مقاله رایگان درمورد سوالات مربوط به مولفه های سبک پردازش هویت و سبک‏های پردازش هویت

دانلود پایان نامه

6


47/0
13
46/0
ارزش ویژه
87/2
18/2
96/1
واریانس تبیین شده
47/20
59/15
14
واریانس کل
07/50
3-4-3- پرسشنامه سبک پردازش هویت:
این پرسشنامه برگرفته از مدل برزونسکی (1992) است و دارای سه مولفه می باشد (پیوست3). زیر مقیاس های آن عبارتند از: سبک اطلاعاتی (11 سوال)‏، سبک هنجاری (9 سوال) و سبک سردرگم- اجتنابی (10 سوال) که در جدول(3) تعداد سوالات سبک‏های هویت نشان داده شده است. در مقابل هر گویه یک طیف 5 گزینه ای مقیاس لیکرت قرار دارد و از گزینه ی کاملا مخالفم، نمره‏ی 1 تا کاملا موافقم، نمره 5، را شامل می شود.
جدول5-3- سوالات مربوط به مولفه های سبک پردازش هویت
برزونسکی‏(1992)‏ میزان ضریب آلفای‏کرونباخ را برای سبک اطلاعاتی‏62/0، سبک هنجاری 66/0 و سبک سردرگم- اجتنابی 73/0 گزارش کرد. وایت و همکاران (1998) برای نسخه تجدید نظر شده‏ی پرسشنامه سبک هویت، میزان ضریب آلفای کرونباخ 59/0، 64/0 و 78/0 را برای سبک های اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم- اجتنابی گزارش کردند.کروسیتی، روبینی، برزونسکی و میوس(2008) ضرایب 64/0، 58/0 و 75/0 را برای سبک های اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم- اجتنابی بدست آوردند. اسمیتس و همکاران (2008، به نقل از آذر پیکان، 1390) ضریب آلفا را برای سبک اطلاعاتی 69/0، هنجاری52/0 و سردرگم-اجتنابی 68/0 گزارش کردند.
در ایران نیز حجازی و فرتاش (1385) ضریب 68/0 جهت سبک اطلاعاتی، 65/0 را برای سبک هنجاری و 68/0 را برای سبک سردرگم- اجتنابی بدست آوردند. فولادچنگ و همکاران (1388) ضریب آلفای کرونباخ را برای سبک های اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم- اجتنابی به ترتیب63/0، 50/0 و 64/0 بدست آورند. غضنفری (1383) جهت بررسی روایی پرسشنامه سبک پردازش هویت از روش همبستگی همزمان استفاده نمود و گزارش کرد که پرسشنامه از اعتبار مناسبی برخوردار است. همچنین جوکار و حسین چاری (1380) و فولادچنگ و همکاران(1388) نیز روایی مطلوبی را جهت پرسشنامه سبک پردازش هویت گزارش کردند.
در پژوهش حاضر، روایی پرسشنامه سبک‏ پردازش هویت از طریق تحلیل عامل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عامل به روش مولفه‏‏های اصلی، با چرخش واریماکس وجود 3 عامل در گویه ها را تایید نمود. ملاک استخراج عوامل، از حداقل بار عاملی برای هر گویه 30/0، ارزش ویژه بالاتر از یک و نمودار شیب اسکری استفاده شد. از مجموع گویه ها، 10 گویه (4، 5، 6، 8، 9، 10، 21، 23، 30، 14) به دلیل پایین بودن بار عاملی و یا تداخل گویه ها در چند عامل حذف شدند. در نهایت 20 گویه باقی ماندند. شاخص KMO برابر 72/0 و ضریب سطح 001/0>P معنادار بود که نشان دهنده کفایت نمونه‏گیری گویه‏ها است. نتایج تحلیل عامل در جدول (6-3) نشان داده شده است.
برای تعیین پایایی پرسشنامه سبک دلبستگی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضرایب برای سبک‏های اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم اجتنابی به ترتیب برابر با 68/0، 54/0، 62/0 بدست آمد.
جدول6-3- نتایج تحلیل عوامل مقیاس سبک‏های پردازش هویت
گویه
عامل 1