ویژگی های فیزیکی ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه گیری- …

پایان نامه های سری بیستم
۰٫۱۸

۰٫۹۸۹

۰٫۴

۰٫۲-

ارزیابی

برای بررسی عملکرد شبکه ایجاد شده، از مدل در یک سری اختلاطهای فرضی استفاده گردیده است. پاساداکیس با این آزمایش دو هدف را دنبال کرده است: اولاً مشخص کردن اینکه مدل به صورت موفقیت آمیز تمام ارتباطات کلی بین ورودیها و خروجیها را بیان میکند. دوماً تأثیر هر جزء بنزین را در درجهی آرامسوزی اختلاط تعیین نماید. ترکیب درصد اختلاطهای فرضی به این صورت تخمین زده شدهاند که برای هر یک از اجزای شرکت کننده در اختلاط بنزین بیست اختلاط فرضی محاسبه شده است که غلظت جزء مورد نظر در محدوده مجاز خود توزیع شده است. بقیه مخلوط هم از دیگر اجزا و بهصورت ترکیب درصدی متناسب با توزیع معمول آن ها در یک اختلاط واقعی تشکیل شده است. در واقع مخلوط به دست آمده مخلوط بنزین می باشد که جزء مورد نظر، غلظت مطلوب را دارا می باشد. مقادیر درجه آرام سوزی اختلاط های فرضی توسط بیش از ده مدل جداگانه با ساختار متفاوت و تعداد ورودی و خروجی های مشخص محاسبه گردیده است.
شکل(۲-۶) مقادیر درجه آرام سوزی برای اختلاط های فرضی ( خط چین ها درجه آرام سوزی حاصل از مدل شبکه عصبی و خطوط پیوسته درجه آرام سوزی مخلوط ایده آل می باشد)[۳]
سپس این مقادیر با مقادیر درجهیآرامسوزی اختلاط ایدهآل مقایسه شده اند (شکل۲-۶). در نمودارهای فوق محور افقی درصد حجمی اجزا و محور عمودی درجهیآرامسوزیهر جزء را نمایش میدهد. انحراف چشمگیر از حالت ایدهآل مشاهده میگردد، اما یک الگوی مشخص برای هر جزء ارائه شده است. به طور مثال با افزایش ریفرمیت به اختلاط درجهیآرامسوزیمخلوط حاصله به حالت هموارتری نسبت حالت ایدهآل،‌ افزایش مییابد [۳].
۲-۱۲٫خلاصه ای از مدل های ارائه شده برای پیش بینی درجه آرام سوزی
در جدول (۲-۴) پارامترهای مربوط به مدلهای مختلف بیان و دقت آنها در جدول (۲-۵) مورد بررسی قرار گرفته است. دقت مدل هم برای مقادیر درونیابی شده ( دقت در محدوده دادههای مورد استفاده برای تخمین پارامترها) و برونیابی شده (دقت در خارج از محدوده دادههای مورد استفاده برای تخمین پارامترها) بیان شده است.
در رابطه با دقت پیشبینی روشهای اضافی و زاهد اطلاعات کمی در دسترس است. روش اثر متقابل هم در مقایسه با روش اتیل از دقت پیشبینی بیشتری برخوردار میباشد. البته در این روش پارامترهای بیشتری هم نسبت به روش اتیل باید تعیین گردند. البته روش اتیل هم بسیار ساده و استفاده از آن در مقایسه با روش تغییر شکل راحتتر میباشد[۱۷].
جدول (۲-۴) مقایسهی پارامترهای مربوط به مدل های مختلف اختلاط [۱۷]

مدل پارامتر تعداد پارامتر
اتیل آر تی a1, a2, … a6 ۶
تغییر شکل C1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,k1,k2 ۱۰
اثر متقابل i,k N(n-1)
اضافی N 2
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.