پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، دانش آموز، دانش آموزان، آموزش مهارت

دانلود پایان نامه

نهایی برنامه مهارتهای زندگی از اهمیت بالاتری برخوردار است. خودارزیابی دانش‌آموزان در برنامه درسی مهارتهای زندگی می‌تواند تا حد زیادی مفید واقع شود.
جدول ۴-ب-۷: نتایج آزمون t تک‌نمونه‌ای مربوط به مؤلفه گروه‌بندی برنامه آموزش
مهارتهای زندگی در گروه متخصصان تعلیم و تربیت
ز) گروه بندی در برنامه درسی
مهارتهای زندگی
میانگین نظری
میانگین تجربی
df
Sig
t
گویه ز-۱
۳
۴۳/۴
۱۵
۰۰۰/۰
۱۳/۹
گویه ز-۲
۳
۳۷/۴
۱۵
۰۰۰/۰
۸۸/۸
گویه ز-۳
۳
۵۰/۳
۱۵
۰۱۵/۰
۷۳/۲
گویه ز-۴
۳
۶۲/۳
۱۵
۰۰۱/۰
۰۳/۴
گویه ز-۵
۳
۷۵/۲
۱۵
۲۶۱/۰
۱۶/۱-
گویه ز-۶
۳
۵۶/۲
۱۵
۱۱۰/۰
۶۹/۱-
کل طبقه
۳
۵۴/۳
۱۵
۰۰۰/۰
۵۹/۵
همانطور که مشاهده می‌شود مقدار t بدست آمده مربوط به مؤلفه گروه‌بندی مهارتهای زندگی در سطح ۰۵/۰ و با درجه آزادی ۱۵، ۵۹/۵ و معنادار می‌باشد. همچنین مقادیر میانگین تجربی در تمام گویه‌ها به استثنای گویه (ز-۵) و (ز-۶) از میانگین نظری آنها بیشتر است. مقادیر t بدست آمده مربوط به گویه (ز-۵) و گویه (ز-۶)، در سطح ۰۵/۰ و با درجه آزادی ۱۵، به ترتیب ۱۶/۱- و ۶۹/۱- و معنادار نمی‌باشد. بنابراین می‌توان گفت نگرش متخصصان تعلیم و تربیت نسبت به گروه‌بندی برنامه آموزش مهارتهای زندگی عبارت است از:
– برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی بهتر است از فعالیتهای گروهی استفاده شود.
– کار کردن در گروههای کوچک (۴ تا ۶ نفری) در کلاس درس مهارتهای زندگی، می‌تواند تا حد زیادی مفید واقع شود.
– کار کردن در گروهای بزرگ (۸ تا ۱۰ نفری) نیز در کلاس مهارتهای زندگی می‌‌تواند مفید و مؤثر واقع شود.
– متخصصان بر این باورند که بهتر است علایق مشترک دانش‌آموزان- و نه تشخیص معلم از تواناییهای آنان- مبنای گروه‌بندی آموزشی در کلاس مهارتهای زندگی را تشکیل دهد.
– متخصصان بر این باورند که انتخاب اعضای گروه نبایستی براساس یک ویژگی مشترک انجام شود. بعنوان مثال افراد آرام در یک گروه و افراد شلوغ یا جرأت‌ورز در گروه دیگر قرار گیرند.
– اعتقاد متخصصان بر این است که انتخاب اعضای گروه به صورت تصادفی نمی‌تواند مفید واقع شود.
