پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، برنامه درسی، اولویت‌بندی، اولویت بندی

دانلود پایان نامه

کم
۹۳
۴/۶۹
۶/۲۳
۸۳/۸۸
۴
۰۰۰/۰
کم
۱۱۳
۴/۶۹
۶/۴۳
متوسط
۸۲
۴/۶۹
۶/۱۲
زیاد
۴۳
۴/۶۹
۴/۲۶-
خیلی زیاد
۱۶
۴/۶۹
۴/۵۳-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که داده های جدول نشان می دهد فراوانی های مشاهده شده در گروه های کم، خیلی کم و متوسط، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد. یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های زیاد و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد، می توان انتظار داشت که فراوانی منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. علاوه بر این داده های جدول نشان می دهد مقدار محاسبه شده برای گویه اول مؤلفه فضای آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار است. این امر بدان معناست که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط، کم و خیلی کم بیشتر از سایر طبقات است. بنابراین می توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب نظام دار و آگاهانه هر یک از گروه های متغیر معتقدند که فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از کیفیت خوبی برخوردار نیست.
جدول ۴- ب- ۵۷: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه دوم مؤلفه فضای آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۷۲
۴/۶۹
۶/۲
۹۵/۵۸
۴
۰۰۰/۰
کم
۹۸
۴/۶۹
۶/۲۸
متوسط
۱۰۰
۴/۶۹
۶/۳۰
زیاد
۵۳
۴/۶۹
۴/۱۶-
خیلی زیاد
۲۴
۴/۶۹
۴/۴۵-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که در جدول مشاهده میشود فراوانیهای مشاهده شده در گروههای متوسط، کم و خیلی کم، بیشتر از فراوانیهای مورد انتظار همان گروه ها می باشد. یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های زیاد و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به صورت تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. با توجه به این که مقدار آمار? محاسبه شده برای گویه دوم مؤلفه فضای آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط، کم و خیلی کم، بیشتر از سایر طبقات است. از این رو می توان اذعان داشت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه انتخاب تصادفی هر یک از گروه های متغیر بر این باورند که فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی کفایت نمی کند.
جدول ۴- ب- ۵۸: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه سوم مؤلفه فضای آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۲۴
۴/۶۹
۴/۴۵-
۷۹/۱۵۳
۴
۰۰۰/۰
کم
۲۵
۴/۶۹
۴/۴۴
متوسط
۵۹
۴/۶۹
۴/۱۰
زیاد
۹۲
۴/۶۹
۶/۲۲
خیلی زیاد
۱۴۷
۴/۶۹
۶/۷۷
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که در جدول(۴-ب-۵۸) مشاهده می شود فراوانی های مشاهده شده در گروه های زیاد و خیلی زیاد، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد. یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های خیلی کم، کم و متوسط، فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. علاوه بر این داده های جدول نشان می دهد مقدار بدست آمده برای گویه سوم مؤلفه فضای آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنیدار است. این امر بدان معناست که فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروههای متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد میشود. یعنی بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های زیاد و خیلی زیاد بیشتر از سایر طبقات می باشد. بنابراین می توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار هر یک از گروه های متغیر معتقدند که فضاهای آموزشی خارج از مدرسه (اردوها، گردش های علمی و …) برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی می تواند بسیار مفید و مؤثر واقع شود.
ج) اولویت‌بندی اهمیت عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی و زیر مؤلفه های آنها از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش‌آموزان
اولویت‌بندی اهمیت عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی در پژوهش حاضر از طریق آزمون فریدمن انجام شد. این اولویت‌بندی به تفکیک گویه‌های هر مؤلفه و به تفکیک ۹ مؤلفه برنامه درسی مهارتهای زندگی به طور جداگانه از دیدگاه گروههای مورد مطالعه بررسی شده است. در نمودار زیر نحوه اولویت‌بندی عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی به وضوح نشان داده شده است.
