پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، برنامه درسی، دانش آموزان، اولویت بندی

دانلود پایان نامه

رتبه متوسط ۵۰/۴، پنجم تناسب محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با زندگی واقعی دانش‌آموزان با میانگین رتب? ۴۱/۴، ششم تناسب محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی) با رتبه متوسط ۱۶/۴، و هفتم تناسب محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی در سطح جامعه جهانی با کمترین میانگین رتب? ۰۰/۳، معنی‌دار است.
۴. همانطور که در ستون میانگین‌ رتبه‌های گویه‌های مربوط به مؤلفه‌ فعالیتهای یادگیری مهارتهای زندگی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت مشخص است اولویت اول معنی‌داری به انتخاب فعالیتهای یادگیری براساس آمادگی (عقلی، جسمی، اجتماعی و عاطفی) دانش‌آموزان و شرکت فعال دانش‌آموزان در انتخاب فعالیتهای یادگیری هر دو با میانگین رتبه ۲۵/۳، دوم به تناسب فعالیتهای یادگیری با معلومات و تجارب فعلی دانش‌آموزان با میانگین رتب? ۰۶/۳، سوم به قرار دادن فرصت لازم در اختیار دانش‌آموزان برای تمرین مهارتهای زندگی از طریق انتخاب مناسب فعالیتهای یادگیری با میانگین رتبه ۹۴/۲، و چهارم به تناسب فعالیتهای یادگیری با نیازها و علایق دانش‌آموزان با کمترین میانگین رتبه ۵۰/۲ اختصاص دارد.
۵. اولویت‌بندی گویه‌های مربوط به مؤلفه راهبردهای تدریس مهارتهای زندگی بدین صورت است که اولویت اول معناداری به فراهم آوردن فرصتهایی برای دانش‌آموزان جهت تجربه عملی مهارتهای زندگی از طریق انتخاب روشهای تدریس مناسب با میانگین رتب? ۸۸/۲، دوم به سازگاری روش‌های تدریس با علایق (خواسته‌ها و ادراکات) دانش‌آموزان با میانگین رتبه ۸۴/۲، سوم به درگیر نمودن دانش‌آموزان در فرایند یادگیری از طریق بکارگیری روشهای تدریس فعال با میانگین رتب? ۶۶/۲، و اولویت آخر و چهارم به ارائه آزادی عمل بیشتر به دانش‌آموزان برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق انتخاب روشهای تدریس مناسب با کمترین میانگین رتب? ۶۳/۱ اختصاص یافته است.
۶. در رابطه با گویه‌های مربوط به مؤلفه‌ ارزشیابی در برنام? آموزش مهارتهای زندگی، اولویت اول معنی‌داری به ارزشیابی در برنامه براساس مشارکت و همکاری معلم و دانش‌آموزان با میانگین رتب? ۲۸/۲، دوم به اهمیت بالای ارزیابی فرایند یادگیری دانش‌آموزان نسبت به ارزیابی محصول نهایی در برنامه آموزش مهارتهای زندگی با میانگین رتب? ۰۶/۲، و اولویت آخر و سوم به مفید واقع شدن خود ارزیابی دانش‌آموزان در برنامه درسی مهارتهای زندگی با کمترین میانگین رتبه ۶۶/۱، اختصاص یافته است.
۷. همانطور که در ستون میانگین رتبه‌های گویه‌های مربوط به مؤلفه گروه‌بندی در برنامه آموزش مهارتهای زندگی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت مشخص است، اولویت اول معنی‌داری به استفاده از فعالیتهای گروهی برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۹۷/۴، دوم به مفید واقع شدن کار در گروههای کوچک (۴ تا ۶ نفر) برای دانش‌آموزان با میانگین رتبه ۹۱/۴، سوم به گروه‌بندی آموزشی بر مبنای علایق مشترک دانش‌آموزان – و نه تشخیص معلم از توانایی‌های آنان- با میانگین رتبه ۶۳/۳، چهارم به مفید واقع شدن کار در گروههای بزرگ (۸ تا ۱۰ نفر) برای دانش‌آموزان با میانگین رتب? ۲۸/۳، پنجم به انتخاب اعضای گروه براساس یک ویژگی مشترک با میانگین رتبه ۲۲/۲، و اولویت آخر و ششم به انتخاب اعضای گروه به صورت تصادفی با کمترین میانگین رتبه ۰۰/۲ اختصاص دارد.
