پایان نامه ارشد درباره رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و توسعه رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پایان نامه

ساروقی، احمد، (1375) تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 35،ص57-41.
ساعتچی، محمود . قاسمی، نوشاد . نمازی، سمیه( 1387) بررسی رابطه ی میان انگیزه ی شغلی مدیران، رضایت و تعهد سازمانی کارکنان (دبیران) مقطع متوسطه ی شهرستان مرودشت، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال 1، شماره 2، ص 168-147.
سلیمی، محمد . حسنی ، افسانه . رعدآبادی ، مهدی . طاهری میرقاعد ، مسعود . حسینی ، سید هادی . بختیاری ، محمد (1392)” همبستگی بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با مشارکت شغلی در کارکنان دو بیمارستان خصوصی و دولتی شهر تهران”فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت دوره 2 شماره 4 صص. 56-50.
سید جوادین، سید رضا . عابدی ، احسان . زدانی ، حمیدرضا . پورولی ، بهروز (1392)” بررسی نقش میانجی اعتماد و تعهدسازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بیمارستان ها”فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 5، شماره 1، صص 118-105.
سید نقوی، میر علی . رفعتی آلاشتی، کبری (1389) در تحقیقی تحت عنوان ” رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش فرهنگ سازمانی در تعدیل این رابطه(مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز پارس)” فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت و منابع انسانی صنعت نفت، سال سوم، شماره 1،صص 24-9.
شفقت ، ابوطالب . زاهدی ، محمد جواد . نازک تبار ، حسین (1392)” تعهد سازمانى بر عملکرد شرکت هاى صنعتى بر اساس الگوى مى یر و همکاران (مطالعه موردى شهرک هاى صنعتى استان مازندران)” فصلنامه بهبود مدیریت، سال هفتم، شماره 1، پیاپی 19،صص 85-70.
شفیعی، مهرداد(1392)” تعهد سازمانی در شرکت های نوپای دانش بنیان؛ عامل انسجام تیم و بقای کسب و کار در محیط رقابتی” فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، سال نهم، شماره 34 ، صص 52-44.
صالحی صدقانی، پانته آ . تاج زاده نمین ، ابوالفضل . داروییان ، سهیلا(1393)”اثرات بازار یابی داخلی بر تعهد سازمانی هولدینگ اتکا” مطالعات کمّی در مدیریت، سال پنجم، شماره اول ، صص 224-195.
صفرنیا، حسن(1390)”بررسی عوامل موثردرایجادوتقویت تعهد سازمانی کارکنان بانک های دولتی “پژوهش های مدیریت در ایران-مدرس علوم انسانی-دوره 15، شماره 2، صص: 105- 85.
طالقانی ، غلامرضا . نرگسیان ، عباس . غریبی ، مجتبی . کوشکی ، علیرضا ، (1391) ، ” بررسی رابطه بین شهرت سازمانی با نگرش های شغلی کارکنان شرکت ایران خودرو ” مجله علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی دوره دهم، شماره اول، صص 114-97.
طیبی، محسن . ایوبی، فاطمه . سید عامری، میرحسن ،(1393)” ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان” فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 2، شماره 4، صص 128-113.
عریضی، حمیدرضا . براتی، هاجر(1392)” اعتماد به سرپرست میانجی بین تعهد سازمانی و تعهد به تغییر” فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) ، سال بیست و سوم شماره 72 ، صص22-1.
عموزاد، محمد . موسوی، سید امین . مدنی، سید حسین ، (1390)، بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال 3، شماره 9، ص 81-55.
فانی ، علی اصغر . دانائی فرد ، حسن . زکیانی ، شعله ،(1392)” بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی وعدالت سازمانی”فصلنامه پژوهش های مدیریت درایران، دوره 17، شماره 1، صص 16-1.
فتاحی، مهدی . اعظمی، امیر ، (1387)« رفتار شهروندی‌ سازمانی: بیان تعاریف، عوامل ایجاد کننده، پیامد ها وارائه یک مدل اولیه»، اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
فرجی، بهینه ، احمدی . فریدون تأثیر ویژگیهای شخصیتی افراد در توسعه رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی اعضای تعاونیهای فعال بخش صنعت شهرستان سنندج، تعاون، سال بیست و دوم، دوره جدید، شماره 8، صص 36-17.
فرهنگی، علی اکبر . فتاحی، مهدی . واثق، بهاره ، (1385) «معنویت در محیط کارو نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی» فرهنگ مدیریت سال چهارم، شماره سیزدهم، تابستان 1385- صفحه 36-5
قربانی، محمود . چترسیماب،رحیم، 1386، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی، نشریه صنعت و کارآفرینی، شماره22.
کرد تمینی، بهمن . کوهی ، ملیحه( 1390)” بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارمندان اداره پست شهرستان زاهدان و گرگان” پژوهشهای مدیریت عمومی، سال چهارم ، شماره چهاردهم ،صص 144-129.
محمودی میمند ، محمد . هرندی، عطاالله (1393)” تبیین نقش رفتار شهروندی سازمانی در ارزش ویژه برند مبتنی مشتری” مجله مدیریت بازار یابی، شماره 23، صص124-111.
مرزوقی ، رحمت اله . اسمی ، کرامت . چوپانی ، حیدر ، (1389)”بررسی رابطه بین رضایت شغلی با رفتار شهروند سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران” مجله مطالعات آموزش و یادگیری ، دوره دوم، شماره دوم، صص 156-133.
مسعودی اصل، ایروان . حاجی نبی، کامران . نصرتی نژاد، فرهاد . سودائی ونوزق، حبیب اله، (1391) “رابطه تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان شاغل در یک شبکه بهداشتی و درمانی”، فصلنامه پایش، سال 11، شماره 5، ص 601-595.
نوروزی سید حسینی، رسول(1390)” اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی” فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره 15، صص 103-87.