ویژگی های فیزیکی ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه گیری- قسمت ۲۴

پایان نامه های سری بیستم

تحقیق و مدل سازی شبکه ای برای پیش بینی گرانروی[۸۷] نفتکوره با استفاده از داده های نقطه ریزش[۸۸] و وزن مخصوص[۸۹].
منابع و مراجع
[۱] W.E Morris, The interaction approach to gasoline blending paper no. AM-75-30-1975
[۲] B.S.N Murty and R.N. Rao, global optimization for prediction of gasoline of desired octane number and properties Fuel processing technology, vol 85, 2004, pp 1595-1602
[۳] N.Pasadakis, V.Gaganis and C.Foteinopulos, Octane number prediction for gasoline blends Fuel processing technology, vol 87, 2006, pp. 505-509
[۴] م. کوچکزاده، اصول پالایش نفت خام، ادبستان- جهان نو، تهران، ۱۳۸۷٫
[۵] م.امیری، کتابچه مشخصات فراورده های نفتی ایران، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، ۱۳۸۲٫
[۶]A. Singh, “Modeling and model updating in a Real-Time optimization of gasoline blending”, Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry, Univ. Toronto,1999.
[۷] W.Yu,A.Morales,”GasolineBlending System Modeling via Static and Dynamic Neural Networks”, International Journal of Modeling and Simulation, vol. 24,2004, pp.151-160.
[۸] خالوزادهحمید .”مدلسازیغیرخطیوپیشبینیرفتارقیمتسهامدربازاربورستهران”. پایاننامهدکترا،دانشگاهتربیتمدرس، ۱۳۷۷
[۹] http://wikipedia.com
[۱۰] گ. ابوالحمد، مبانی پالایش نفت، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰
[۱۱] مجله شیمی، مرکز نشر دانشگاهی، سال پانزدهم، سال ۱۳۸۱
[۱۲] ا. جعفری نژاد، “جایگزینی اتانول به جای MTBEاستراتژی موفقیت آمیز کاهش خطرات زیست محیطی” ، نفت ، سال چهارم، شماره ۱۱، ۱۳۸۷
[۱۳] کوروش امیر اصلانی،‌ سوخت و احتراق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
[۱۴] دکتر مقصود امیری ، کنترل کیفیت و تحلیل آماری همراه با Minitab.
[۱۵]M.H.Rusin,H.S.ChungandJ.F. Marshall, “A Transformation Method for Calculating the Research And Motor OctaneNumbersOfGasolineBlends”,Ind.Eng.Chem.Fund,vol20,1989,pp.195-204.
[۱۶] A. singh, J.F. Forbes, P.J. Vermeer and S.S. Woo, “Model-based real time optimization of automotive gasoline blending operation”, Journal of Process Control, vol.10,2000,pp.43-58.
[۱۷] A. Singh, “Modeling and model updating in a Real-Time optimization of gasoline blending”, Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry, Univ. Toronto,1999.
[۱۸] A.S. Ramadhas, S. Jayaraj, C. Muraleedharan, K. Padmakumari “Artificial neural networks used for the prediction of the cetane number of biodiesel” Department of Mechanical Engineering, National Institute of Technology Calicut, Elsevier 2009 Calicut-673 601, India , Fuel
[۱۹]MoshiriSaeed, Cameron Norman and Scuse David.(1999). “Static,Dynamic and Hybrid Neural Networks in Forecasting Inflation”.Computational Economics14,p.219-235
[۲۰] مشیریسعید. “پیشبینیتورمایرانبااستفادهازمدلهایساختاریسریزمانیوشبکههای عصبی”.مجلهتحقیقاتاقتصادی،شماره ۵۸ ،بهاروتابستان ۸۰
[۲۱] A. Farzi, A. Mehrabani, “Application of Artificial Neural Networks in Control of a Distillation Column: a Case Study”, ۱۷th International Congress of Chemical And Process Engineering (CHISA2006), ), Prague, Czech Republic, 2006.
[۲۲] منهاجمحمدباقر. “مبانیشبکههایعصبیهوشمصنوعی”.مرکزنشردانشگاهامیرکبیر.پاییز۱۳۸۱
[۲۳] شریفالنبیمصطفی. “کاربردشبکه های عصبی در پیش بینی(مورد مطالعه: پیش بینی قیمت نفت) . ” پایان نامه کارشناسی ارشد) دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی، (۱۳۷۸ .
[۲۴] جی. شالکف، شبکههای عصبی مصنوعی، انتشارات دانشگاه اهواز، ۱۳۸۶٫
[۲۵] B.A. Jensen and J. Abonyi, “Neural Networks forProcess Modeling”, 2005
[۲۶] P. Filzmoser, R. G. Garrett and C. Reimann, “Multivariate Outlier Detection in Exploration Geochemistry”, Computers & Geosciences, vol 31, 2005, pp. 579–۵۸
[۲۷] H. Demuth, M. Beale, User’s Guide: Neural Network Toolbox for Use with Matlab, the mathwork Inc.,2000
[۲۸] M. Werner, “Identification of Multivariate Outliers in Large Data Sets”, Thesis
for the Doctor of Philosophy, University of Colorado at Denver, 2003.
[۲۹] M. Zucknick, C. Weihs and U. Garczarek, “Outliers and Influence Points in German Business Cycles”, Collaborative Research Centre and Department of Statistics, University Dortmund, 2004.
[۳۰]K. AbdulMohsen and A. shayji, “Modeling, Simulation, and Optimization of Large-scale Commerial Desalination Plants”, in degree of Doctor of Philosophy in Chemical Engineering, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, 1998
[۳۱] ابراهیم بایزیدی ، تحلیل آماری با Minitabچاپ اول سال ۱۳۹۱
[۳۲]Gisele Mendes, Helga G. Aleme, Paulo j.s Barberia, “ Determination of octane numbers in gasoline by distillation curves and partial least squares regression”, Elsevier Fuel 97 (2012) 131-136
ضمایم
بررسی تاثیر تابع انتقال لایه میانی و لایه خروجی و تعداد نرونهای لایه میانی در خطای شبکه با یک لایه میانی در مراحل آموزش و ارزیابی:

ردیف خطی – خطی
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.