جدول ۴-ب-۸: نتایج آزمون t تک‌نمونه‌ای مربوط به مؤلفه زمان برنامه درسی
مهارتهای زندگی در گروه متخصصان تعلیم و تربیت
س) شیوه‌های تدریس
مهارتهای زندگی
میانگین نظری
میانگین تجربی
df
Sig
t
گویه س-۱
۳
۸۷/۲
۱۵
۴۳۲/۰
۸۰/۰-
گویه س-۲
۳
۰۰/۳
۱۵
۰۰۰/۱
۰۰۰/۰
گویه س-۳
۳
۰۶/۳
۱۵
۷۷۴/۰
۲۹۳/۰
گویه س-۴
۳
۹۳/۳
۱۵
۰۰۰/۰
۵۱/۵
کل طبقه
۳
۲۱/۳
۱۵
۱۰۵/۰
۷۲/۱
همانطور که داده‌های جدول نشان می‌دهد مقادیر t بدست آمده در تمامی گویه‌ها به استثنای گویه (س-۴) مربوط به زمان برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۵/۰ و با درجه آزادی ۱۵، معنی‌دار نیست. همچنین مقادیر میانگین تجربی از میانگین نظری اختلاف کمتری داشته و در گویه‌ س-۱ مقدار میانگین تجربی از میانگین نظری کمتر می‌باشد.
در گوی? س-۴ مقدار t بدست آمده در سطح ۰۵/۰، ۵۱/۵ و معنادار می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت نگرش متخصصان تعلیم و تربیت در زمینه زمان اختصاص یافته به برنامه آموزش مهارتهای زندگی عبارت است از:
– زمان جلسات اختصاص یافته برای یادگیری هر یک از مفاهیم مهارتهای زندگی کافی نمی‌باشد.
– زمان جلسات امکان آن را فراهم نمی‌آورد تا ارزیابی بهتری از آموخته‌های دانش‌آموزان بعمل آید.
– زمان جلسات امکان آن را فراهم نمی‌کند تا معلم با کیفیت بهتری به تدریس مفاهیم درس مهارتهای زندگی بپردازد.
– همچنین متخصصان تعلیم و تربیت بر این باورند که مدیریت زمان جلسات (عدم پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای و غیرضروری) معلم را در پرداختن به مفاهیم اصلی درس مهارتهای زندگی یاری می‌نماید.
جدول ۴-ب-۹: نتایج آزمون t تک‌نمونه‌ای مربوط به مؤلفه فضای آموزشی برنامه درسی
مهارتهای زندگی در گروه متخصصان تعلیم و تربیت
ش) فضای آموزشی
میانگین نظری
میانگین تجربی
df
Sig
t
گویه ش-۱
۳
۰۰/۴
۱۵
۰۰۰/۰
۳۲/۶
گویه ش-۲
۳
۸۱/۳
۱۵
۰۰۰/۰
۹۶/۴
گویه ش-۳
۳
۲۵/۴
۱۵
۰۰۰/۰
۳۱/۷
کل طبقه
۳
۰۲/۴
۱۵
۰۰۰/۰
۹۲/۶
همانطور که در جدول(۴-ب-۹) مشاهده می‌شود مقدار t بدست آمده مربوط به مؤلفه فضای آموزشی برنامه آموزش مهارتهای زندگی در سطح ۰۵/۰ و با درجه آزادی ۱۵، ۹۲/۶ و معنی دار است. همچنین مقادیر میانگین تجربی از میانگین نظری در تمام گویهها بیشتر می باشد. بنابراین می‌توان گفت که متخصصان تعلیم و تربیت بر این باورند که :
۹. کیفیت و کمیت فضای آموزشی مدرسه یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار می دهد.
۱۰. برای یادگیری مفاهیم برنامه درسی مهارتهای زندگی، فضاهای آموزشی خارج از مدرسه مانند اردوها، گردشهای علمی، و … بسیار مفید جلوه می نماید.
