منابع تحقیق درمورد همبستگی پیرسون و کفایت اجتماعی

دانلود پایان نامه

این پرسشنامه گسترده ترین سیاهه ای است که از سطوح گزارش خود به عنوان یک متغیر وابسته استفاده می شود. نوع اولیه ی این پرسشنامه در ابتدا شامل 53 گویه بوده و نوع اصلی پرسشنامه نیز شامل 4 خرده مقیاس می باشد که شامل استعداد، کوشش، بافت و دشواری تکلیف است. سازندگان برای ساخت آن، از معلمین خواستند که گویه ها را در یکی ار 4 مقیاس زیر طبقه بندی کنند. سپس گویه های مبهم حذف شد و یا با گویه های دیگر جایگزین گردیدند. همه گویه ها با استفاده از مقیاس لیکرت به صورت پاسخهای 4 گزینه ای شامل کاملاً مخالفم، تا حدی مخالفم، تا حدی موافقم و کاملاً موافقم طراحی شد که به ترتیب نمرات از 1 تا 4 می گرفتند.
ویژگیهای فنی ابزار: سازندگان پرسشنامه به منظور بررسی اعتبار عاملی خود کار آمدی تحصیلی از تحلیل عوامل بهره گرفته اند. تحلیل عوامل، سه عامل اصلی را در مقیاس مورد تأکید قرار داد. اولین عامل گویه ها مربوط به استعداد، دومین عامل با گویه های عامل بافتی و سومین عامل با گویه های عامل کوشش هماهنگ بودند. گویه هایی که مربوط به دشواری تکلیف بودند در یک عامل قرار نگرفتند و لذا حذف شدند. در نهایت تعداد گویه ها به 30 سئوال تقلیل یافت. ضرایب قابلیت اعتماد از این گویه ها 82/0 بود و خرده مقیاس ها به ترتیب 78/0 برای استعداد، 70/0 برای بافت و 64/0 برای کوشش دارای ضرایب قابلیت اعتماد بودند. در این پژوهش نیز با کمک تحلیل عوامل، سه عامل مذکور مورد تأیید قرار گرفت و ضرایب قابلیت اعتماد آن ها به ترتیب برای خود کار آمدی تحصیلی کل 76/0، عامل استعداد 66/0، عامل کوشش65/0 و عامل بافت 60/0 به دست آمد.


3-4-3 پرسشنامه رفتاری کودکان راتر- (نرم معلم)
این پرسشنامه دارای دو فرم A و B است که توسط مایکل راتر در سال 1964 به منظور غربال کودکان دارای اختلال های رفتاری تهیه و در سال 1967 مورد تجدید نظر قرار گرفت. فرم B پرسشنامه راتر دارای 30 عبارت می باشد که توسط معلم تکمیل می گردد. معلم پس از خواندن هر عبارت دور یکی از گزینه های درست نیست، تا حدودی درست است، کاملاً درست است خط می کشد. برای گزینه درست نیست نمره صفر، تا حدودی درست است نمره یک، و کاملاً درست است نمره 2 تعلق می گیرد. در ایران این پرسشنامه در پژوهش ابوالقاسمی(1383) بر روی 60 دانش آموز مشکل دار و عادی اجرا گردید. ضرایب پایایی دو نیمه سازی و آلفای کرونباخ این پرسشنامه به ترتیب 83/0 و 91/0 گزارش شد. ضرایب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین پرسشنامه راتر و پرسشنامه مشکلات رفتاری شهیم و همکاران، رابطه معنی داری (59/0 r=) وجود دارد. همچنین نتایج آزمون t نشان داد که بین میانگین نمرات پرسشنامه راتر کودکان عادی و مشکل دار تفاوت معنی داری(01/0 p=) وجود دارد. زاده باقری(1373) نیز با استفاده از روش باز آزمایی، میزان ضرایب پایایی این پرسشنامه را 87/0 به دست آورد(نقل از ابوالقاسمی و نریمانی، 1384).
3-5 روش اجرا و جمع آوری داده ها
در اجرای پژوهش حاضر از سه پرسشنامه مختلف ( پرسشنامه رفتاری کودکان راتر- نرم معلم، پرسشنامه اندازه گیری کفایت اجتماعی SCRQ و پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیMJSES) استفاده شد. پرسشنامه های رفتاری و کفایت اجتماعی توسط معلمان و پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلی توسط دانش آموزان تکمیل گردید. به این ترتیب که پس از دریافت مشخصات مدارس دانش آموزان تلفیقی پایه های چهارم و پنجم، به مدارس دانش آموزان تلفیقی مورد نظر، مراجعه و اقدام به تکمیل پرسشنامه ها گردید. پرسشنامه های دانش آموزان گروه آموزشی استثنایی نیز به همان ترتیب با مراجعه به مدارس استثنایی توسط معلمان مربوطه و خود دانش آموزان تکمیل گردید. در مورد دانش آموزان دارای نیازهای ویژه شرکت کننده در آموزش عادی، به دلیل عدم وجود آمار مشخص و قطعی به تناسب نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهر تبریز به مدارس ابتدایی مراجعه و در صورت وجود دانش آموزان دارای نیازهای ویژه اقدام به تکمیل پرسشنامه توسط معلمان مربوطه و خود دانش آموزان گردید و این کار جهت همتاسازی با دانش آموزان تلفیقی تا نفر 67 ادامه یافت.
3-6 رو ش تجزیه و تحلیل داده ها
در تحلیل داده های گرد آوری شده برای مقایسه گروهها برای فرضیه های اول و دوم از تحلیل واریانس یک راهه(ANOVA) استفاده گردید. جهت تحلیل داده های مربوط به فرضیه سوم و سئوال پژوهشی روش تحلیل واریانس چند گانه (MANOVA) مورد استفاده قرار گرفت.

4-1 مقدمه
در این فصل داده های مربوط به فرضیه ها و سئوال پژوهشی از دو منظر مورد تحلیل قرار گرفته اند. از یک سو با استفاده از روش های آمار توصیفی، شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای مورد مطالعه، اندازه گیری شده اند. از سویی با استفاده از روش های آمار استنباطی، فرضیه های پژوهشی مورد تحلیل قرار گرفته اند.
4-2 آماره های توصیفی
در این قسمت، شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای مورد مطالعه در گروه های سه گانه آموزشی ارائه گردیده است.
جدول شماره(1): شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای مورد مطالعه در گروه های سه گانه
تعداد کل انحراف استاندارد میانگین متغیر شاخص
گروه
67
67
67
67
67
67 992/12
342/5
944/4