۸. در مورد مؤلفه مربوط به زمان برنامه درسی مهارتهای زندگی نیز اولویت‌بندی گویه‌های این مؤلفه از سوی متخصصان تعلیم و تربیت بدین صورت است که در اولویت اول تمرکز معلم به مفاهیم اصلی درس مهارتهای زندگی از طریق مدیریت زمان جلسات با میانگین رتب? ۴۴/۳، دوم کفایت زمان جلسات برای تدریس بهتر مفاهیم درس مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۳۱/۲، سوم کفایت زمان جلسات برای ارزیابی بهتر از آموخته‌های دانش‌آموزان در کلاس مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۲۲/۲، و چهارم کفایت زمان جلسات برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با کمترین میانگین رتب? ۰۳/۲ معنی‌دار است.
۹. اولویت‌بندی گویه‌های مربوط به مؤلفه فضای آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی بدین صورت است که اولویت اول معناداری به مفید واقع شدن فضاهای آموزشی خارج از مدرسه برای یادگیری مفاهیم برنامه درسی مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۳۴/۲، دوم به تأثیر کیفیت فضای آموزشی مدرسه در یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با میانگین رتب? ۹۷/۱ و اولیت آخر و سوم به تأثیر کمیت فضای آموزشی مدرسه در یادگیری مفاهیم برنامه درسی مهارت های زندگی با میانگین رتبه ۶۹/۱ اختصاص یافته است.
جدول ۴- ج-۲- نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت بندی عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی به تفکیک اهمیت گویه های هر مؤلفه از دید معلمان
الفـ اهداف مهارتهای زندگی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
ذـ راهبردهای تدریس
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
گویه الف- ۱
۳۰/۳
اول
۶۰/۵۹
۳
۰۰۰/۰
گویه ذ-۱
۷۵/۲
اول
۶۱/۷
۳
۰۴۵/۰
گویه الف- ۲
۵۵/۲
دوم
گویه ذ-۴
۵۰/۲
دوم
گویه الف- ۳
۱۹/۲
سوم
گویه ذ-۲
۴۳/۲
سوم
گویه الف- ۴
۹۶/۱
چهارم
گویه ذ-۳
۳۲/۲
چهارم
بـ مواد آموزشی مهارتهای زندگی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
رـ ارزشیابی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
گویه ب -۲
۵۴/۲
اول
۸۵/۴۵
۲
۰۰۰/۰
گویه ر-۳
۲۶/۲
اول
۳۳/۱۴
۲
۰۰۱/۰
گویه ب – ۳
۹۸/۱
دوم
گویه ر-۱
۰۲/۲
دوم
گویه ب – ۱
۴۸/۱
سوم
گویه ر-۲
۷۲/۱
سوم
جـ محتوای مهارتهای زندگی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
ز ـ گروه بندی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
گویه ج-۵
۰۸/۵
اول
۸۶/۳۱
۷
۰۰۰/۰
گویه ز-۲
۵۳/۴
اول
۶۳/۱۱۲
۵
۰۰۰/۰
گویه ج-۸
۸۴/۴
دوم
گویه ز-۱
۵۰/۴
دوم
گویه ج-۷
۸۳/۴
سوم
گویه ز-۴
۹۸/۳
سوم
گویه ج-۱
۸۲/۴
چهارم
گویه ز-۵
۲۳/۳
چهارم
گویه ج-۴
۷۰/۴
پنجم
گویه ز-۶
۴۵/۲
پنجم
گویه ج-۶
۲۶/۴
ششم
گویه ز-۳
۳۰/۲
ششم
گویه ج-۳
۰۴/۴
هفتم
گویه ج-۲
۴۴/۳
هشتم
دـ فعالیت های یادگیری
مهارتهای زندگی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
س ـ زمان آموزشی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
گویه د-۵
۷۱/۳
اول
۰۳/۲۷
۴
۰۰۰/۰
گویه س-۴
۳۰/۳
اول
۰۰/۵۳
۳
۰۰۰/۰
گویه س-۲
۲۹/۲
دوم
گویه د-۴
۰۵/۳
دوم
گویه س-۱
۲۳/۲
سوم
گویه د-۳
۸۰/۲
سوم
گویه س – ۳
۱۹/۲
چهارم
ش – فضای آموزشی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
گویه د-۱
۷۹/۲
چهارم
گویه ش-۳
۷۷/۲
اول
۷۸/۷۷
۲
۰۰۰/۰
گویه ش-۲
۶۲/۱
دوم
گویه د-۲
۶۴/۲
پنجم
گویه ش-۱
۶۱/۱
سوم
۱. همان طور که نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت بندی گویههای مربوط به اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی از دیدگاه معلمان نشان می دهد اولویت اول معنیداری به طراحی هدفهای درسی مهارتهای زندگی بر اساس نیازهای دانش آموزان با میانگین رتبه ۳۰/۳، دوم به تناسب اهداف برنامه درسی زندگی با نیازهای جامعه ای که دانش آموزان در آن زندگی می کنند با میانگین رتبه ۵۵/۲، سوم به تناسب اهداف برنامه آموزش مهارتهای زندگی با نیازهای جامعه آیند? دانش آموزان با میانگین رتب? ۱۹/۲ و اولویت چهارم و آخر به تناسب هدف های درس مهارتهای زندگی با تغییرات اساسی (اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی) جامعه با میانگین رتب? ۹۶/۱ اختصاص دارد.
