پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، آموزش مهارت، دانش آموزان، دانش آموز

دانلود پایان نامه

زیاد
۱۷
۴/۶۹
۴/۵۲-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که مشاهده می شود فراوانی های مشاهده شده در گروه های خیلی کم، کم و متوسط بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های خیلی زیاد و زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانیهای مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد.
دادههای جدول نشان می دهد مقدار آماره محاسبه شده برای گویه دوم مؤلفه محتوای آموزش مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار می باشد. این امر بدان معناست که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط، کم و خیلی کم، بیشتر از سایر طبقات می باشد. بنابراین می توان اذعان داشت که اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه تصادفی گروه های متغیر معتقدند که محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی به اندازه کافی با پیشرفت های علمی [و تکنولوژیکی] در سطح جامعه جهانی تناسب ندارد.
جدول ۴- ب- ۲۸: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گوی? سوم مؤلفه محتوای آموزش مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۴۵
۴/۶۹
۴/۲۴-
۸۴/۳۹
۴
۰۰۰/۰
کم
۷۳
۴/۶۹
۶/۳
متوسط
۱۱۰
۴/۶۹
۶/۴۰
زیاد
۷۲
۴/۶۹
۶/۲
خیلی زیاد
۴۷
۴/۶۹
۴/۲۲-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور داده های جدول نشان می دهد فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط، کم و زیاد، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد. یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. علاوه بر این در گروه های خیلی کم و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد.
همچنین با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه سوم مؤلفه محتوای آموزش مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار می باشد می توان اذعان داشت فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و کم، بیشتر از سایر طبقات می باشد. بنابراین می توان گفت که اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظامدار گروه های متغیر براین باورند که محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی در حد متوسط و نه آنچنان که می بایست، با مسائل و مشکلات جامعه تناسب دارد.
جدول ۴- ب- ۲۹: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گوی? چهارم مؤلفه محتوای آموزش مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۵۳
۴/۶۹
۴/۱۶-
۳۹/۱۱۷
۴
۰۰۰/۰
کم
۸۱
۴/۶۹
۶/۱۱
متوسط
۱۳۹
۴/۶۹
۶/۶۹
زیاد
۵۷
۴/۶۹
۴/۱۲-
خیلی زیاد
۱۷
۴/۶۹
۴/۵۲-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که در جدول مشاهده می شود فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط و کم، بیشتر از فراوانیهای مورد انتظار همان گروهها می باشد یعنی تراکم افراد در این گروهها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروههای خیلی کم، زیاد و خیلی زیاد فراوانیهای مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. علاوه بر این داده های جدول نشان می دهد مقدار آماره محاسبه شده برای گویه چهارم مؤلفه محتوای آموزش مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار می باشد. این امر بدان معناست که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و کم، بیشتر از سایر طبقات می باشد. بنابراین می توان گفت که اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه تصادفی گروه های متغیر بر این باورند که محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی در حد متوسط و نه آنچنان که می بایست، با نیازها و رغبت های آن ها تناسب دارد.
جدول ۴- ب- ۳۰: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه پنجم مؤلفه محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۲۲
۴/۶۹
۴/۴۷-
۰۳/۱۳۹
۴
۰۰۰/۰
کم
۷۴
۴/۶۹
۶/۴
متوسط
۱۳۹
۴/۶۹
۶/۶۹
زیاد
۸۹
۴/۶۹
۶/۱۹
خیلی زیاد
۲۳
۴/۶۹
۴/۴۶-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که دادههای جدول(۴-ب-۳۰ )نشان میدهد فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط، زیاد و کم، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. علاوه بر این در گروه های خیلی کم و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد انتظار می رود که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه پنجم مؤلفه محتوای آموزش مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار است. بنابراین می توان گفت فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. این امر بدین معنی است که بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنادار و آشکاری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و زیاد، بیشتر از سایر طبقات است. پس می توان اذعان داشت که اکثر دانش آموزان با انتخاب نظامدار و آگاهانه هر یک از گروه های متغیر، معتقدند که محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی در حد مناسب و متوسطی با توانایی های یادگیری آنها تناسب دارد.
جدول ۴- ب- ۳۱: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه ششم مؤلفه محتوای آموزش مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۵۱
۴/۶۹
۴/۱۸-
۶۹/۷۲
۴
۰۰۰/۰
کم
۸۳
۴/۶۹
۶/۱۳
متوسط
۱۱۹
۴/۶۹
۶/۴۹
زیاد
۷۰
۴/۶۹
۶/۰
خیلی زیاد
۲۴
۴/۶۹
۴/۴۵-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همانطور که در جدول (۴-ب-۳۱ ) مشاهده میشود فراوانیهای مشاهده شده در گروههای متوسط، کم و زیاد، بیشتر از فراوانیهای مورد انتظار همان گروهها میباشد و تراکم افراد در این گروهها بیشتر از سایر طبقات است. علاوه بر این در گروههای خیلی کم و خیلی زیاد فراوانیهای مشاهده شده کمتر از فراوانیهای مورد انتظار میباشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد انتظار می رود که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. همچنین دادههای جدول نشان میدهد مقدار آماره محاسبه شده برای گویه ششم مؤلفه محتوای آموزش مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار است. این امر بدان معناست که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنی دار و آشکاری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و کم، بیشتر از سایر طبقات است. پس میتوان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و منطقی گروه های متغیر بر این باورند که محتوای درس مهارتهای زندگی تناسب چندانی با زندگی واقعی آنها دارد.
جدول ۴- ب- ۳۲: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه هفتم مؤلفه محتوای آموزش مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۸۹
۴/۶۹
۶/۱۹
۹۲/۴۸
۴
۰۰۰/۰
کم
۷۹
۴/۶۹
۶/۹
متوسط
۱۰۱
۴/۶۹
۶/۳۱
زیاد
۴۵
۴/۶۹
۴/۲۴-
خیلی زیاد
۳۳
۴/۶۹
۴/۳۶-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که در جدول مشاهده می شود فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط، خیلی کم و کم، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های زیاد و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. علاوه بر این داده های جدول نشان می دهد مقدار آماره محاسبه شده برای گویه هفتم مؤلفه محتوای آموزش مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار می باشد. این امر بدان معناست که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط، خیلی کم و کم، بیشتر از سایر طبقات است. بنابراین می توان اذعان داشت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه بر حسب تصادف گروه های متغیر، بر این باورند که محتوای درس مهارتهای زندگی کمک چندانی به یادگیری سایر دروس نمی کند.
جدول ۴- ب- ۳۳: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به

پاسخی بگذارید