سامانه پژوهشی – ویژگی های فیزیکی ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه گیری- قسمت ۴

پایان نامه های سری بیستم
  1. c) تنظیم نوع هیدروکربن
  2. d) تنظیم درجهی آرامسوزی برای از بین بردن تاثیر ناشی از اثر متقابل نوع هیدروکربن.

گام ۲) اختلاط خواص تبدیل یافته بهصورت خطی
گام ۳) تغییر شکل خواص اختلاط یافته به درجه آرام سوزی مخلوط

  1. a) تنظیم نوع هیدروکربن

(۲-۲۰)
(۲-۲۱)

  1. b) تنظیم درجه آرام سوزیتبدیل یافته تا اثرات متقابل نوع هیدروکربن ها را نیز شامل گردد.

(۲-۲۲)
(۲-۲۳)

  1. c) محاسبه حساسیت در سطح درجه آرام سوزی مرجع.

(۲-۲۴)

  1. d) تنظیم از حالت مرجع به درجه آرام سوزی واقعی

(۲-۲۵)
(۲-۲۶)
که k1,c8,c7,c6,c5,c4,c3,c2,cو kثابت هایی می باشند که باید تعیین گردند، S نیز حساسیت یعنی (RON-MON) ، RONrefوMONref مقادیر درجهی آرام سوزی در حالت مرجع که به طور قراردادی ۹۰ تنظیم شده است می باشند. H تأثیر اثر متقابل نوع هیدروکربنها، Ai، PiوOجزءحجمی آروماتیکها، پارافینها و الفینهای موجود در هر جزء میباشد.
این مدل اختلاط برای MON و RONدرنهایت شامل ۱۰ پارامتر می باشد که باید تعیین گردند (RONref,MONref,c1,c2,…,c7,c8,k1,k2). دادههای تجربی اختلاط برای تعیین پارامتر ها عبارتند از:
MON و RON محتویات آروماتیک، پارافین و الفین موجود در هر جزء.
MON و RON هر اختلاط
دقت پیش بینی مدل تغییر شکل توسط راسین و همکارانش بیان گردیده است. آنها با استفاده از دادههای مربوط به ۵۶۴ اختلاط بنزین با اجزأ متفاوت و با استفاده از چندین مطالعه مستقل مربوط به اختلاط، دقت پیشبینی را تخمین زدهاند. بدین منظور دادههای مربوط به هر مرجع مطالعاتی به دو قسمت تقسیم شدو از نیمهی اول برای تعیین پارامترهای مدل و از نیمهی دوم برای امتحان دقت پیش بینی مدل استفاده گردید. انحراف استاندارد از خطای پیشبینی تقریباً بین ۰٫۴ تا ۰٫۵ درجه برای هر اختلاط مربوط به RON و MON می باشد[۱۵]. همانند مدل اتیلآرتی ، مدل تغییر شکل نیز به RON و MON، مقادیر الفین، آروماتیکهای موجود و پارافین نیازمند می باشد. در این مدل در مقایسه اتیلآرتی که نیازمند تعیین شش پارامتر می باشد، ده ضریب رگرسیون باید تعیین گردد. درنتیجه می توان گفت مدل اتیل در مقایسه با مدل تغییر شکل از لحاظ سادگی و راحتی استفاده، مناسبتر میباشد.
۲-۱۱-۵٫مدل درجهی آرام سوزی اضافی[۵۰]
در این روش انحراف از حال ایدهآل توسط عبارت اضافه شده[۵۱]تصحیح میگردد. این عبارت اضافه به متوسط حجمی درجهی آرامسوزی برای پیشبینی درجهی آرامسوزی اختلاط (RON و MON) اضافه میگردد.
(۲-۲۷)
که درجهیآرامسوزی اختلاط jام، درجهیآرامسوزی اضافی مربوط به جزء i در اختلاط j و درصد حجمی جزء i در اختلاط jاُم میباشد. در این مدل خطی،‌درواقع درجهیآرامسوزی اضافی به نحوی بیان کنندهی سهم جزءi در غیر خطی بودن اختلاطjاُُم می باشد. این پارامترها در هر اختلاط با استفاده از یک سری اختلاطهای فرضی به نام اختلاطهای پایه[۵۲]تبیین میگردند. جهت تشکیل اختلاطهای پایه تمام برشهای مورد استفاده را باهم مخلوط کرده سپس اجزاء یکی پس از دیگری حذف می شوند. باید توجه داشت که در آماده سازی اختلاطهای پایه حجم هر جزء (مخصوصا جزءiکه حذف میگردد) باید یکسان باقی بماند. بنابراین حجم کامل و درصد حجمی اجزا تغییر مینماید. بنابراین به تعداد تمام اجزاء، نمونهی آزمایشگاهی وجود خواهد داشت. تعداد مقادیر که در هر اختلاط هم باید تعیین گردند برابر n ، یعنی تعداد تمام اجزاء میباشد. بنابراین دادههای تجربی مورد نیاز برای تخمین این پارامترها عبارتند از:
درجهیآرامسوزی (پژوهش یا موتور) هر جزء.
درجهیآرامسوزی (پژوهش یا موتور) هر اختلاط.
درجهیآرامسوزی (پژوهش یا موتور) هر n تا اختلاط پایه.
تعداد سوخت ها و موادی که نیاز به نمونهگیری دارند n+d(n+1)میباشد.
بنابراین در مجموع ۲(n+d(n+1))نمونه برای بیان RONو MONنیاز میباشد که d تعداد پایه بنزین میباشد. روش درجهیآرامسوزی اضافی به سمت روش خطی سوق پیدا کرده است در نتیجه امکان استفاده از مزایای برنامهریزی خطی در تعیین دستورالعمل اختلاط بهینه را فراهم مینماید. مقادیر اضافی برای اختلاط در ترکیب درصدهای اسمی[۵۳] محاسبه می گردند. بنابراین دقت این روش با انحراف ترکیب درصدها از نقاط اسمی تغییر پیدا مینماید. همچنین مطالعه یک اختلاط جدید نیازمند محاسبهی جدید مقادیر میباشد. پارامترهای بیان شده نیز مخصوص همان اختلاط می باشند که یکی دیگر از معایب این روش میباشد.
از دقت پیش بینی و همچنین کاربرد صنعتی این روش چیزی در مراجع یافت نگردیده است [۱۶] و [۱۷].
۲-۱۱-۶٫مدل زاهد[۵۴]
در این روش رابطهای تجربی با استفاده از درجهیآرامسوزی برشهای مختلف برای پیش بینی درجهیآرامسوزی اختلاط تعیین میگردد . پارامترهای معادله هم با استفاده از آنالیز رگرسیون بر روی دادههای تجربی تخمین زده می شوند. مدل اختلاط برای درجه آرام سوزی:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.