخوردار از شخصیت حقوقی دارد؛ موسسات و شرکت های تولید کننده و ارائه دهنده کالاها و خدمات زیربنایی که تولید و ارائه خدمتشان در جهت منافع عمومی، سبب زیان مالی آنها می شود، از این دسته اند. همانند شرکت های تولید کننده آب و برق و شرکت های ارائه دهنده خدمات حمل و نقل عمومی. یارانه مستقیم خود به دو نوع یارانه تولیدی و یارانه مصرفی تقسیم می شود. (ابراهیم سالاری، 1390)
ب) یارانه غیرمستقیم:
یارانه غیرمستقیم، یارانه ای است که بابت ثابت نگاه داشتن قیمت مصرف کننده یا تضمین قیمت تولید کننده اختصاص می یابد. این نوع یارانه جنبه کالایی دارد و گیرندگان آن متعدد هستند. همچنین یارانه ها از منظر مرحله ای که کالا و خدمت مشمول یارانه می شود به سه دسته تقسیم می شوند؛ یارانه تولیدی، یارانه مصرفی و یارانه خدماتی. (همان منبع).
1) یارانه تولیدی:
یارانه تولیدی به هر نوع مداخله دولت در اقتصاد که منجر به کاهش هزینه های تولید برای تولید کننده و یا افزایش قیمت دریافتی توسط تولید کننده گردد، گفته می شود. به عنوان مثال، کمک های دولت به صنایع و کشاورزان از این دسته است.
2) یارانه مصرفی:
یارانه مصرفی هم مانند تولیدی، به هر نوع تأثیر دولت که باعث شود مصرف کننده قیمتی کمتر از قیمت بازار را پرداخت نماید اطلاق می شود.
3) یارانه خدماتی: