پایان نامه ارشد درباره رفتار شهروندی سازمانی و سازمان تامین اجتماعی

دانلود پایان نامه

000/0
تحصیلات
178/0
005/0
با توجه به جدول( 4 – 13 ) مشاهده می شود که در مرحله اول مدل شامل متغیرهای تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است که مقدار سطح معنی داری مدل بدست آمده کمتر از پنج صدم می باشد یعنی مدل رگرسیون خطی بدست آمده معنی دار بوده و می توان گفت که بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد که میزان ارتباط بین دو متغیر برابر 478/0 است. با ورود متغیر سابقه کار مدل دوم حاصل می شود؛ همانطور که ملاحظه می شود این مدل نیز معنی دار و خطی است؛ ورود متغیر تحصیلات در مدل باعث ایجاد تغییر در میزان ارتباط متغیرها می گردد به طوری که میزان آن از 478/0 به 510/0 می رسد و همچنین میزان تغییرات ضریب تعیین در حدود 1/3 درصد می باشد. سطوح معنی داری ضرایب بتا در دو مدل کمتر از پنج صدم می باشد بیانگر معنی دار بودن هر دو متغیر تعهد سازمانی و سابقه کار در مدل نهایی است( 05/0 > 005/0 Sig = ) . سطوح معنی داری ضرایب بتا در دو مدل بیانگر معنی دار بودن هر دو متغیر در مدل نهایی است. به این ترتیب می توان گفت که فرایند تحصیلات رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می کند و فرضیه تایید می شود. علامت مثبت ضریب بتای متغیر تحصیلات بیانگر این است که هرچقدر تحصیلات کارکنان بالاتر رود رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی تقویت می گردد. همچنین آماره دوربین واتسون برابر 163/2 می باشد، که بیان کننده عدم خود همبستگی بین پسماند های معادله برآورد شده می باشد.
فصل پنجم
تجزیه وتحلیل داده ها

