پایان نامه ارشد درباره رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و انواع رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پایان نامه

4. بررسی نقش تحصیلات و سابقه کار کارکنان در رابطه بین میزان تعهد سازمانی و ابعاد آن با میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.


1-4-2)اهداف کاربردی:
بهره برداری از نتایج تحقیق در جهت ارایه پیشنهاداتی در راستای بهبود رفتار شهروندی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.
1-5 ) چهارچوب نظری
چهارچوب نظری، بنیانی است که تمامی پژوهش برآن استوار می شود . این چهارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی، و پرورده، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی است که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه ی تحقیق، شناسایی شده اند. چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی که مبانی این روابط هستند رامی پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همان گونه که بررسی پیشینه، مبانی چهارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ، 1388). تحقیقات زیادی پیرامون متغییر های تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. یکی از این متغیر ها، تعهد سازمانی است. میزان تعهد کارکنان به سازمان می تواند با بروز انواع رفتار شهروندی سازمانی مرتبط باشد. به عبارت دیگر، می توان گفت یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل مرتبط با بروز رفتار شهروندی سازمانی، میزان تعهد سازمانی کارکنان است (Nadim etal., 2004). مایرو همکاران(2002) بیان کردند که از میان مؤلفه های تعهد سازمانی، ابتدا تعهد عاطفی و بعد از آن تعهد هنجاری بیشترین رابطه را با رفتار شهروندی سازمانی دارد و تعهد مستمر هیچ گونه رابطه ای نداشت (Meyer etal., 2002). آلوتیبی (2005) ارتباط رضایت شغلی، درک عدالت و تعهد سازمانی را بر رفتارهای شهروندی سازمانی بررسی کرد و به این نتیجه دست یافت که فقط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارد. نتایج پژوهش چیا و تسای(2007) حاکی از آن بود که تعهد سازمانی رابطه بین برنامه های مشارکت درسود و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل میکند. به عبارت دیگر، رابطه بین برنامه های مشارکت در سود با رفتارشهروندی سازمانی به وسیله تعهد سازمانی بالا به خوبی تبیین خواهد شد. یانگ و آرون(2010) نیز دریافتند که رابطه عمیقی بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی وجود دارد. نتایج پژوهش آنتونیا و همکاران (2011) نیز نشان داد تعهد هنجاری و تعهد عاطفی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. زهیر و همکاران (2012)، محمد(2012)، سجارودین و همکاران(2013)، اونال(2013) ودوروتا(2014) نیز در تحقیقات خود دریافتند که رابطه مثبتی بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. به این ترتیب می توان بیان کرد که رابطه دومتغیر از یک پیشینه نظری بسیار قوی برخوردار بوده و در نتیجه مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر است:
تعهد سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی
تحصیلات
سابقه کار
شکل (1-1) : مدل مفهومی تحقیق
1-7 ) فرضیه های تحقیق
با توجه به مدل مفهومی تحقیق حاضر، فرضیه های به شرح زیر است :
1-بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی درسازمان تامین اجتماعی رابطه وجوددارد.
2-بین تعهد مستمر با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی رابطه وجوددارد.
3-بین تعهد عاطفی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی رابطه وجوددارد.
4-بین تعهد هنجاری با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی رابطه وجوددارد.
5-متغیر سابقه کار رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می کند .
6- متغیر تحصیلات رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می کند .
1-8 ) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
1-7-2)متغیر مستقل (تعهد سازمانی):
تعهد سازمانی یک متغیره چندسازه ای می باشد که احساس تعلق کارمندان را به سازمان شان نشان می دهد. از نظر میر و آلن تعهد سازمانی دارای سه بعد می باشد: عاطفی، هنجاری ومستمر. کارکنان درسازمان می مانند چون احساس می کنند که می خواهند در سازمان بمانند یا نیاز دارند درسازمان بمانندودرنهایت اینکه بایستی درسازمان بمانند (Markovits & et al,2008 ).
تعهد سازمانی با ابعاد سه گانه زیر اندازه گیری شده است:
تعهد عاطفی: وابستگی عاطفی فرد به سازمان، همخوانی با آن و مشارکت در فرآیندهای سازمانی.