پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، دانش آموز، دانش آموزان، برنامه درسی

دانلود پایان نامه

می توان گفت معلمان معتقدند که:
– روشهای تدریس آنها دانش آموزان را در فرایند یادگیری (مانند سؤال پرسیدن، بحث کردن) درگیر کرده و با علایق (خواسته ها و ادراکات) آنها سازگار است.
– روشهای تدریس معلم فرصتی برای دانشآموزان فراهم نمیکند تا آنها بطور عملی مهارتهای زندگی را تجربه کنند و در نهایت این که روش های تدریس معلم شرایطی را فراهم می کند که تحت آن شرایط دانش آموزان آزادی عمل بیشتری را در یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی داشته باشند یعنی خود دانش آموز بدون کنترل و مشاهده مستقیم معلم می تواند نبض یادگیری را در دست گیرد.
جدول ۴- ب -۱۵: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای گویه های مؤلفه
ارزشیابی برنامه درسی مهارتهای زندگی در گروه معلمان
ر ـ ارزشیابی
میانگین نظری
میانگین تجربی
df
sig
t
گویه ر ـ ۱
۳
۱۷/۳
۶۳
۰۷۸/۰
۷۹/۱
گویه ر ـ ۲
۳
۹۰/۲
۶۳
۳۹۱/۰
۸۶۴/۰-
گویه ر ـ ۳
۳
۳۵/۳
۶۳
۰۱۱/۰
۶۰/۲
کل طبقه
۳
۱۴/۳
۶۳
۱۰۹/۰
۶۲/۱
همان طور که در جدول(۴-ب-۱۵) مشاهده می شود مقادیر t بدست آمده برای هر یک از گویه های ارزشیابی برنامه درسی مهارتهای زندگی به استثنای گویه (ر ـ ۳) در سطح ۰۵/۰ معنی دار نیست. این امر بیان کننده این واقعیت است که معلمان معتقدند که ارزشیابی درس مهارتهای زندگی به سمت شیوه هایی که مشارکت و همکاری معلم و دانش آموز با یکدیگر را می طلبد گرایش ندارد. همچنین آن ها بر این باورند که در شرایط فعلی از جریان یادگیری دانش آموزان مرحله به مرحله ارزیابی به عمل نمی آید و در نهایت اینکه معلمان اظهار می دارند که خود ارزیابی دانش آموزان در درس مهارت های زندگی می تواند مفید واقع شود.
جدول ۴- ب -۱۶: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای گویه های مؤلفه گروه بندی
دانش آموزان در برنامه آموزش مهارتهای زندگی در گروه معلمان
ز ـ گروه بندی دانش آموزان
میانگین نظری
میانگین تجربی
df
sig
t
گویه ز ـ ۱
۳
۱۴/۴
۶۳
۰۰۰/۰
۲۱/۱۱
گویه ز ـ ۲
۳
۱۰/۴
۶۳
۰۰۰/۰
۸۳/۱۰
گویه ز ـ ۳
۳
۹۲/۲
۶۳
۴۵۰/۰
۷۶/۰-
گویه ز ـ ۴
۳
۸۵/۳
۶۳
۰۰۰/۰
۶۵/۸
گویه ز ـ ۵
۳
۳۲/۳
۶۳
۰۱۴/۰
۵۲/۲
گویه ز ـ ۶
۳
۷۹/۲
۶۳
۱۷۰/۰
۳۸/۱-
کل طبقه
۳
۵۲/۳
۶۳
۰۰۰/۰
۲۳/۸
همان طور که در جدول مشاهده می شود مقادیر t بدست آمده برای گویه های مؤلفه گروه بندی دانش آموزان در برنامه آموزش مهارتهای زندگی به استثنای گویه های (ز ـ۳) و (ز ـ۴) در سطح ۰۵/۰ و با درجه آزادی ۶۳ معنی دار است. بنابراین می توان گفت معلمان بر این باورند که:
– برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی بهتر است از فعالیتهای گروهی استفاده شود.