5-1) مقدمه
در این فصل ابتدا نتایج بررسی متغیرها و فرضیه های پژوهش بصورت خلاصه ارائه می گردد، سپس بر مبنای نتایج بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی پیشنهادات تحقیق در دوبخش یعنی پیشنهادات حاصل از بررسی فرضیه ها ارائه می گردد. این فصل با پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی خاتمه می یابد.
5-2) نتایج آمار توصیفی
بر اساس توصیف و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده می توان گفت:
1.متغیر تعهد سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان دارای میانگین 45/3 و انحراف معیار 422/0 است که نشان می دهد که این متغیراز نظرپاسخ دهندگان بیشتر از میانگین مورد انتظار(3)است. هچنین در بین ابعاد سه گانه تعهد سازمانی بعد تعهد عاطفی دارای بیشترین میانگین است و بعد های تعهد هنجاری و تعهد مستمر در رتبه ای بعدی هستند.
2. متغیر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان دارای میانگین 88/3 و انحراف معیار 439/0 است که نشان می دهد که این متغیراز نظرپاسخ دهندگان بیشتر از میانگین مورد انتظار(3)است. هچنین در بین ابعاد پنج گانه رفتار شهروندی سازمانی بعد وجدان کاری دارای بیشترین میانگین است و بعد های نزاکت، نوعدوستی، جوانمردی واداب اجتماعی در رتبه ای بعدی هستند.
5-3) نتایج آمار استنباطی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دادکه همبستگی مثبت ومعنی داری بین دو متغیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی وجوددارد. به طوری که مقدار ضریب همبستگی پیرسون برابر 8/47 درصد می باشد که درسطح 05/0 درصد معنی داراست. درنتیجه می توان گفت که تعهد سازمانی ورفتار شهروندی سازمانی دارای رابطه مثبت ومعنی داری می باشند. همچنین ضریب تعیین بین دومتغیر برابراست با 2/22درصد که بیانگر این است که ، تعهد سازمانی درحدود2/22درصد رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می کند.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دادکه همبستگی مثبت ومعنی داری بین دو متغیر تعهد مستمر و رفتار شهروندی سازمانی وجوددارد. به طوری که مقدار ضریب همبستگی پیرسون برابر 3/37 درصد می باشد که درسطح 05/0 درصد معنی داراست. درنتیجه می توان گفت که تعهد مستمر و رفتار شهروندی سازمانی دارای رابطه مثبت ومعنی داری می باشند. همچنین ضریب تعیین بین دومتغیر برابراست با 14درصد که بیانگر این است که ، تعهد مستمر درحدود14درصد رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می کند.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دادکه همبستگی مثبت ومعنی داری بین دو متغیر تعهد عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی وجوددارد. به طوری که مقدار ضریب همبستگی پیرسون برابر 51 درصد می باشد که درسطح 05/0 درصد معنی داراست. درنتیجه می توان گفت که تعهد عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی دارای رابطه مثبت ومعنی داری می باشند. همچنین ضریب تعیین بین دومتغیر برابراست با 26درصد که بیانگر این است که ، تعهد عاطفی درحدود 26درصد رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می کند.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دادکه همبستگی مثبت ومعنی داری بین دو متغیر تعهد هنجاری و رفتار شهروندی سازمانی وجوددارد. به طوری که مقدار ضریب همبستگی پیرسون برابر 3/26درصد می باشد که درسطح 05/0 درصد معنی داراست. درنتیجه می توان گفت که تعهد هنجاری و رفتار شهروندی سازمانی دارای رابطه مثبت ومعنی داری می باشند. همچنین ضریب تعیین بین دومتغیر برابراست با 7درصد که بیانگر این است که ، تعهد هنجاری درحدود 7 درصد رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می کند.
درفرضیه پنجم به بررسی نقش متغیر سابقه کار در رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شد. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که سابقه کار در رابطه بین دو متغیر تاثیر گذار است، به طوریکه افزایش سابقه کار نقش منفی در رابطه بین دو متغیر دارد، مفهوم این مطلب این است که با افزایش سابقه کار کارکنان میزان تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی کاهش می یابد.
درفرضیه ششم به بررسی نقش متغیر تحصیلات کارکنان در رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شد. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که تحصیلات در رابطه بین دو متغیر تاثیر گذار است، به طوریکه تحصیلات نقش مثبت در رابطه بین دو متغیر دارد، به این ترتیب با افزایش تحصیلات کارکنان میزان تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی افزایش می یابد.
5-4) مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه
به طور کلی نتایج تحقیق حاضر در راستای نتایج تحقیقات پیشین بوده است. به طور مثال سید جوادین و همکاران (1392) در تحقیقی تاثیر مثبت تعهد سازمانی بررفتار شهروندی سازمانی مشاهده کردند.حسنقلی پور وهمکاران(1391) نیز در تحقیقی به تاثیر مثبت ، تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی پی بردند.در تحقیق بهارلو وهمکاران (1393) هم رابطه مثبت تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مشاهده شد. نتایج تحقیق نوروزی سید حسینی (1391) هم حاکی از تاثیر مثبت تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی بود..جعفری وهمکاران(1390) نیز نشان دادند که بین تعهد سازمانی و رفتار شهرندی سازمانی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.ودر نهایت اینکه سید نقوی و رفعتی آلاشتی (1389) نشان دادند که که ابعاد عاطفی و هنجاری تعهد سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارند، اما تعهد مستمر، تأثیر معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی ندارد. در تحقیقات خارجی متعددی نیز رابطه مثبت بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی مشاهده شده است ازجمله تحقیق مامن و همکاران(2012)، زهیر وهمکاران(2012) نشان دادند که تعهد سازمانی و ابعاد آن منجر به بروز رفتار شهروندی سازمانی خواهد شد . محمد(2012) نیز در تحقیقی نشان دادند هر سه بعد (عاطفی، هنجاری ومستمر) با توسعه رفتار های شهروندی کارکنان بودرابطه مثبت دارد. سجارودین و همکاران(2013) نشان دادند که تعهد سازمانی یکی از پیش بینی کننده های رفتار شهروندی سازمانی است . یکی از نتایج دروتا (2014) درتحقیقی وجود همبستگی قوی بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی راتائید کردند. در نهایت آسیدو وهمکاران (2014) نیز در تحقیقی دریافتند که تعهد سازمانی منجر به بروز رفتار شهروندی سازمانی خواهد شد.