۱- اولویت‌بندی اهمیت عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی
به تفکیک گویه‌های هر مؤلفه از دیدگاه:
۲- اولویت‌بندی اهمیت عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی
به تفکیک ۹ مؤلفه برنامه درسی از دیدگاه:
۱- اولویت‌بندی اهمیت عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی به تفکیک گویه‌های هر مؤلفه از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش‌آموزان
جدول ۴-ج-۱: نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت‌بندی عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی به تفکیک گویه‌های هر مؤلفه از دید متخصصان تعلیم و تربیت
الفـاهداف مهارتهای زندگی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
ذـراهبردهای تدریس
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
گویه الف-۱
۹۷/۲
اول
۳
۰۸/۹
۰۲۸/۰
گویه ذ-۳
۸۸/۲
اول
۳
۵۱/۱۸
۰۰۰/۰
گویه الف-۲
۶۳/۲
دوم
گویه ذ-۲
۸۴/۲
دوم
گویه الف-۳
۵۳/۲
سوم
گویه ذ-۱
۶۶/۲
سوم
گویه الف-۴
۸۸/۱
چهارم
گویه ذ-۴
۶۳/۱
چهارم
بـ مواد آموزشی مهارتهای زندگی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
رـ ارزشیابی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
گویه ب-۳
۴۱/۲
اول
۲
۶۴۸/۶
۰۳۵/۰
گویه ر-۱
۲۸/۲
اول
۲
۷۹/۴
۰۹۱/۰
گویه ب-۱
۸۱/۱
دوم
گویه ر-۲
۰۶/۲
دوم
گویه ب-۲
۷۸/۱
سوم
گویه ر-۳
۶۶/۱
سوم
جـ محتوای مهارتهای زندگی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
ز ـ گروه بندی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
گویه ج-۵
۱۶/۵
اول
۷
۷۱/۱۴
۰۴۰/۰
گویه ز-۱
۹۷/۴
اول
۵
۸۱/۴۵
۰۰۰/۰
گویه ج-۸
۱۶/۵
اول
گویه ز-۲
۹۱/۴
دوم
گویه ج-۴
۹۷/۴
دوم
گویه ز-۴
۶۳/۳
سوم
گویه ج-۷
۶۶/۴
سوم
گویه ز-۳
۲۸/۳
چهارم
گویه ج-۳
۵۰/۴
چهارم
گویه ز-۵
۲۲/۲
پنجم
گویه ج-۶
۴۱/۴
پنجم
گویه ز-۶
۰۰/۲
ششم
گویه ج-۱
۱۶/۴
ششم
گویه ج-۲
۰۰/۳
هفتم
دـ فعالیت های یادگیری
مهارتهای زندگی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
س ـ زمان آموزشی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
گویه د-۴
۲۵/۳
اول
۴
۴۷/۶
۱۶۶/۰
گویه س-۴
۴۴/۳
اول
۳
۲۵/۲۰
۰۰۰/۰
گویه س-۳
۳۱/۲
دوم
گویه د-۵
۲۵/۳
اول
گویه س-۲
۲۲/۲
سوم
گویه د-۳
۰۶/۳
دوم
گویه س-۱
۰۳/۲
چهارم
ش – فضای آموزشی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
گویه د-۱
۹۴/۲
سوم
گویه ش-۳
۳۴/۲
اول
۲
۲۵/۹
۰۱۰/۰
گویه ش-۱
۹۷/۱
دوم
گویه د-۲
۵۰/۲
چهارم
گویه ش-۲
۶۹/۱
سوم
۱. نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت‌بندی گویه‌های مربوط به مؤلفه اهداف برنامه درسی آموزش مهارتهای زندگی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت نشان می‌دهد که تناسب اهداف با نیازهای دانش‌آموزان، با میانگین رتبه ۹۷/۲ در اولویت اول؛ تناسب اهداف با نیازهای جامعه، با میانگین رتبه ۶۳/۲ در اولویت دوم؛ تناسب اهداف با نیازهای دانش‌آموزان در جامعه آینده با میانگین رتبه ۵۳/۲ در اولویت سوم و تناسب اهداف با تغییرات اساسی (اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی) جامعه، با میانگین رتبه ۸۸/۱ در اولویت چهارم و آخر معنی‌دار است.
۲. همانطور که در ستون میانگین رتبه گویه‌های مربوط به مؤلفه مواد آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی دیده می‌شود، اولویت معنی‌داری اول به انتخاب مواد آموزشی متناسب با علایق دانش‌آموزان با میانگین رتبه ۴۱/۲، دوم به تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با استفاده از مواد آموزشی گروهی (فیلم، پوستر، اسلاید و…) با میانگین رتب? ۸۱/۱، سوم به تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با استفاده از مواد آموزشی انفرادی (برگه‌های تمرین، مواد کمکی، کتاب درسی و…) با میانگین رتب? ۷۸/۱، اختصاص دارد.
۳. اولویت‌بندی گویه‌های مؤلفه مربوط به محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی از سوی متخصصان تعلیم و تربیت به این صورت است که در اولویت اول تناسب محتوای برنامه درسی با توانایی‌های یادگیری دانش‌آموزان و وجود ارتباط منطقی (همگرایی) بین محتوای ارائه شده در برنامه درسی مهارتهای زندگی هر دو با میانگین رتب? ۱۶/۵، دوم تناسب محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با نیازها و رغبت‌های دانش‌آموزان با رتبه متوسط ۹۷/۴، سوم تسهیل یادگیری سایر دروس از طریق محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۶۶/۴، چهارم تناسب محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی با مسائل (مشکلات) جامعه با

دیدگاهتان را بنویسید