– کار کردن در گروه های کوچک (۴ تا ۶ نفری) برای دانش آموزان مفید واقع خواهد شد.
– کار کردن در گروه های بزرگ (۸ تا ۱۰ نفری) جهت یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی نمی تواند مفید واقع شود.
– بهتر است در کلاس درس مهارتهای زندگی گروه بندی دانش آموزان بر مبنای علایق مشترک آنها ـ و نه تشخیص معلم ـ انجام گیرد.
– بهتر است انتخاب اعضای گروه در کلاس مهارتهای زندگی بر اساس یک ویژگی مشترک انجام شود (مثلاً افراد آرام در یک گروه و افراد شلوغ یا جرأت ورز در گروه دیگر قرار گیرند).
– انتخاب اعضای گروه بصورت تصادفی (مثلاً متولدین ماه بهمن در یک گروه و …) برای دانش آموزان توصیه نمی شود.
جدول ۴- ب -۱۷: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای گویه های مؤلفه زمان برنامه
آموزش مهارتهای زندگی در گروه معلمان
س ـ زمان برنامه آموزش مهارت های زندگی
میانگین نظری
میانگین تجربی
df
sig
t
گویه س ـ ۱
۳
۷۵/۲
۶۳
۰۱۰/۰
۶۴/۲-
گویه س ـ ۲
۳
۷۸/۲
۶۳
۰۳۰/۰
۲۲/۲-
گویه س ـ ۳
۳
۷۰/۲
۶۳
۰۰۵/۰
۹۳/۲-
گویه س ـ ۴
۳
۳۹/۳
۶۳
۰۰۰/۰
۷۵/۴
کل طبقه
۳
۹۰/۲
۶۳
۲۰۵/۰
۲۸/۱-
همانطور که داده های جدول نشان می دهد مقادیر t بدست آمده در هر یک از گویه های مؤلفه زمان آموزشی درسطح ۰۵/۰ و با درجه آزادی ۶۳ معنی دار است. این امرنشان دهنده این واقعیت است که معلمان بر این باورند که:
– زمان جلسات برای یادگیری هر یک از مفاهیم درس مهارتهای زندگی کافی می باشد.
– زمان جلسات امکان آن را فراهم می آورد که ارزیابی بهتری از آموخته های دانش آموزان را بعمل آید.
– زمان جلسات امکان آن را فراهم می کند تا با کیفیت بهتری به تدریس مفاهیم درس مهارتهای زندگی پرداخته شود.
– زمان جلسات در راستای رسیدن به اهداف درس مهارتهای زندگی به نحو مطلوبی توسط معلم مدیریت و کنترل می شود.
جدول ۴- ب -۱۸: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای گویه های مؤلفه فضای آموزشی
برنامه درسی مهارتهای زندگی در گروه معلمان
ش ـ فضای آموزشی
میانگین نظری
میانگین تجربی
df
sig
t
گویه ش ـ ۱
۳
۵۱/۲
۶۳
۰۰۰/۰
۶۷/۳-
گویه ش ـ ۲
۳
۵۶/۲
۶۳
۰۰۰/۰
۷۲/۳-
گویه ش ـ ۳
۳
۲۰/۴
۶۳
۰۰۰/۰
۰۲/۱۲
همانطورکه در جدول(۴-ب-۱۸) مشاهده می شود مقادیر t بدست آمده برای گویه های مؤلفه فضای آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۵/۰. با درجه آزادی ۶۳ معنی دار است. بنابراین می توان گفت معلمان بر این باورند که:
– فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از کیفیت خوبی برخوردار است.
– فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری این درس کفایت می کند
– فضاهای آموزشی خارج از مدرسه برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی می تواند بسیار مفید واقع شود.
