مقاله رایگان درمورد میزان آلفای کرونباخ و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

در اعتبار‏یابی مقدماتی فرم فارسی این پرسشنامه در مورد یک نمونه از دانشجویان متاهل (بشارت، 1383) آلفای کرونباخ پرسشنامه‏، 91/0 بوده است که نشانه همسانی درونی بالای این ابزار است. ضرایب همبستگی بین نمره‏های آزمودنی‏ها در دو نوبت با فاصله 4 هفته 87/0 بود که نشانه پایایی بازآزمایی فرم فارسی این پرسشنامه بوده است (بشارت، 1391).
در بررسی ویژگی‏های روان سنجی مقیاس ترس از صمیمیت که توسط فلاح زاده، فرزاد و فلاح زاده (1390) انجام شد نتایج نشان داد که این مقیاس از روایی و پایایی قابل قبولی برای سنجش اضطراب افراد درباره روابط نزدیک و صمیمانه برخوردار است هم‏چنین در این مطالعه نشان داده شد که مقیاس ترس از صمیمیت دارای همسانی درونی بالا، پایایی بازآزمایی بالا، روایی سازه قابل قبول است که از تحلیل عاملی و مقایسه با دیگر ابزارها به دست آمده است. در این پژوهش آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر با 83/0 بود. برای تعیین پایایی بازآزمایی، پرسش‏نامه به فاصله 30 روز مجددا برای 45 نفر اجرا شد و ضریب پایایی بازآزمایی کل مقیاس 92/0 به دست آمد (فلاح‏زاده، فرزاد و فلاح‏زاده، 1390).
در پژوهش حاضر برای بررسی روایی، از همبستگی تک تک سوالات با نمره کل پرسشنامه استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود که سوالات دارای همبستگی معناداری با نمره کل بوده و ضرایب همبستگی بین 26/0 تا 67/0 متغیر بودند. لازم به ذکر است که سوالات 14، 16، 24، 31 به دلیل همبستگی پایین‏تر از 25/0 از تحلیل کنار گذاشته شدند. هم‏چنین جهت تعیین پایایی، از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب 89/0 برای نمره کل آزمون ترس از صمیمیت به دست آمد.
3-4-2- پرسشنامه بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال کولینز و رید RAAS (1990):
این مقیاس شامل خود‏ارزیابی از مهارت‏های ایجاد ارتباط و شیوه شکل‏دهی به دلبستگی‏های نزدیک است (پیوست2). مشتمل بر 18 ماده بوده، که توسط علامت گذاری روی یک مقیاس 5 درجه ای از نوع لیکرت که برای هر ماده (که از 0= اصلا ویژگی من نیست تا 4= کاملا ویژگی من است) سنجیده می شود، تحلیل عوامل، 3 زیر مقیاس 6 ماده ای را مشخص می سازد:
1- نزدیک بودن: میزان آسایش و آسودگی فرد را در روابط صمیمی و نزدیکی عاطفی می‏سنجد.
2- وابستگی: میزانی را که شخص به دیگران اعتماد می‏کند و به آنها متکی می‏شود (با توجه به اینکه در مواقع لزوم قابل دسترسی‏اند) را اندازه‏گیری می‏کند.
3- اضطراب: ترس از داشتن رابطه را اندازه می‏گیرد.
کولینز و رید (1990) بر پایه توصیف‏هایی که در پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازن و شاور (1989) در مورد سه سبک اصلی دلبستگی وجود داشت، مواد پرسشنامه خود را تدارک دیده‏اند. زیر مقیاس اضطراب با دلبستگی ناایمن اضطرابی- دوسوگرا مطابقت دارد، زیر مقیاس نزدیک بودن در تطابق با دلبستگی ایمن می‏باشد و زیر مقیاس وابستگی را می‏توان عکس دلبستگی اجتنابی قرار داد. مدت اجرای پرسشنامه بر اساس زمینه‏یابی انجام شده 10 دقیقه می باشد.
برای نمره‏گذاری گزینه‏های 1 تا 5 به ترتیب نمرات 0 تا 4 می‏گیرند. نمرات 6 گویه‏ای که هر مقیاس را تشکیل داده‏اند (مطابق جدول 1) با هم جمع می شود، مواردی که با ستاره مشخص شده‏اند باید قبل از جمع کردن به صورت معکوس نمره گذاری شوند.
جدول2-3- مربوط به زیر مقیاس های پرسشنامه دلبستگی
اجرای این پرسشنامه می‏تواند به صورت فردی یا گروهی صورت گیرد، آزمون باید در محیطی آرام اجرا شود.
بررسی پایایی کولینز و رید (1990) نشان داده که زیر مقیاس‏های نزدیک بودن‏، وابستگی و اضطراب، در فاصله زمانی 2 و 8 ماه پایدار ماندند. کولینز در مورد پایایی مقیاس، در یک نمونه 173 نفری از دانشجویان، میزان آلفای کرونباخ را برای زیر مقیاس‏های نزدیک بودن، وابستگی و اضطراب به ترتیب 81/0، 78/0و 85/0 را بدست آورد.
از سوی دیگر در ایران، پاکدامن (1380) با استفاده از بازآزمایی، همبستگی بین این دو اجرا را مشخص کرد. نتایج از 100 نفر دختر و پسر در دو بار اجرا به فاصله زمانی 1 ماه بیانگر آن بود که تفاوت بین این دو اجرای زیر مقیاس‏ها در پرسشنامه کولینز و رید معنادار نبوده است.
در پژوهش حاضر، روایی پرسشنامه سبک‏ دلبستگی از طریق تحلیل عامل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عامل به روش مولفه‏‏های اصلی، با چرخش واریماکس وجود 3 عامل در گویه ها را تایید نمود. ملاک استخراج عوامل، از حداقل ضریب همبستگی هر گویه با عوامل 30/0، ارزش ویژه بالاتر از یک و نمودار شیب اسکری استفاده شد. از مجموع گویه ها، 4 گویه (2، 5، 15، 17) به دلیل پایین بودن بار عاملی و یا تداخل گویه ها در چند عامل حذف شدند. در نهایت 14 گویه باقی ماندند. شاخص KMO برابر 81/0 و ضریب کرویت بارتلت در سطح 001/0 P< معنادار بود که نشان دهنده کفایت نمونه‏گیری گویه‏ها است. نتایج تحلیل عامل در جدول (4-3) نشان داده شده است.
برای تعیین پایایی پرسشنامه سبک دلبستگی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضرایب برای زیرمقیاس‏های نزدیکی، وابستگی، اضطراب به ترتیب برابر با 60/0، 68/0، 79/0 بدست آمد.
جدول4-3- نتایج تحلیل عوامل مقیاس دلبستگی
گویه
عامل 1
اضطراب (دلبستگی دوسوگرا)
عامل 2
وابستگی (عکس دلبستگی اجتنابی)
عامل 3
نزدیک بودن (دلبستگی ایمن)