مقاله رایگان درمورد روش نمره‏گذاری و همسانی درونی

دانلود پایان نامه

اقتصاد و مدیریت
2
اقتصاد
14
12
26
مدیریت صنعتی و بازرگانی
19
17
36
جمع کل
11
182
147
329
3-3-تعریف عملیاتی متغیر ها:
3-3-1- ترس از صمیمیت: در پژوهش حاضر منظور از ترس از صمیمیت نمره‏ی فرد در پرسشنامه ترس از صمیمیت اسکاتنر و ثلن (1991) می باشد. شرح و توصیف این مقیاس در قسمت مربوط به معرفی ابزارهای پژوهش ارائه شده است.
3-3-2- سبک دلبستگی: در این پژوهش سبک دلبستگی فرد عبارت است از نمره ای که وی در هر یک از 3 زیر مقیاس نزدیک بودن، وابستگی و اضظراب بر اساس پرسشنامه کولینز و رید (1990) به دست می‏آورد. شرح و توصیف این مقیاس در قسمت مربوط به معرفی ابزارهای پژوهش ارائه شده است.
3-3-3- سبک پردازش هویت: نمره‏ای است که فرد در پرسشنامه‏ی سبک پردازش هویت (وایت، وامپلر، وین، 1998) طبق مدل برزونسکی، بدست می‏آورد.
3-4- ابزارهای پژوهش:
3-4-1- پرسشنامه ترس از صمیمیتFIS) )
این پرسشنامه ساخته اسکاتنر و ثلن (1991) می باشد (پیوست 1). یک آزمون 35 سوالی، خود گزارشی است که ترس از صمیمیت در روابط نزدیک و رمانتیک را می‏سنجد. این مقیاس حتی برای افرادی که در حال حاضر درگیر رابطه ای نیستند اجازه چنین سنجشی را می‏دهد (فلاح‏زاده، فرزاد و فلاح‏زاده، 1390). ماده‏های مقیاس، ترس از صمیمیت آزمودنی را در اندازه های پنج درجه ای لیکرت (1= اصلا این طور نیستم؛ 2= کمی این طور هستم؛ 3= در حد متوسط این طور هستم؛ 4= تا حد زیادی این طور هستم؛ 5= کاملا این طور هستم) از نمره 35 (حداقل نمره)، تا نمره 175 (حداکثر نمره) می سنجد. روش نمره‏گذاری به این صورت است که ابتدا نمره سوالات 3، 6، 7، 8، 10، 14، 17، 18، 19، 21، 22، 25، 27، 29، 30 را معکوس می‏گردد، سپس نمره 35 سوال، با هم جمع می‏شود (ژندا و لوییس، 1388). این پرسشنامه از 2 قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول که دارای 30 سوال است، از آزمودنی‏ها خواسته می‏شود در حالی که تصور می‏کنند در یک رابطه نزدیک قرار دارند، به تکمیل پرسشنامه بپردازند و در قسمت دوم باید بر حسب روابطشان در گذشته پاسخ دهند.
یافته های دسکاتنر و ثلن (1991) نشان می‏دهد افرادی که در این پرسشنامه نمره بالا می‏گیرند، مشکلات متعددی در زمینه صمیمیت دارند. آن‏ها در مقایسه با افرادی که نمره پایین گرفته‏اند تایید می‏کنند که دیگران در شناخت آن‏ها مشکل دارند، روابط‏شان بیش از چند ماه ادامه نمی‏یابد، در صمیمی شدن با دیگران احساس راحتی نمی‏کنند و پس از ازدواج انتظار ندارند که احساس رضایت داشته باشند، معمولا این افراد به مراتب تنهاتر از دیگران هستند (فلاح زاده، فرزاد، فلاح زاده، 1390).
مشخصه‏های روان سنجی پرسشنامه ترس از صمیمیت در پژوهش‏های خارجی مورد تایید قرار گرفته است. نتایج مطالعه اولیه اسکاتنر و ثلن (1991) نشان داد که این مقیاس از همسانی درونی بالا (آلفای 93/0) و پایایی بازآزمایی بالایی (89/0) برخوردار است.