جدول ۴- ب-۱۹: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه
دانش آموزان برای گویه اول مؤلفه اهداف مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۴۰
۴/۶۹
۴/۲۹-
۴۹/۱۸۵
۴
۰۰۰/۰
کم
۷۷
۴/۶۹
۶/۷
متوسط
۱۶۳
۴/۶۹
۶/۹۳
زیاد
۵۱
۴/۶۹
۴/۱۸-
خیلی زیاد
۱۶
۴/۶۹
۴/۵۳-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که مشاهده می شود فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط و کم بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد و تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است، در سایر گروه های متغیر فراوانی های مورد انتظار بیشتر از فراوانی مشاهده شده می باشند. همچنین با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه اول مؤلفه اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درجه آزادی ۴ معنی دار می باشد، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار رد می شود. یعنی بین توزیع (فراوانی های) مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنی دار و آشکاری وجود دارد. بنابراین می توان اذعان داشت که تراکم داده ها در ردیف های متوسط و کم می باشد، پس می توان گفت که اکثر افراد نمونه (دانش آموزان) معتقدند که هدف های درس مهارتهای زندگی آن چنان که می بایست بر اساس نیازهای آن ها طراحی نشده است. در ادامه لازم به توضیح است چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد انتظار می رود که فراوانی های منتظره هر طبقه (گروه) برابر با ۴/۶۹ باشد. همچنین از آن جایی که آزمون تک نمونه ای معلوم می کند که آیا تفاوت میان فراوانی های مورد انتظار و فراوانی های مشاهده شده در گروه نمونه، نظام دار یا حاصل شانس و تصادف است (هومن، ۱۳۸۴، ۲۳۷)، بنابراین می توان گفت با توجه به مقدار آماره خی دو ۴۹/۱۸۵ با درجه آزادی ۴، فرض تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود و انتخاب گروه های متوسط و کم با بیشترین آراء توسط دانش آموزان یک انتخاب نظام دار و مبتنی بر درک و آگاهی می باشد. پس می توان گفت اکثر دانش آموزان با آگاهی از وضعیت اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی در مدارس اظهار می کنند که این اهداف آن چنان که می بایست بر اساس نیازهای آنها طراحی نشده است.
جدول ۴- ب – ۲۰: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه دوم مؤلفه اهداف مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۱۹
۴/۶۹
۴/۵۰-
۵۸/۱۴۹
۴
۰۰۰/۰
کم
۱۰۵
۴/۶۹
۶/۳۵
متوسط
۱۳۲
۴/۶۹
۶/۶۲
زیاد
۷۳
۴/۶۹
۶/۳
خیلی زیاد
۱۸
۴/۶۹
۴/۵۱-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که داده های جدول نشان می دهد فراوانی های مشاهده شده در گروه های کم، متوسط و زیاد بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد و تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد انتظار می رود که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با ۴/۶۹ باشد. همچنین با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه دوم مؤلفه اهداف مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درجه آزادی ۴ معنی دار می باشد. از این رو می توان گفت که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) رد می شود. این امر بدان معناست که بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنادار و آشکاری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و کم، بیشتر از سایر طبقات می باشد. پس می توان گفت که اکثر دانش آموزان با انتخاب نظامدار و مبتنی بر درک و آگاهی هر یک از گروه های متغیر بر این باورند که هدفهای درس مهارتهای زندگی آن چنان که می بایست بر اساس نیازهای جامعه ای که در آن زندگی می کنند طراحی نشده است.
جدول ۴- ب- ۲۱: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه سوم مؤلفه اهداف مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۴۰
۴/۶۹
۴/۲۹-
۹۶/۸۳
۴
۰۰۰/۰
کم
۹۰
۴/۶۹
۶/۲۰
متوسط
۱۲۰
۴/۶۹
۶/۵۰
زیاد
۷۲
۴/۶۹
۶/۲
خیلی زیاد
۲۵
۴/۶۹
۴/۴۴-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که در جدول مشاهده می شود فراوانی های مشاهده شده در گروه های کم، متوسط و زیاد بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های خیلی کم و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با

دیدگاهتان را بنویسید