جدول ۴- ب -۱۰: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای گویه های مؤلفه اهداف
مهارتهای زندگی در گروه معلمان
الف ـ اهداف آموزش مهارتهای زندگی
میانگین نظری
میانگین تجربی
df
sig
t
گویه الف ـ ۱
۳
۲۱/۳
۶۳
۰۳۰/۰
۲۲/۲
گویه الف ـ ۲
۳
۷۸/۲
۶۳
۰۲۶/۰
۲۸/۲-
گویه الف ـ ۳
۳
۵۹/۲
۶۳
۰۰۰/۰
۰۰/۴-
گویه الف ـ ۴
۳
۴۲/۲
۶۳
۰۰۰/۰
۱۵/۶-
کل طبقه
۳
۷۵/۲
۶۳
۰۰۳/۰
۱۳/۳-
همان طور که در جدول (۴-ب-۱۰) مشاهده میشود مقادیر t بدست آمده مربوط به گویههای اهداف آموزش مهارتهای زندگی در سطح ۰۵/۰ و با درجه آزادی ۶۳ معنادار است. این امر نشان می دهد که اکثر معلمان معتقدند که هدف های درس مهارتهای زندگی بر اساس نیازهای دانش آموزان، نیازهای جامعه ای که دانش آموزان در آن زندگی می کنند، نیازهای دانش آموزان در جامعه آینده، و تغییرات اساسی (اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی) جامعه طراحی و تدوین شده است.
جدول ۴- ب -۱۱: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای گویه های مؤلفه مواد آموزشی
برنامه درسی مهارتهای زندگی در گروه معلمان
الف ـ مواد آموزشی مهارتهای زندگی
میانگین نظری
میانگین تجربی
df
sig
t
گویه ب ـ ۱
۳
۶۵/۲
۶۳
۰۰۳/۰
۰۷/۳-
گویه ب ـ ۲
۳
۸۴/۳
۶۳
۰۰۰/۰
۵۷/۶
گویه ب ـ ۳
۳
۲۳/۳
۶۳
۰۳۵/۰
۱۶/۲
کل طبقه
۳
۲۴/۳
۶۳
۰۰۴/۰
۰۳/۳
همان طور که داده های جدول ( ۴-ب-۱۱) نشان می دهد، مقادیر t بدست آمده برای گویه های مواد آموزشی برنامه مهارتهای زندگی در سطح ۰۵/۰ و با درجه آزادی ۶۳ معنادار است. این امر نشان دهند? این واقعیت است که اکثر معلمان معتقدند که: ـ مواد آموزشی مورد استفاده برای درس مهارتهای زندگی با علایق دانش آموزان سازگار است.
– مواد آموزشی گروهی (فیلم، پوستر، اسلاید و …) و مواد آموزشی انفرادی (برگه های تمرین، مواد کمکی، کتاب درسی و …) یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی را برای دانش آموزان تسهیل می کند.
جدول ۴- ب -۱۲: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای گویه های مؤلفه محتوای
برنامه آموزش مهارتهای زندگی در گروه معلمان
الف ـ محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی
میانگین نظری
میانگین تجربی
df
sig
t
گویه ج ـ ۱
۳
۸۵/۲
۶۳
۱۸۲/۰
۳۵/۱-
گویه ج ـ ۲
۳
۴۵/۲
۶۳
۰۰۰/۰
۲۴/۵-
گویه ج ـ ۳
۳
۶۸/۲
۶۳
۰۰۳/۰
۱۴/۳-
گویه ج ـ ۴
۳
۸۵/۲
۶۳
۲۱۰/۰
۲۶/۱-
گویه ج ـ ۵
۳
۰۱/۳
۶۳
۸۵۹/۰
۱۷۶/۰
گویه ج ـ ۶
۳
۷۱/۲
۶۳
۰۰۷/۰
۷۹/۲-
گویه ج ـ ۷
۳
۹۶/۲
۶۳
۷۹۵/۰
۶۱/۲-
گویه ج ـ ۸
۳
۹۲/۲
۶۳
۳۲۱/۰
۰۰/۱-
کل طبقه
۳
۸۱/۲
۶۳
۰۰۶/۰
۸/۲-
همان طور که در جدول (۴-ب-۱۲) مشاهده می شود، مقادیر t بدست آمده برای گویه های محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی به استثنای گویه های (ج ـ۲، ج ـ۳، ج ـ۶) در سطح ۰۵/۰ و با درجه آزادی ۶۳ معنادار نیست. بنابراین می توان گفت معلمان بر این باورند که: محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی:
– با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی) در حد کافی متناسب نیست.
