مقاله رایگان درباره هدفمند کردن یارانه ها و هدفمندی یارانه ها

دانلود پایان نامه

5- تحقیقی درمورد مراکز صنعتی صورت بگیرد تا مشخص شود که کاهش مصرف آب در این مراکز به چه علت صورت گرفته آیا هدفمندی یارانه ها و به تبع آن بالا رفتن هزینه آب مصرفی باعث شده تا صنایع از تولید خود بکاهد یا صنایع در روند تولید خود بازنگری کرده و مصرف آب خود را بهینه کرده است؟
6- مصرف آب در خانوارها ومراکز عمومی شهر اردبیل با شهرهایی که از لحاظ آب و هوا واقلیم مشابهت دارد مقایسه شده و اگر مصرف در اردبیل بالاست آمارهای مصرفی شهرهای مشابه به مردم ابلاغ وتدابیری اندیشیده واز طریق رسانه های عمومی به اطلاع مصرف کنندگان برسد.
7- شرکتهای ناکارا به لحاظ مصرف انرژی، علاوه بر افزایش قیمت نهاده های تولید در دوره پنج ساله افزایش قیمتها، مجبور به هزینه کردن جهت تغییر تکنولوژی تولید در راستای کاهش مصرف انرژی و افزایش کارایی و بهره وری خواهند شد ودر نتیجه متحمل هزینه های بیشتری در کوتاه مدت خواهند گردید. بنابراین، پیشنهاد میشود دولت با شناسایی سریعتر این شرکتها وبه منظور فعال ماندن در چرخه اقتصاد کشور، به کمکهایی درقالب ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها اقدام کند.
8- فرهنگ سازی توسط رسانه ها برای استفاده بهینه آب برای خانوارها واماکن عمومی.
5-4- محدودیت های پژوهش
همواره در مسیر انجام هر پژوهشی محدودیتهایی در پیش روی محقق قرار دارد که دسترسی به اطلاعات درست و صحیح و همچنین دسترسی به کتب، مجلات، آمار، بانکهای اطلاعاتی و … در کشور به راحتی ممکن نبوده است.
ازجمله موارد محدود کننده تحقیق عبارتند از:
ـ کمبود و یا فقدان منابع علمی قابل دسترس با توجه به جدید بودن موضوع پژوهش و در نظر گرفتن اینکه قانون هدفمندسازی یارانه ها با تمام پیچیدگی هایش، مدت کوتاهی است که به اجرا درآمده، تهیه منابع و مقالات معتبر با محدودیتهای فراوانی روبرو بوده است.
ـ عدم وجود کار مشابه: در پژوهش حاضر پیدا کردن پژوهشی که به طور مستقیم به این موضوع پرداخته باشد بسیار مشکل بوده است، تااندازه ای که پیشینه ها به اندازه کافی یافت نشد.
منابع
ابراهیمی سالاری ت ، سید آقا حسینی م ، عربشاهی م .1390. بررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی. مطالعه موردی شهرستان مشهد.
ابونوری ا, جعفری صمیمی ا, محنت فر ی. 1385. ارزیابی آثار اقتصادی یارانه بنزین بر میزان مصرف آن در ایران، یک تحلیل تجربی (1350-1382)، جستارهای اقتصادی: بهار و تابستان 1385 , دوره 3 , شماره 5 ; از صفحه 33 تا صفحه 58 .
پرمه ز .1384. بررسی یارانه انرژی و آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر سطوح قیمت ها در ایران. شماره 34 . فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. ص 147-117.
ترکمان احمدی م، فتاحی ش ، خیری م. 1389. بررسی بهینه سازی انرژی در شرکت های فولادی پس از هدفمندی یارانه ها
جبل عاملی ف، گودرزی فراهانی ی .1392. تاثیر هدفمندی یارانه بر میزان تقاضای آب مصرفی شهری در قم، مدلسازی اقتصادی : دوره 7 , شماره 2 (پیاپی 22) ; از صفحه 101 تا صفحه 119 .
جهانی ع . 1389. هدفمند کردن یارانه ها و تأثیر آن بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، مجله: بانک و اقتصاد » شهریور 1389 – شماره 108.
خوشنود ز. 1388. قانون هدفمند کردن یارانه ها، تازه های اقتصاد : زمستان 1388 , دوره 7 , شماره 126 ; از صفحه 11 تا صفحه 14 .
دینی ترکمانی ع. 1390. هدفمندی یارانه ها و چالش های بخش تولید، مجله: نامه اتاق بازرگانی » سال هشتاد و سوم، شماره 59.
رنجبر ه، کبیریان م. 1390. تاثیر هدفمندی یارانه ها بر ثبات ساختاری ضرایب الگوی تقاضای مصرف کنندگان، اقتصاد کاربردی: دوره 2 , شماره 4 ; از صفحه 61 تا صفحه 88 .
رنجبر هـ؛ فطرس م؛ کبیریان م. 1393. تاثیر هدفمندی یارانه ها بر تغییرات معادل رفاه مصرف کننده در ایران، مقاله 8، دوره 3، شماره 9، صفحه 133-149.
روابط عموی اداره دارایی .1389. آشنایی مقدماتی با طرح هدفمند سازی یارانه ها.
زمان زاده ح. 1390. هدفمندی یارانه ها: دستاوردها، هزینه ها و چالش ها، مجله: تازه‌ های اقتصاد » شماره 133.
سیفی م ،علایی خ .1390. مبانی نظری الگوی مصرف و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور.
علیزاده م .1389. درآمدی بر تاثیرات اقتصادی هدفمند کردن یارانه ها. شماره هشتم. فصلنامه اقتصاد شهر. ص97-106.