۲. اولویت بندی گویه های مواد آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی بدین صورت است که در اولویت اول تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق بکارگیری مواد آموزشی گروهی (فیلم، پوستر، اسلاید و …) با میانگین رتبه ۵۴/۲، دوم تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی بوسیله مواد آموزشی انفرادی (برگه های تمرین، مواد کمکی، کتاب درسی و …) با میانگین رتبه ۹۸/۱ و اولویت سوم و آخر سازگاری مواد آموزشی مورد استفاده برای درس مهارتهای زندگی با علایق دانش آموزان با میانگین رتبه ۴۸/۱ معنی دار می باشد.
۳. ستون میانگین رتبه های گویه های مربوط به محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی از طریق آزمون فریدمن و از دیدگاه معلمان نشان می دهد که اولویت اول معنی داری به تناسب محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی با تواناییهای یادگیری دانش آموزان با میانگین رتب? ۰۸/۵، دوم به وجود ارتباط منطقی (همگرایی) بین مفاهیم مختلف اراده شده در برنامه درسی مهارتهای زندگی با میانگین رتب? ۸۴/۴، سوم به تسهیل یادگیری سایر دروس به وسیله محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۸۳/۴، چهارم به تناسب محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی) با میانگین رتب? ۸۲/۴، پنجم به تناسب محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با نیازها و رغبت های دانش آموزان با میانگین رتبه ۷۰/۴، ششم به تناسب محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی با زندگی واقعی دانش آموزان با میانگین رتب? ۲۶/۴، هفتم به تناسب محتوای درس مهارتهای زندگی با مسائل و مشکلات جامعه با میانگین رتبه ۰۴/۴، و در نهایت اولویت هشتم و آخر به تناسب محتوای برنام? آموزش مهارتهای زندگی با پیشرفتهای علمی [و تکنولوژیکی] در سطح جامعه جهانی با میانگین رتبه ۴۴/۳ اختصاص دارد.
۴. رتبه بندی اولویت مؤلفه فعالیتهای یادگیری برنامه آموزش مهارتهای زندگی بدین صورت است که شرکت دادن خود دانش آموزان در انتخاب فعالیتهای یادگیری با میانگین رتب? ۷۱/۳ در اولویت اول، توجه به آمادگی (عقلی، جسمی، اجتماعی و عاطفی) دانشآموزان در انتخاب فعالیتهای یادگیری درس مهارتهای زندگی با میانگین رتب? ۰۵/۳ در اولویت دوم، تناسب فعالیتهای یادگیری انتخاب شده با معلومات و تجارب فعلی دانش آموزان با میانگین رتب? ۸۰/۲ در اولویت سوم، فراهم شدن فرصت لازم برای دانش آموزان جهت تمرین هر یک از مهارتها بوسیله فعالیتهای یادگیری با میانگین رتب? ۷۹/۲ در اولویت چهارم، و تناسب فعالیتهای یادگیری انتخاب شده با نیازها و علایق دانش آموزان با میانگین رتب? ۶۴/۲ در اولویت پنجم و آخر معنیدار است.
۵. در مؤلفه راهبردهای تدریس برنامه درسی مهارتهای زندگی اولویت اول معنی داری به درگیری دانش آموزان در فرایند یادگیری بواسطه روش های تدریس معلم با

پاسخی بگذارید