منبع تحقیق درمورد سازمان بهداشت جهانی و اوقات فراغت و تفریح

دانلود پایان نامه

محیط طبیعی و جغرافیایی با شاخص های چون میزان آلودگی محیط زیست.
امنیت شغلی با شاخص هایی چون میزان بیکاری.
آزادی سیاسی با شاخص هایی چون میزان آزادی های مدنی.
عدالت جنسی با شاخص هایی چون میزان موقعیت ها و فرصت ها در حوزه های مختلف برای زنان و مردان (همان).
3-2-2 مدل های ادراکی برای تحقیقات کیفیت زندگی
مدل ادراکی کیفیت زندگی ران:
خانم ران، ابعاد کیفیت زندگی را به صورت رضایت از زندگی، مفهومی از خود، فاکتورهای بهداشتی- عملکردی و اقتصادی اجتماعی مطرح می کند. براساس این نوع مدل زمینه های شخصی هر فرد، بهداشت، وضعیت اجتماعی، فرهنگ، محیط و سن بر کیفیت زندگی تأثیر دارد. مفهوم درک شده از کیفیت زندگی، اثر متقابل بین شخص و محیط او ایجاد می کند(کریمی وکیل به نقل ازطباطبایی،1390).
مدل ادراکی سازمان جهانی بهداشت:
سازمان بهداشت جهانی چهار حیطه را مشخص کرده است:
سلامت فیزیکی: فعالیت های روزمره زندگی، وابستگی به مواد دارویی و کمک های پزشکی، قدرت، خستگی، درد و ناراحتی، تحرک، خواب، طریق انجام کار و …
سلامت روانی: تصویر از خود و ظاهر بدنی، احساسات مثبت و منفی، اطمینان به نفس، حالات مذهبی، تفکر و یادگیری، حافظه و تمرکز.
روابط اجتماعی: ارتباطات شخصی، حمایت اجتماعی و فعالیت های جنسی
شکل 2-1 مدل ادراکی کیفیت زندگی ران(طباطبایی،1390)
محیط: منابع مالی و مادی، آزادی و ایمنی، مراقبت های بهداشتی و درمانی (در دسترس بودن و کیفیت)، فرصت ها برای بدست آوردن اطلاعات و مهارت های جدید، مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت و تفریح، محیط فیزیکی (آلودگی، سر و صدا، آب و هوا)، حمل و نقل و مسافرت، محیط خانه (آقایوسفی،1391).
شکل 2-2 مدل ادراکی سازمان جهانی بهداشت (آقایوسفی،1391)
4-2-2سنجش کیفیت زندگی
ابزارهای سنجش کیفیت زندگی متفاوت هستند، از مهم ترین و معتبرترین آن ها می توان به مصاحبه و پرسش نامه اشاره کرد. در ادامه مختصری به این ابزارها اشاره می شود.
مصاحبه ها:
مصاحبه ها به سه دسته ساختاری، نیمه ساختاری و یا بدون ساختار تقسیم می شوند. مصاحبه نیمه ساختاری متداول ترین و با ارزش ترین مقیاس است و شاخص های ذهنی را در هم دربرمی گیرد. از دو نوع دیگر یعنی ساختاری و بدون ساختار کمتر استفاده می شود.
پرسش نامه ها:
پرسش نامه ها، به علت اهمیت و فراوانی کاربرد آن ها، لازم است به طور جامع مورد بحث قرار گیرند، در یک تقسیم بندی کلی پرسشنامه ها را به دو گروه پرسشنامه های عمومی و پرسش نامه های اختصاصی تقسیم می کنند:
پرسش نامه های عمومی در مواردی به کار می روند که هدف بررسی عملکرد و سلامت عمومی است که در بین گروه های مختلف طراحی و به کار می رود. در مقابل پرسشنامه های اختصاصی، ابزارهای سنجش کیفیت زندگی در گروهی از مردم با شرایط خاص می باشد (کاشی،1390).