– با پیشرفت های علمی [و تکنولوژیکی] در سطح جامعه جهانی در حد متوسط تناسب دارد.
– محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با مسائل و مشکلات جامعه تناسب دارد
– با نیازها و رغبتهای دانش آموزان چندان متناسب نیست.
– محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی با توانایی های یادگیری دانش آموزان تناسب چندانی ندارد
– با زندگی واقعی دانش آموزان در حد متوسط تناسب دارد.
– محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی یادگیری سایر دروس را تسهیل نمی کند،
– بین مفاهیم مختلف ارائه شده در درس مهارتهای زندگی ارتباط منطقی و همگرایی وجود ندارد.
جدول ۴- ب -۱۳: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای گویه های مؤلفه فعالیتهای
یادگیری برنامه آموزش مهارتهای زندگی در گروه معلمان
الف ـ فعالیتهای یادگیری
میانگین نظری
میانگین تجربی
df
sig
t
گویه د ـ ۱
۳
۷۶/۲
۶۳
۰۱۰/۰
۶۵/۲-
گویه د ـ ۲
۳
۶۵/۲
۶۳
۰۰۰/۰
۷۲/۳-
گویه د ـ ۳
۳
۷۵/۲
۶۳
۰۰۵/۰
۸۹/۲-
گویه د ـ ۴
۳
۸۵/۲
۶۳
۱۹۷/۰
۳۰/۱-
گویه د ـ ۵
۳
۲۶/۳
۶۳
۰۳۷/۰
۱۳/۲
کل طبقه
۳
۸۶/۲
۶۳
۰۴۹/۰
۰۱/۲-
همان طور که داده های جدول نشان می دهد مقادیر t بدست آمده برای هر یک از گویه های فعالیتهای یادگیری برنامه آموزش مهارتهای زندگی به استثنای گویه (د ـ ۴) در سطح ۰۵/۰ و با درجه آزادی ۶۳ معنی دار است. این امر بیان کننده این واقعیت است که معلمان بر این باورند که:
– فعالیتهای یادگیری انتخاب شده فرصت لازم را برای تمرین هر یک از مهارتها در اختیار دانش آموزان قرار داده و با نیازها و علایق آنها تناسب دارد.
– فعالیتهای یادگیری انتخاب شده برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با معلومات و تجارب فعلی دانش آموزان تناسب دارد.
– در انتخاب فعالیتها برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی به آمادگی (عقلی، جسمی، اجتماعی و عاطفی) دانش آموزان توجه نمی شود این در حالی است که خود دانش آموزان در انتخاب فعالیتهای یادگیری شرکت داده می شوند.
جدول ۴- ب -۱۴: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای گویه های مؤلفه راهبردهای
تدریس برنامه آموزش مهارتهای زندگی در گروه معلمان
ذ ـ شیوه های تدریس
میانگین نظری
میانگین تجربی
df
sig
t
گویه ذ ـ ۱
۳
۴۳/۳
۶۳
۰۰۰/۰
۸۶/۳
گویه ذ ـ ۲
۳
۲۵/۳
۶۳
۰۲۵/۰
۲۹/۲
گویه ذ ـ ۳
۳
۲۰/۳
۶۳
۰۷۴/۰
۸۱/۱
گویه ذ ـ ۴
۳
۲۵/۳
۶۳
۰۱۵/۰
۵۱/۲
کل طبقه
۳
۲۸/۳
۶۳
۰۰۳/۰
۱۰/۳
همان طور که داده های جدول (۴-ب-۱۴) نشان می دهد، مقادیر t بدست آمده برای هر یک از گویه های مربوط به راهبردهای تدریس برنامه مهارتهای زندگی به استثنای گویه (ذ ـ ۳) در سطح ۰۵/۰ و با درجه آزادی ۶۳ معنادار است. بنابراین

پاسخی بگذارید