مقاله رایگان درمورد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و سبک های پردازش هویت

دانلود پایان نامه

– خوشخرام، نجمه. گلزاری، محمود. (1390). اثربخشی آموزشی افزایش عاطفه مثبت بر میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی در دانشجویان متاهل، مطالعات روانشناختی. 7، (3)، 29-49
– دانشور‏پور، زهره. ( 1385). بررسی رابطه بین سبکهای هویت و صمیمیت اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های متوسطه دولتی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
– دانشپور، زهره.‏، غنایی، زیبا.‏، شکری، امید.‏، و زین آبادی، حسن رضا. (1386). پیش‏بینی صمیمیت اجتماعی براساس سبک های هویت، تعهد هویت و جنسیت، فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 2، (7)، 51- 81.
– ژندا، لوییس. (1388) . آزمون‏های شخصیت، ترجمه بشارت، محمد علی. و حبیب نژاد، محمد. انتشارات آییژ.
– سعادتی‏شامیر، ابوطالب. (1383). بررسی ارتباط سبک‏های هویت برزونسکی با سلامت عمومی و مسئولیت پذیری در دانشجویان دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
– شاملو، سعید. (1377). مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت، تهران، انتشارات رشد.
– شمسایی، محمد مهدی.، نیک‏خواه، حمیدرضا.، و جدیدی، محسن (1385). نقش احساس هویت و هوش هیجانی در رضایت زناشویی. فصلنامه اندیشه و رفتار، 2، 68-75.
– شولتز، دوان. و شولتز، سیدنی آلن. (1378). روانشناسی شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: نشر ویرایش.
– صدر جهانی، سمیه.، اعتمادی، احمد.، سعدی‏پور، اسماعیل.، و آرین، خدیجه. (1389). اثر بخشی آموزش فنون ایماگوتراپی (تصویرسازی ارتباطی) بر صمیمیت زناشویی معتادان به مواد مخدر و همسرانشان. اعتیاد پژوهی، 3، (11)، 25- 43.
– طباطبایی، نفیسه.، طباطبایی، شهاب‏الدین.، کاکایی، یزدان.، و محمدی‏ آریا، علیرضا. (1388). رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 12، (44)، 23- 42.
– عمید، حسن.‏ (1363). فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
– غضنفری، احمد. (1383). اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت. مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، 1، (2)، 81- 94.
– غفوری، محمد رضا.، گل پرور، محسن.، و مهدی زادگان، ایران.، (1387). سبک‏های دلبستگی و نگرش‏های مذهبی به عنوان پیش‏بینی‏های موفقیت و شکست رابطه زناشویی. تحقیقات علوم رفتاری، 7، (2)، 143- 153.
– فتحی، محمد.، سهرابی، فرامرز.، و سعیدیان، مرتضی. (1392). مقایسه ویژگی‏های شخصیتی و سبک‏های هویت در دانشجویان معتاد و غیر معتاد به اینترنت. تحقیقات علوم رفتاری، 11، (2)، 90- 99.
– فلاح‏زاده، هاجر.‏، فرزاد، ولی‏اله.‏، فلاح‏زاده، محمود. (1390). بررسی ویژگی‏های مقیاس ترس از صمیمیت (FIS) ، فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 5، (1)، 70-79.
– فولاد‏چنگ، محبوبه.‏، شیخ‏الاسلامی، راضیه.‏، صفری، هاجر. (1388). بررسی نقش پیش‏بینی کنندگی ابعاد فرزندپروری و سبک های پردازش هویت نوجوانان، مجله روانشناسی، 53، 3- 17.
– قاسمی، مریم.‏، عارفی، مژگان.‏، شیخ الاسلامی، راضیه. (1382). بررسی رابطه هویت و ارزش‏ها در جوانان، ویژه نامه مجله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، 4، (2).
– کهولت، نعیمه.‏، (1388). پیش بینی شادمانی بر اساس سبک های هویت، ابعاد هویت و جهت گیری هدف، پایان نامه کارشناسی ارشد، بخش روانشناسی تربیتی.
– کیذقان، طاهره. (1380) . بررسی عوامل موثر بر هویت احتماعی زنان، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، بخش جامعه‏شناختی، دانشگاه شیراز.
– گلاسر، ویلیام. (1382). مدارس بدون شکست، ترجمه ساده حمزه، مژده حمزه تبریزی، تهران انتشارات رشد.
– ماسن، پاول هنری.‏، گیگان، جروم.‏، هوستون، آلتا کارول.‏، کانجر، جان جین وی. (1999). رشد شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی، تهران، نشر مرکز.
– محسنی، نیک‏چهر. (1375). ادراک خود:از کودکی تا بزرگسالی، تهران، انتشارات بعثت.
– معین، محمد.‏ (1364). فرهنگ فارسی (جلد 4)‏، تهران، انتشارات امیر کبیر.
– نظری، علی محمد. (1386). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی. تهران: نشر علم.