منبع تحقیق درمورد ویژگی‌های شخصیتی و مدل پنج عاملی

دانلود پایان نامه

فصل سوم


روش پژوهش
1-3روش انجام تحقیق
روش انجام پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، همبستگی و آزمایشی می‌باشد.
2-3جامعه آماری
جامعه آماری شامل کلیه بیماران دچار ضایعه نخاعی مراجعه کننده به کلینیک طب سوزنی دکتر محمد جلال وفا در سال 1392در شهر زنجان و مراقبان آنها بود. علت انتخاب این مرکز درمانی مراجعه تعداد زیادی از بیماران از تمام نقاط کشور به این کلینیک بود.
3-3نمونه آماری و روش نمونه گیری
در این تحقیق آزمودنی ها به روش در دسترس شامل 104بیمار و 86 مراقب انتخاب شدند.
ابتدا تمامی بیماران دچار ضایعه نخاعی مراجه کننده به کلینیک و همراهان آن ها وارد پژوهش شدند سپس افراد آسیب دیده از ناحیه ی مهره های گردن و افرادی که از بدو تولد و یا در سنین کودکی دچار این آسیب شده بودند و همینطور کودکان مبتلا ومراقبانشان از پژوهش خارج شدند.
به شرکت کنندگان در پژوهش توضیح کامل در خصوص پژوهش ارائه شد و به آن ها اطمینان داده شد که اطلاعات هر فرد به صورت محرمانه حفظ خواهد شد وافراد با رضایت کامل در پژوهش شرکت نمودند.
4-3 روش گردآوری اطلاعات وابزار های اندازه گیری
گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد انجام گرفت.
1-4-3پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF)
این پرسشنامه چهار حیطه سلامت جسمانی،سلامت روانی،روابط اجتماعی و سلامت محیط را با 24 سوال می سنجد که هریک از حیطه ها به ترتیب شامل 7،6،3 و 8 سوال می باشند. دو سوال اول به هیچ یک از حیطه ها تعلق ندارند و وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد ارزیابی قرار می دهند،بنابراین این پرسشنامه در مجموع 26 سوال دارد.
در پژوهش نجات و همکاران پایایی بازآزمایی این آزمون درحیطه‌ی سلامت فیزیکی 77/0، درحیطه‌ی سلامت روانی77/0، درحیطه‌ی روابط اجتماعی75/0، و در حیطه‌ی سلامت محیط برابر با 84/0 اثبات شده است. روایی تفکیکی این پرسشنامه بااختلاف امتیاز افراد سالم و بیمار در حیطه‌های مختلف مناسب می باشد.همچنین سازگاری درونی حیطه های چهارگانه با استفاده از آلفای کرونباخ در گروه بیمار برابر 0.77ودر گروه سالم 0.73 می باشد.
2-4-3پرسشنامه شخصیتی NEO.FFI
این پرسشنامه ابتداتحت عنوان NEO با 185 سوال درسال 1985 توسط مک کری و کاستا تهیه شده‌است. بعد از آن براساس همین پرسشنامه فرم های 240 و 60 سوالی آن نیز به وسیله ی همین پژوهشگرانبه زبانهای مختلف ترجمه شده و روایی و سودمندی خود را در جامعه های مختلف نشان داده است. این پرسشنامه یکی از ابزارهایی است که بیشترین استفاده رادراندازه گیری مدل پنج عاملی ویژگی‌های شخصیتی دارد )پیتلیک، 2002).
در این پژوهش ازآزمون NEO.FFI که دارای شصت سوال می‌باشد و پنج عامل روان‌رنجورخویی و وظیفه شناسی توافق، باز بودن و برون‌گرایی را می‌سنجد استفاده خواهد شد .هر کدام از این عامل‌ها دارای 12 سوال می باشند. آزمودنی جواب را در یک طیف 5 درجه‌ای ازنوع لیکرت )کاملا مخالفم، مخالفم،نظری ندارم،موافقم وکاملاموافقم) انتخاب می‌کند. نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس نمره های 4،3،2،1 می‌باشد. مک کری وکاستا (2004) درمطالعه ای بر روی 1492 نفر پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرون باخ برای پنج عامل روان‌رنجورخویی، برونگرایی، پذیرش،توافق و وظیفه شناسی به ترتیب 0.86 ،0.80 ، 0.75 ، 0.69 و 0.79 گزارش کردند.
امان الهی فرد (1384). پایایی این آزمون را به روش بازآزمایی برای پنج عاملC,N,E,O,A به ترتیب 0.87،0.84،0.7،0.80 و 0.82 گزارش کرده است.
3-4-3پرسشنامه خودکارآمدی شرر
این مقیاس تحت عنوان یک پرسشنامه توسط شرر و همکاران ارائه شد که شامل 17 سئوال به صورت کاملاًموافق تا کاملاً مخالف می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش براتی بختیاری(1376) به میزان 76% و همچنین میزاان آلفای کرونباخ79% اثبات شده است.
4-4-3پرسشنامه راهبرهای مقابله ای لازاروس