هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه- دانلود

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

3-1-3 مطالعه و نظرات فقهای معاصر راجع به حرمت یا عدم حرمت انواع هرزه نگاری:

با در نظر داشتن آنکه نظام حاکم در کشور ما جمهوری اسلامی می باشد و از آنجا که سیستم قانونگذاری ما طوری می باشد که بایستی قوانین منطبق با شرع مقدس اسلامی باشند و هیچ نهاد یا شخصی حق ندارد قوانینی وضع کند که با احکام نورانی اسلام در تضاد باشد لذا در موضوع مطالعه جرائم صوتی وتصویری آغاز بایستی جایگاه این جرائم را در فقه اسلامی مورد بحث و مطالعه قرار دهیم به عبارت دیگر از دید فقهی به این جرائم نگریسته و نظر فقه اسلام را در این خصوص بدانیم. چه اینکه رشته ی قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی اکثراً از فقه اسلامی سر چشمه میگیرد از طرف دیگر ما حق نداریم قوانینی را وضع و یا حتی اجرا کنیم.

که با احکام در تعارض و تضاد باشند و لذا پر واضح می باشد که وقتی می خواهیم جرمی را مطالعه کنیم ابتدااز دیدگاه شرع اسلام آن جرم را به طور کامل مطالعه کرده و نظر شرع مقدس اسلام را در این خصوص در یافته و سپس به متون قانونی در خصوص آن جرائم بپردازیم چه اینکه اگر در قوانین اسلام فعل یا ترک فعل حلال ذکر گردیده باشد در ایران قانونگذار حق ندارد آن حلال خداوند را حرام اعلام کرده و آنرا جرم بداند و درصدر اصل 91 قانون اساسی چنین آمده می باشد که:( به مقصود پاسداری احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل میشود)

همچنین در اصل 96 قانون اساسی آمده می باشد که:( تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی به عهده اکثریت شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی به عهده ی اکثریت همه ی اعضای شورا ی نگهبان می باشد ) لذا همچنانکه از اصول فوق الذکر و سایر اصول قانون اساسی بر میآید کاملاً این نکته روشن می سازد که هیچ قانونگذار ی حق ندارد قوانین مغایر و متضاد با احکام شرع اسلام تصویب3-1-3-3 آیت الله میرزا جواد تبریزی:

الف: چنانچه موجب تهییج شهوت بر حرام یا ترویج فساد در مجتمع باشد ، جایز نیست.

ب: چنانچه زن را بشناسد نگاه کردن به عکس زن نامحرم در غیر وجه و کفین جایز نیست و نیز نگاه کردن به زن نامحرم در فیلم مستقیم در غیر وجه و کفین جایز نیست و در عکس زن نامحرم که او را نمی شناسد و فیلمهای غیر مستقیم همچنان که نگاه کردن موجب تهییج شهوت بر حرام یا ترویج فساد در مجتمع باشد جایز نیست چه زن را بشناسد چه نشناسد.

 هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه:هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه