منابع تحقیق درمورد عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و استان آذربایجان شرقی

دانلود پایان نامه

جعفری نژاد فرد کهن، محمود و غباری بناب، باقر (1388). مقایسه مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان استثنایی در مدارس تلفیقی و استثنایی. فصلنامه پژوهشکده کودکان استثنایی. شماره 1 بهار 1388.
حسن زاده،سعید (1377).ارزشیابی مقدماتی آموزش و پرورش تلفیقی دانش آموزان دچار آسیب شنوایی.تهران:پژوهشکده کودکان استثنایی.
خانجانی، زینب و بهاری، علی (1383). بررسی دیدگاه معلمان عادی و استثنایی و تلفیقی در مورد آموزش تلفیقی کودکان استثنایی. فصلنامه پژوهشکده کودکان استثنایی. شماره 1-4 سال 1383.
خانزاده،حسین (1384). مقایسه مهرت های اجتماعی دانش آموزان کم شنوا در مدارس تلفیقی و استثنایی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی. سال سی و پنجم،شماره2.ص86-63.
خضرلو،غلامرضا (1381). نهضت آموزش تلفیقی و چالش های فرا روی آن. پژوهشکده تعلیم و تربیت استان آذربایجان شرقی.
دادستان،پریرخ (1382).روان شناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزگسالی، جلد اول. تهران:سمت.
دلاور، علی (1385). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی (ویرایش دوم). تهران: انتشارات رشد.
سامانی، س (1375). بررسی اعتبار و قابلیت اعتماد فرم کوتاه شده رفتاری کودکان (CBCL). پایان‌نامه کارشناسی ارشد کودکان استثنایی. دانشگاه تهران.
سیف نراقی، مریم و نادری، عزت اله (1388). روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، چاپ هشتم. تهران: انتشارات ارسباران.
شعاری نژاد، علی اکبر (1381). فلسفه آموزش و پرورش. تهران: انتشارات امیرکبیر.
شولتز،دوان و شولتز،سیدنی.آلن (1384). نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی. تهران:ویرایش.
شهیم، سیما (1381). بررسی مهارت اجتماعی در گروهی از دانش اموزان نابینا از نظر معلمان. مجله روان شناسی و علوم تربیتی. سال سی و دوم، شماره یک، ص 139-121.
صادقی،سوسن (1387). بررسی تأثیر آموزش راهبردی مدیریت هدف(هدف گذاری) برخود کار آمدی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان با توجه به سبکهای اسنادی آن ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز،منشر شده در سایت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
فروع الدین عدل،اکبر و همکاران (1385).«پذیزش دانش آموزان کم توان جسمی توسط دانش اموزان عادی در مدارس تلفیقی شهر تهران» مجله تازه های علوم شناختی، سال هشتم، شماره2.ص 71-66.
فلاحتی،محمد مهدی (1378). بررسی تأثیر یکپارچه سازی آموزشی بر آگاهی و نگرش دانش آموزان عادی و دبیرستان های شهرستان یزد نسبت به مفهوم نابینا و نابینایی. پانان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
فیرس،اس.جری و ترال، تیموتی.جی (1383). روان شناسی بالینی،ترجمه مهرداد فیروز بخت با همکاری بهاری.تهران: انتشارات رشد.
فیست،جس و فیست، گریگوری.جی (1387). نظریه شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی.تهران:ویرایش.
کاکا برایی، کیوان و شکوهی یکتا،محسن و غلام علی لواسانی، مسعود و به پژوه، احمد (1387). مقایسه نگرش معلمان رایط و عادی دانش اموزان کم شنوا به اثر بخشی برنامه های آموزش تلفیق. مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال هشتم، شماره3.
کاکوجویباری،علی اصفر و هوسپیان،آلیس (1380). فلسفه آموزش و پرورش فراگیر.مجله پژوهش در حیطه کودکان اسنثنایی،شماره1، 1380.پژوهشکده کودکان استثنایی.
کدیور، پروین (1385). روان شناسی تربیتی. تهران:سمت.
کرک،ساموئل.ای و گالاگر، جیمز.جی (1993). آموزش و پرورش کودکان استثنایی، ترجمه جواد طهوریان،1376.مشهد:آستان قدس رضوی، موسسه چاپ وانتشارات.
کریمی،فرزاد (1378). بررسی و مقایسه نگرش مربیان مدارس عادی و استثنایی در خصوص تلفیق آموزشی دانش آمزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر استان ایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکاه علوم بهزیستی و توان بخشی
کله، پیتر و چان، لورنا (1376). روشها و راهبردها در تعلیم و تربیت کودکان استثنایی(ترجمه: فرهاد ماهر). تهران:نشر قومس.
کاکابرایی، کیوان و شکوهی یکتا، محسن و غلامعلی لواسانی، مسعود و به‌پژوه، احمد (1387). مقایسه نگرش معلمان رابط و عادی دانش‌آموزان کم شنوا به اثربخشی برنامه‌های آموزش تلفیقی. فصلنامه پژوهشکده کودکان استثنایی. شماره 3 پاییز 1387.
گرامی، محمدرضا (1382). تأثیر آموزش تلفیقی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان نابینای مقطع پیش‌دانشگاهی. فصلنامه پژوهشکده کودکان استثنایی، شماره 1 بهار 1382.